Търсене

Община Сопот
 
Относно: Актуване на имоти по вид собственост "За временно стопанисване от общината" или "Община Сопот" по влезнали в сила планове на новообразуваните имоти изготвени на основание §4к, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските имоти.
 
 
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 68080.174.18 по кадастрална карта, гр.Сопот в местност „Над техникума".
 
 
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 00480.73.1 по кадастрална карта, с.Анево, общ.Сопот в м.”Лъджери”.
 
 
Относно: Съгласие за кандидатстване  на община Сопот като партньор на община Казанлък с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 3, „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PО001/3.2-02/2011.
 
 
Относно: Предварително съгласие за право на преминаване на трасе за водопровод през общински имот, във връзка с изпълнението на клон 25 по проект „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с.Анево, община Сопот” .
 
 
Относно: Изменение на решение № 22 взето с поименно гласуване - протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 28.12.2011 год.
 
 
Относно: Удължаване на срока на временната комисия за изработване на нов „Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация", създадена с решение №1 взето с протокол №3 от заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 29.11.2011г.
 
 
Относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” процедура BG BG161ро005/10/1.11/02/16
проект „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа и съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот”.
 
 
РЕШЕНИЕ № 32 
 Относно: Упълномощаване на кмета на Община Сопот за издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане към Договор 316/321/00714 по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. по проект с наименование „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с.Анево, Община Сопот”.
 
 
Относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Сопот  за периода 2012 -2015 г. и Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2012 г.”.
 
 
 
 
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2011 година и Приемане на Бюджета за 2012 година
 
 
Относно: Издаване на Запис на заповед от Община Сопот в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор 316/321/00714 от 23.10.2009г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. за проект „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с.Анево, Община Сопот, сключен между Община Сопот и ДФ„Земеделие” – Разплащателна агенция.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Решение № 35, взето с протокол № 6.
 
 
Относно: Освобождаване на общински имот – ап.15 вх.„Б”, ет.IV – фонд под наем, находящ се на ул.„Г.Попниколов” №56, в който е настанен Марин Йорданов Христов.
 
 
Относно: Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.
 
 
Относно: Предсрочно освобождаване на Председателя на ПК
„Установяване на конфликт на интереси по Закона за предотвратяване
и разкриване на конфликт на интереси” и избор на нов Председател.
 
 
Относно: Оптимизиране структура на дейност „Общинска
администрация” в община Сопот
 
 
Относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в
списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС/КККР на землище гр.
Сопот и с. Анево, одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно
решение № 4 от 23.07.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора
на ОД „Земеделие” гр. Пловдив) за обезщетяване на собственици по реда на
§ 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 год. -
/поземлен имот № 253003/
 
 
Относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в
списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС/КК на землище гр.
Сопот и с. Анево, одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно
решение № 4 от 23.07.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора
на ОД „Земеделие” гр. Пловдив) за обезщетяване на собственици по реда на
§ 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 год. - /поземлен
имот № 000432/
 
 
Относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в
списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС/КК на землище гр.
Сопот и с. Анево, одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно
решение № 4 от 23.07.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора
на ОД „Земеделие” гр. Пловдив) за обезщетяване на собственици по реда на
§ 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 год. - /поземлен
имот № 011856; № 011855; № 011854; № 011853;/
 
 
Относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в
списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от КВС/КККР на землище гр.
Сопот и с. Анево, одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно
решение № 4 от 23.07.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора
на ОД „Земеделие” гр. Пловдив) за обезщетяване на собственици по реда на
§ 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010 год. - /поземлен
имот № 009038/
 
 
Относно: Предварително писмено съгласие за право на преминаване
на кабелно трасе за кабел н.н. за захранване на кабелна касета и
електромерно табло до границите на имот с идентификатор 68080.103.13
по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот
одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011г. и бъдещи потребители в същия
район
 
 
Относно: Определяне състава на Консултативния съвет по туризъм /КСТ/
в Община Сопот за мандат 2012-2014г.
 
 
Относно: Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни
парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.
 
 
Относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на доклад относно:
„Изясняване на всички факти и обстоятелства по управлението и
изпълнението на проект: №58111-74-265 по оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013” „Комплексно пречистване водите на гр.Сопот чрез
реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения,
подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов
резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с
водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на пречиствателни
станции за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори” -
Етап I „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води” с оглед
установяване на възникналите проблеми довели до налагането на финансова
корекция от Управляващия орган и забавянето на плащанията.”
 
 
РЕШЕНИЕ № 49
Относно: Предварително писмено съгласие за право на преминаване на
оптично кабелно захранване на базова станция на Виваком, на сграда на
ВМЗ, ул.”Иван Вазов” № 1 гр.Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 50
Относно: Одобряване на изготвен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с. Анево, община Сопот за част от клон 25, попадащ в поземлен имот с идентификатор 00480.14.1 по кадастрална карта с.Анево, община Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 51
ОТНОСНО: Приемане на Доклад на Временната комисия относно: „Изясняване на всички факти и обстоятелства по управлението и изпълнението на проект: № 58111-74-265  по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” „Комплексно пречистване водите на гр.Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори” - Етап I „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води” с оглед установяване на възникналите проблеми довели до налагането на финансова корекция от Управляващия орган и забавянето на плащанията.”
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 51
ПРИЛОЖЕНИЕ
 
 
РЕШЕНИЕ № 52
Относно: Предложение за нови такси на билети и услуги, предлагани от къща музей „Иван Вазов” във връзка с въвеждането на комплексен билет за историческите забележителности.
 
 
РЕШЕНИЕ № 53
Относно: Обявяване на конкурс за възлагане управлението на общинско дружество „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение „Иван Раев” – Сопот” ЕООД с ЕИК 115584804
 
 
РЕШЕНИЕ № 54
Относно: Възлагане на частична тематична финансова инспекция на СБДПЛ”Иван Раев” – Сопот ЕООД.

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП прие следното решение
 
 
РЕШЕНИЕ № 55
Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение с идентификатор № 68080.501.1518.1.3 / с полезна площ 45 м2 /, намиращо се в западната част на сграда с идентификатор 68080.501.1518.1 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ І, кв.26, ул.”Ген.Карцов”, ул.”Мир” и бул.”Иван Вазов”, гр.Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 56
Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение с идентификатор № 68080.501.1518.1.1 / с полезна площ 134,60 м2 /, намиращо се в североизточната част на сграда с идентификатор 68080.501.1518.1 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ І, кв.26, ул.”Ген.Карцов”, ул.”Мир” и бул.”Иван Вазов”, гр.Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 57
Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение с идентификатор № 68080.501.1518.1.5 / с полезна площ 31 м2 /, намиращо се в югозападната част на сграда с идентификатор 68080.501.1518.1 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ І, кв.26, ул.”Ген.Карцов”, ул.”Мир” и бул.”Иван Вазов”, гр.Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 58
Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение с идентификатор № 68080.501.1518.2.3 / с полезна площ 36 м2 /, намиращо се в югозападната част на сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ І, кв.26, ул.”Ген.Карцов”, ул.”Мир” и бул.”Иван Вазов”, гр.Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 59
Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение с идентификатор № 68080.501.1518.2.2 / с полезна площ 36 м2 /, намиращо се в югоизточната част на сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ І, кв.26, ул.”Ген.Карцов”, ул.”Мир” и бул.”Иван Вазов”, гр.Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 60
Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Самостоятелно помещение с идентификатор № 68080.501.1518.2.1 / с полезна площ 33 м2 /, намиращо се в североизточната част на сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 от Комплекса за обществено обслужване /Битов комбинат/, изграден в УПИ І, кв.26, ул.”Ген.Карцов”, ул.”Мир” и бул.”Иван Вазов”, гр.Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 61
Относно: Отдаване под наем имот общинска собственост: Павилион  /с полезна площ 140 м2 /, изграден в УПИ ХІ – кооперативно жилищно строителство, кв.81 б, ул.”Г.Попниколов” и „К.Нектариев”, гр.Сопот.Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 62
Относно: Приемане на нов „Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, създадена с решение № 11 взето с протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2011 год.
 
 
РЕШЕНИЕ № 63
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.463.523. по кадастралната карта на гр.Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 64
Относно: Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.
 
 
РЕШЕНИЕ № 65
Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2011 г. на СБДПЛ”Иван Раев” – Сопот” ЕООД
 
 
РЕШЕНИЕ № 66
Относно: Приемане на Годишните финансови отчети за 2007, 2008, 2010  и  2011 г. на „Медицински център 1 – Сопот” ЕООД
 
 
РЕШЕНИЕ № 67
Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода ноември 2011 г. – юни 2012 г., изготвен от Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот
 
 
РЕШЕНИЕ № 68
Относно: Промяна на Решение № 10/29.11.2011 г. на Общински съвет Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 69
Относно: Даване на статут на самостоятелно юридическо лице на къща музей „Иван Вазов” – Сопот, съгласно Закона за културното наследство и Закона за закрила и развитие на културата.
 
 
РЕШЕНИЕ № 70
Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
 
 
РЕШЕНИЕ № 71
Относно: Определяне на възнагражденията на общинските съветници в община Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 72
Относно: Изменение на Решение на Общински съвет – Сопот № 27, взето с протокол № 5 от 15.02.2012 г. за съгласие Община Сопот, като партньор на Община Казанлък, да кандидатства с проект по ОП”Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
 
 
РЕШЕНИЕ № 73
Относно: Одобряване на обща численост и структура на дейност „Общинска администрация” в Община Сопот
 
 
РЕШЕНИЕ № 74
Относно: Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.
 
 
РЕШЕНИЕ № 75
Относно: Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.
 
 
РЕШЕНИЕ № 76
Относно: Информация за текущото изпълнение на Бюджета на община Сопот за първото шестмесечие на 2012 г.
 
 
РЕШЕНИЕ № 77
Относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ /включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС/КККР на землище гр.Сопот одобрено със Заповед № 528/30.07.2008 г. Протоколно решение № 4 от 23.07.2008 г. за община Сопот, обл.Пловдив на Директора на ОД”Земеделие” гр.Пловдив за обезщетяване на собственици по реда на § 27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр.62/10.08.2010 г.
 
 
РЕШЕНИЕ № 78
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: “Оптично кабелно захранване на базова станция на Виваком на сграда на ВМЗ ул.”Иван Вазов” № 1 гр.Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 79
Относно: Предварително писмено съгласие за право на преминаване на трасе за подземен кабел за захранване на кабелна касета и електромерни табла до границите на поземлени имоти с идентификатори: 68080.406.207; 68080.406.208, 68080.406.200 и 68080.406.196, местност “Яса тепе” и поземлени имоти с идентификатори: 68080.122.069 и 68080.122.070, местност “Малкия друм” по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011г.
 
 
РЕШЕНИЕ № 80
Относно: Одобряване на допълнително споразумение към Договор за партньорство между общините Казанлък, Павел баня, Сопот, Карлово и Мъглиж от 14.03.2012 г. по проект „Долината на розите и тракийските царе”
 
 
РЕШЕНИЕ № 81
Относно: Корекция на първоначалния план на Бюджета на Община Сопот за 2012 г. в частта на местни разходи.
 
 
РЕШЕНИЕ № 82
Относно: Приемане на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сопот 2012 г. – 2015 г.
 
 
РЕШЕНИЕ № 83
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.25 по кадастралната карта на гр.Сопот
 
 
РЕШЕНИЕ № 84
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.227 по кадастралната карта на гр.Сопот
 
 
РЕШЕНИЕ № 85
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.466.587 по кадастралната карта на гр.Сопот
 
 
РЕШЕНИЕ № 86
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.199 по кадастралната карта на гр.Сопот
 
 
РЕШЕНИЕ № 87
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.200 по кадастралната карта на гр.Сопот
 
 
РЕШЕНИЕ № 88
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.208 по кадастралната карта на гр.Сопот
 
 
РЕШЕНИЕ № 89
Относно: Актуализиране и допълване на годишна програма за 2012 г. за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с решение № 33 взето с протокол № 6/27.02.2012 г.
 
 
РЕШЕНИЕ № 90
Относно: Прекратяване на процедурата по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общинско дружество „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение „Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД с ЕИК 115584804, обявен с Решение № 53, взето с протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 31.05.2012 г. и обявяване на нов конкурс.
 
 
РЕШЕНИЕ № 91
Относно: Създаване на временна комисия за извършване на проверка на дейността на общинското търговско дружество СБДПЛ „Иван Раев” – Сопот” ЕООД
 
 
РЕШЕНИЕ № 92
Относно: Удължаване на срока на действие на договор № Д-4-Ю-01-05 от 10.01.2011 г. с В и К Пловдив за експлоатация и оперативно управление на Пречиствателна станция за битови отпадни води на гр.Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 93
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 94
Относно: Приемането на план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Сопот за 2013 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.
 
 
РЕШЕНИЕ № 95
Относно: Постъпили заявления на граждани за еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.
 
 
РЕШЕНИЕ № 96
Относно: Приемане на  План за действие на община Сопот в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация ( 2012-2014 г.)
 
 
РЕШЕНИЕ № 97
Относно: Изменение на решение № 91 взето с поименно гласуване - протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2012 год.