Община Сопот

КОНКУРСИ 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността Началник на отдел "Хуманитарни и социални дейности".

Заявление

Декларация

Качено: 13.12.2021 год.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на отдел "Хуманитарни и социални дейности" в Общинска администрация Сопот.

Качено: 30.12.2021 год.

Система за определяне на резулатите от теста при провеждане на конкурс за длъжността "Началник на отдел" в отдел "Хуманитарни и социални дейности" в Общинска администрация Сопот.

Качено: 10.01.2022 год.

Резултати от проведения тест и допуснатите кандидати до интервю за длъжността "Началник на отдел" в отдел "Хуманитарни и социални дейности" в Общинска администрация Сопот.

Качено: 12.01.2022 год.

Окончателни резултати от провеждането на конкурса за длъжността "Началник на отдел" в отдел "Хуманитарни и социални дейности" в Общинска администрация Сопот.

Качено: 17.01.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД

НА

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

№ ОХ - 1070 / 25.11.2021 год.

Съдържание: Обявяване на длъжности, определени за приемане на служба в добровилния резерв, на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Качено: 02.12.2021 год

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Качено: 04.11.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 31.03.2022 г. до 07.04.2022 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Благоевград, Асеновград, Белене, Мусачево и Пловдив.

Качено: 03.11.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Ръководител, вътрешен одит".

Заявление

Декларация

Качено: 01.11.2021 год.

Заповед № РД-09-433/1 от 12.11.2021 г.

Качено: 12.11.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за медицинска сестра в детска градина "Слънчево детство" и детска градина "Роза" - Община Сопот.

Качено: 04.10.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

Военно окръжие – Пловдив информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 (сто и петдесет) длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани.

Качено: 08.10.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД

НА

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

№ ОХ - 857 / 27.09.2021 год.

Съдържание: Обявяване на длъжности определени за приемане на срочна служба в добровилния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ "Васил Левски".

Качено: 01.10.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 25.10.2021 г. и 26.10.2021 г. в Националната гвардейска част - гр. София.

Качено: 19.08.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 24.11.2021 г. до 01.12.2021 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Асеновград и Мусачево.

Качено: 02.07.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

Качено: 27.05.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С     Ъ     О     Б     Щ   Е     Н     И     Е

за обявяването на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван Раев“ - Сопот“ ЕООД, ЕИК 115584804, условията и правилата за провеждането му

С Решение № 145, взето с поименно гласуване, с протокол № 26 от редовно заседание, проведено на 30.03.2021 г., Общински съвет – Сопот:

I. Обявява конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван Раев“ - Сопот“ ЕООД, ЕИК 115584804.

II. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да са български граждани или граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

4. Да не са поставени под запрещение;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемам длъжността Управител на публично предприятие;

7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие.

10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;

11. Да не са извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

13. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

(Точки 11 и 12 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството).

III. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление до Кмета на Община Сопот за допускане за участие в конкурса, съгласно Приложение №1;

2. Автобиография - европейски формат;

3. Документ за самоличност - копие;

4. Нотариално заверено копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалифкационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява чрез представяне на един от документите, визирани в §3 от заключителните разпоредби на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;

5. Копие от документ (трудова, служебна или осигурителна книжка), удостоверяващ наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист;

6. Медицинско удостоверение - общо здравословно състояние и удостоверение от „Център за психично здраве - Пловдив“ ЕООД;

7. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

8. Декларация, че са налице условията по т. II., 4-13. (Приложение №2);

9. Документите от т. 2 до т. 8 се поставят в запечатан Плик №1.

10. Концепция за развитието на „Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван Раев“ - Сопот“ ЕООД за тригодишен период, която се предоставя в отделен запечатан Плик №2. Концепцията следва да бъде в обем до 5 страници и да съдържа най-малко следното съдържание:

10.1. Анализ и оценка на състоянието и дейността на „Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван Раев“ - Сопот“ ЕООД;

10.2. Тенденции и възможности за развитие на „Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван Раев“ - Сопот“ ЕООД;

10.3. Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван Раев“ - Сопот“ ЕООД;

10.4. Приложимост и етапи за реализацията на концепцията.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с плик №1 и плик №2 се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис „Конкурс за Управител на „Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван Раев“ - Сопот“ ЕООД“ и се завеждат в регистър по реда на тяхното подаване.

IV. Правила за провеждане на конкурса и работа на комисията:

В деня на провеждане на конкурсната процедура, председателят на комисията приема от служител на Деловодството на община Сопот всички постъпили документи ведно с регистъра, отразяващ тяхното постъпване.

Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от състава й. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица - кандидати, съгласно Приложение № 3. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервния член.

Комисията провежда конкурса на два етапа:

I-ви етап: - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

В обявените ден и час за проверка на съответствието на представените документи, членовете на комисията следва да се съберат на заседание за разглеждане на представените документи.

Комисията разглежда представените документи за съответствие с изискванията по т. II, като проверява за наличието на всички изискуеми документи по т. III, включително по отношение на съответствието на представената Концепция с минимално изискуемото съдържание по т. III. 10. по реда па тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, за които не са налице обстоятелствата по т. II или не са представили някой от документите по т. III.

Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати.

Комисията уведомява кандидатите за резултатите от проверката на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на електронната поща (имейл адрес), посочена в заявлението по т. III. 1.

II-ри етап: - представяне от кандидатите на Концепция за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседване.

Комисията провежда събеседване с всеки от кандидатите по отделно, по реда на постъпване на заявленията, на което кандидатите следва да изложат в подробен вид, представените от тях концепции, включително като отговарят на въпроси на членовете на Комисията по тяхното съдържание.

Всеки член от комисията оценява представените от участниците Концепции по следните показатели, съгласно Приложение №4:

- Умение на кандидата да анализира дейността на дружеството;

- Познаване на тенденциите в областта на дейностите, извършвани от „Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван Раев“ - Сопот“ ЕООД;

- Умение на кандидата за поставяне на адекватни краткосрочни и дългосрочни цели и приоритети;

- Умение на кандидата да планира и управлява промени в дейността на дружеството.

След представяне на Концепцията от кандидата комисията обобщава резултатите съгласно Приложение №5 и пристъпва към провеждане на събеседване с кандидата за установяване на компетенциите и качествата му по следните показатели:

- Степен на познаване на нормативната уредба;

- Способност да се планират и взимат управленски решения;

- Административни умения, професионални и делови качества;

- Комуникативни и организационни способности;

- Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем;

- Ориентация към резултати и умение за определяне на текущи приоритети.

Всеки член на комисията оценява всеки кандидат съгласно Приложение №6 и обобщава резултатите съгласно Приложение №7:

Оценяването на всеки от кандидатите по посочените показатели става с оценка от 1 до 5, като максималната оценка е „5“ по петобалната система.

Оценките на Комисията се формират, като средноаритметично от оценките поставени от всеки член на комисията за всеки от критериите при оценка на концепцията и събеседване.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сборът от оценките на всички членове на комисията се разделя на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването и се обобщава съгласно Приложение №8.

Комисията класира участниците в низходящ ред, като на първо място се класира кандидатът, получил най-висок брой точки.

В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията изготвя протокол с класираните кандидати и го предлага за одобрение от Общински съвет, който го утвърждава на първото, след провеждането на конкурса заседание, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението на комисията.

В десетдневен срок от представяне на протокола пред Общинския съвет, комисията уведомява кандидатите за получените от тях оценки.

Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки, комисията изготвя и предлага за одобрение от Общинския съвет извършеното класиране, като окончателния избор се извършва след допълнително събеседване с кандидатите, получили най- високи и равни оценки. Събеседването се провежда от тричленна комисия, определена от Общински съвет, която е различна от комисията за организиране и провеждане на конкурса. В тридневен срок от провеждане на допълнителното събеседване тричленната комисия изготвя протокол, в който описва резултатите от събеседването и предлага за одобрение от Общински съвет решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

V. Място и срок за подаване на документите. 

Документите за участие се представят в срок до 30 (тридесет) дни от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ №34, Община Сопот,

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в срок от 30 календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса в един местен вестник и на интернет страницата на Общината, в Деловодство на община Сопот на адрес: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов” №34, ет.1, стая №3 от 08.00 часа до 17.00 часа. В случай, че срокът изтича в неработен ден, крайната дата за подаване на документите да се счита първия работен ден, след неработния. Подадените документи се отразяват в специален регистър, по реда на тяхното постъпване, който се води от Деловодството на Община Сопот.

VI. Място и срок за получаване на информация. 

„Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван Раев“ - Сопот“ ЕООД предоставя информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година, баланс и отчет за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата финансова година в рамките на работното време.

VII. Място, дата и час на провеждане на конкурса.

Конкурсът да се проведе в първия работен ден след изтичане на пет дни от последния ден за приемане на документите за участие, от 10:00 часа, в зала „Хаджи Гьока Павлов“ (Ритуална зала) гр. Сопот, ул. „Иван Вазов” №55,

При недостиг на време за приключване на конкурса в същия работен ден, конкурсната комисия може да вземе решение провеждането му да продължи в следващите дни, за което уведомява явилите се кандидати.

Приложения:

1. Приложение №l - Заявление за участие в конкурс за Управител на „МБПЛ„Иван Раев “ - Сопот “ ЕООД;

2. Приложение №2 -Декларация по чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия.

3. Приложение №3 -Декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните физически лица - кандидати.

4. Приложение №4 - Карта за оценка на Концепция за развитието и дейността на „ МБПЛ „ Иван Раев “ - Сопот “ ЕООД за тригодишен период.

5. Приложение №5 - Протокол за определяне на окончателните оценки на Концепцията за развитието и дейността на „ МБПЛ „ Иван Раев “ - Сопот “ ЕООД за тригодишен период;

6. Приложение №6 - Карта за оценка от проведеното събеседване с кандидатите относно дейността на „ МБПЛ „ Иван Раев “ - Сопот “ ЕООД.

7. Приложение №7 - Протокол за определяне на окончателните оценки от събеседването с кандидатите в конкурса за избор на Управител на „МБПЛ „Иван Раев“ - Сопот“ ЕООД.

8. Приложение №8 - Протокол от окончателните резултати от конкурса за избор на Управител на „ МБПЛ „ Иван Раев “ - Сопот “ ЕООД.

Забележка: Приложенията са достъпни и на хартиен носител в Деловодство на Общината на адрес: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов” № 34, ет. 1, стая № 3 от 08.00 часа до 17.00 часа.

Качено: 20.04.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2021 г. до 28.07.2021 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Смолян, Свобода и Мусачево.

Качено: 17.03.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Ръководител, вътрешен одит".

Заявление

Декларация

Качено: 01.03.2021 год.

Заповед № РД-09-64/1 от 12.03.2021 г.

Качено: 12.03.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за медицинска сестра в детска градина "Слънчево детство" - Община Сопот

Качено: 01.03.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД

НА

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

№ ОХ - 95 / 09.02.2021 год.

Съдържание: Обявяване на вакантна длъжност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Качено: 17.02.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява на вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

Качено: 26.01.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.03.2021 г. и 30.03.2021 г. в Националната гвардейска част - гр. София.

Качено: 22.01.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявяване на длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Качено: 15.01.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари