Община Сопот

ОП-2/20.03.2015г. „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5, ал. 2 и ал.3 от Закона за устройство на територията и изготвяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност  по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Решение

Обявление

Описание

Специфични изисквания

Техническа спецификация

Указания

Договор проект

Образци

Разяснения

Протокол №1

Протокол №2

Уведомление за отваряне на ценови предложения

УТОЧНЕНИЕ: Отварянето на офертите е на 28.06.2015 г. /неделя/, поради ангажираност на членовете на комисията в делничните дни.

Протокол №3

Протокол №4

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Информация за освобождаване на гаранциите за участие на кандидатите 

Договор за изпълнение на обществената поръчка