Община Сопот

ОП-9/09.07.2015г. "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на община Сопот за автобусни линии Карлово-Сопот и Карлово-Анево"

Решение

Обявление

Описание

Описание на обекта на поръчката

Критерии и методика за оценка

Маршрутни разписания

Приложения

Указания за подготовка на офертата

Решение за прекратяване

Решение за прекратяване - АОП