Търсене

Община Сопот

РЕШЕНИЯ

2020 год.

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 124

Относно: Кандидатстване на община Сопот с проектно предложение по процедура „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 123

Относно: Приемане на „Краткосрочна програма на Община Сопот за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020 - 2023 година“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 122

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №101/26.11.2020 г. поради констатирана частична незаконосъобразност на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни и птици на територията на община Сопот, в частта ѝ по чл. 16, ал. 2, т. 5 и Раздел VI „Контрол и административнонаказателни разпоредби".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 121

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №100/26.11.2020 г. поради констатирана частична незаконосъобразност на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сопот, в частта ѝ по чл. 2, ал. 2; чл. 40, ал. 1 и ал. 2; чл. 45, т. 1 и т. 2; Раздел XI "Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби", §1, т.1, т. 3 и т. 4.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 120

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №29, взето поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г., Решение №52/26.05.2020 г., Решение №55/09.06.2020 г., Решение №57/09.06.2020 г., Решение №60/16.07.2020 г., Решение №61/16.07.2020 г., Решение №71/12.08.2020 г., Решение №105/26.11.2020 г. и Решение №106/26.11.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 119

Относно: Приемане на Дългосрочна програма на Община Сопот за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2029 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 118

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.406.206 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 117

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.465.599 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 116

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП за поземлен имот с ид. 68080.4.11 по кадастралната карта на гр.Сопот, общ. Сопот в м. "Розите" представляващ замеделска земя за процедурата за промяна на предназначението, съобразно изискванията  на ЗОЗЗ и ППЗОЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 115

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 114

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура - трасе на кабел 0,4 кV за обект: Кабелно захранване на табло електромерно за обект "Водна помпа" в имот 68080.71.530, м. "Трагата", гр. Сопот, Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 113

Относно: Искане от Началника на Общинска служба по земеделие Карлово за обезщетяване със земи от (ОПФ) на основание на чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и §27, ал.2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 112

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 111

Относно: Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 110

Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите - полски пътища на участници в споразумения/разпределения на територията на община Сопот включени в заповедта на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив, по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 109

Относно: Покана за закупуване на 500/758 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.399.238 по КККР на гр.Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 108

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление вх. №С-5054/13.10.2020 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.174.595 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Над техникума" представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 107

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление вх. №С-5053/13.10.2020 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.130.92 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Малкия друм" представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 106

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2020 г., поименен списък на капиталовите разходи и информация за задълженията по общинския дълг и поемане на нов дълг за 2020 година, приет с Решение №29, взето поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г., Решение №52/26.05.2020 г., Решение №55/09.06.2020 г., Решение №57/09.06.2020 г., Решение №60/16.07.2020 г., Решение №61/16.07.2020 г., Решение №71/12.08.2020 г. и Решение №105/26.11.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 105

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2020 г., поименен списък на капиталовите разходи и информация за задълженията по общинския дълг и поемане на нов дълг за 2020 година, приет с Решение №29, взето поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г., Решение №52/26.05.2020 г., Решение №55/09.06.2020 г., Решение №57/09.06.2020 г., Решение №60/16.07.2020 г., Решение №61/16.07.2020 г. и Решение №71/12.08.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 104

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за линеен обект: Трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до ПИ с КИ 68080.463.523, м. "Борова гора" по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 103

Относно: Поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на съществуващ дълг.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 102

Относно: Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 101

Относно: Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни и птици на територията на Община Сопот.

Писмо от Областен управител на област Пловдив с наш вх. №ОС-323-2020#3/08.12.2020 г.

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №101/26.11.2020 г. поради констатирана частична незаконосъобразност на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни и птици на територията на община Сопот, в частта ѝ по чл. 16, ал. 2, т. 5 и Раздел VI "Контрол и административнонаказателни разпоредби".

Становище с вх. №ОС-323-2020#6/16.12.2020 г. от Мано Мановски, Председател на ПК "АПВ"

Нареждане за поправка на явна техническа грешка в Приложение №1 към Решение №101/2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 100

Относно: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сопот.

Писмо от Областен управител на област Пловдив с наш вх. №ОС-323-2020#1/04.12.2020 г.

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №100/26.11.2020 г. поради констатирана частична незаконосъобразност на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сопот, в частта ѝ по чл. 2, ал. 2; чл. 40, ал. 1 и ал. 2; чл. 45, т. 1 и т. 2; Раздел XI "Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби", §1, т.1, т. 3 и т. 4.

Становище с вх. №ОС-323-2020#5/16.12.2020 г. от Мано Мановски, Председател на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 99

Относно: Изменение на Решение №97, взето с Протокол №17, от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 22.10.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 98

Относно: Определяне позицията на Община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на педставителя на общината в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, свикано на 19.11.2020 г. от 11:00 часа, с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-03-04 от 20.10.2020 г. на Председателя на Асоциация по ВиК – Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 97

Относно: Отмяна на Решение №80, взето с Протокол №16, от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 29.09.2020 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 96

Относно: Oдобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Частично изменение на Общ устройствен план на община Сопот /ИОУП/, одобрен с Решение №336 от 21.10.2019 г. на Общински съвет - Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 95

Относно: Изменение на Решение № 266, взето с поименно гласуване с Протокол № 44 от редовно заседание на ОбС-Сопот, проведено на 27.09.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 94

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на обект “Разделяне на смесените отпадъчни води на плoщадката на "ВМЗ" ЕАД - гр.Сопот посредством дъждопреливник и заустване на битовите отпадъчни води към градската канализация посредством нов канализационен колектор” и одобряване на задание за изработване на подробния устройствен план.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 93

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-4169/25.08.2020 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.406.98 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Яса Тепе", представляващ земеделска земя за процедура за промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 92

Относно: Издаване на разрешение за изработването на ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-4171/25.08.2020 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.465.450 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски лозя" представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 91

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 90

Относно: Приемането на План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2021 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 89

Относно: Връщане за ново обсъждане и отмяна на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета с Решение №82, взето нa редовно заседание на Общински съвет – Сопот с Протокол №16 от 29.09.2020 г., в частта на чл. 14, ал.1, изр. 1; чл. 33, ал. 2, т. 3; чл. 56, т. 2; чл. 59, ал. 1; чл. 61, ал. 1; чл. 70, ал. 4; чл. 85, ал. 1; чл. 87, ал. 1; чл. 87, ал. 7, т. 4 и 6;    чл. 93; чл. 94; чл. 108, ал. 10.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 88

Относно: Издаване на разрешение за изработването на ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно заявление вх. №С-4172/25.08.2020 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.459.5072 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Кайряка" представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 87

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно заявление с вх. № С-3010/ 30.06.2020 г. за поземлен имот с индентификатор  68080.176.3 по кадастрална карта, гр.Сопот,  общ. Сопот, в м. "Сарая" представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ПЗОЗЗ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 86

Относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Сопот и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2020 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 85

Относно: Предварително съгласие за право на преминаване на трасе на уличен водопровод Ф 90 през поземлен имот в землище гр.Сопот, за захранване на поземлен имот  68080.406.207 в м."Яса тепе" в землището на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 84

Относно: Даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на УПИ XXI - зеленина и пазарище, кв. 34 по РП на гр. Сопот, община Сопот, ПИ с ИД 68080.502.1526 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 83

Относно: Приемане на Годишния отчет за изпълнението на Бюджета на Община Сопот за 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 82

Относно: Приемане на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

Писмо от Областен управител на област Пловдив с наш вх. №ОС-263-2020#1/09.10.2020 г.

Относно: Връщане за ново обсъждане и отмяна на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета с Решение №82, взето нa редовно заседание на Общински съвет – Сопот с Протокол №16 от 29.09.2020 г., в частта на чл. 14, ал.1, изр. 1; чл. 33, ал. 2, т. 3; чл. 56, т. 2; чл. 59, ал. 1; чл. 61, ал. 1; чл. 70, ал. 4; чл. 85, ал. 1; чл. 87, ал. 1; чл. 87, ал. 7, т. 4 и 6;    чл. 93; чл. 94; чл. 108, ал. 10.

Становище на всички ПК  с вх. №ОС-263-2020#3 от 16.10.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 81

Относно: Средствата от наеми по договори на общопрактикуващи лекари и стоматолози да се превеждат по сметката на МБПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 80

Относно: Обявяване на конкурс за възлагане управлението на общинско дружество "Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" – Сопот" ЕООД, с ЕИК 115584804, със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. "Трети март" №20.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 79

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.399.287 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 78

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. на "Медицински център 1 - Сопот" ЕООД.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 77

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. на МБПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 76

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.248 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 75

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.456.441 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 74

Относно: Удостояване на Петър Манджуков със званието „Почетен гражданин на град Сопот“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 73

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода от м. януари 2020 г. до м. юни 2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 72

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение актовете на Общински съвет – Сопот за периода: януари 2020 г. – юни  2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 71

Относно: Актуализация на уточнения план на бюджета на Община Сопот за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №29, взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г., Решение №52/26.05.2020 г., Решение №55/09.06.2020 г., Решение №57/09.06.2020 г., Решение №60/16.07.2020 г. и Решение №61/16.07.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 70

Относно: Завишаване броя на децата в групите в детските градини на територията на община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 69

Относно: Поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на съществуващ дълг.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 68

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 68080.406.277 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 67

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на терен публична общинска собственост за поставяне на ВПС - павилион за осъществяване на търговска дейност в гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 66

Относно: Писмо с вх.№ОС-156-2020 от 18.06.2020 г. от Кмета на Община Сопот за избор на членове на комисията, която разглежда заявления и молби-декларации, подадени от граждани за картотекиране, класиране и настаняване в свободни общински жилища.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 65

Относно: Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сопот за 2020 г. и Отчет за изпълнение на годишния план на дейности за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сопот за 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 64

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план (ПУП – ПРЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 68080.173.34 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Над техникума" за определяне ново предназначение на имота – за хотелски комплекс.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 63

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.463.532 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 62

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на текущи разходи, поради недостиг на средства, възникнал при временен касов разрив на бюджета на Общината и предоставяне на временен безлихвен заем на МБПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 61

Относно: Актуализация на уточнения план на бюджета на Община Сопот за 2020 г. приет с Решение №29, взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г. и Решение №52/26.05.2020 г., Решение №55/09.06.2020 г., Решение №57/09.06.2020 г. и Решение №60/16.07.2020 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 60

Относно: Актуализара уточнения план на бюджета на Община Сопот за 2020 г. приет с Решение №29, взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020 г., изменен с Решение №42/29.04.2020 г., Решение №52/26.05.2020 г., Решение №55/09.06.2020 г. и Решение №57/09.06.2020 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 59

Относно: Разрешение за бракуване на Дълготрайни материални активи – транспортни средства собственост на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 58

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение №51, взето с Протокол №11 от 26.05.2020 г. на Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 57

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №29 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г., Решение №52/26.05.2020 г. и Решение №55/09.06.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 56

Относно: Упълномощаване на адвокат за процесуално представителство на Общински съвет – Сопот пред Административен съд – Пловдив по АД 484/2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 55

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №29 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г. и Решение №52/26.05.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 54

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 53

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сопот.

Нареждане за поправка на явна техническа грешка в Приложение №1 към Решение №53/2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 52

Относно: Одобряване на нова обща численост в структурата на дейност 122 "Общинска администрация" в Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 51

Относно: Осигуряване на средства за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодател за щатния персонал на Къща музей "Иван Вазов" – гр. Сопот, финансиран от местни приходи.

Писмо с вх. №ОС-137-2020#2 от 02.06.2020 г.

Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение №51, взето с Протокол №11 от 26.05.2020 г. на Общински съвет - Сопот.

Становище на ПК "АПВ" и ПК "БФ" с вх. №ОС-137-2020#3 от 10.06.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 50

Относно: Приемане на отчетен доклад по изпълнението на годишния план за развитието на социалните услуги в община Сопот за 2019 г. и Годишен план за развитието на социалните услуги за 2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 49

Относно: Изменение на Решение №292, взето с поименно гласуване, с Протокол №46 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 01.11.2018 г. в заседателната зала на Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 48

Относно: Изменение на Решение №317, взето с поименно гласуване, с Протокол №50 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 05.03.2019 г. в заседателната зала на Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 47

Относно: Предоговаряне на сумите и/или условията за плащане по договори за наем в обстановка на извънредно положение, обявено върху цялата територия на страната.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 46

Относно: Поемане на краткосрочен дълг – безлихвен заем за сметка на централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси в размер на 800 000 лв.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 45

Относно: Отчет за служебните пътувания и полагащите се командировъчни пари за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. включително.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 44

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на текущи, в т.ч. капиталови разходи, поради недостиг на средства, възникнал при временен касов разрив на бюджета на общината.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 43

Относно: Поемане на краткосрочен дълг - безлихвен заем за сметка на централния бюджет по реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 42

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с решение №29, взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общинския съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 41

Относно: Покана за закупуване на 1000/1168 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.405.112 и 800/861 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.405.85 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 40

Относно: Закупуване на имоти за разширяване на Гробищен парк в гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 39

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на сграда с идентификатор 68080.502.1603.1 на ул. "Ставри Костов" 3 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 38

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на сграда с идентификатор 68080.502.1580.5, ул. "1-ви май" 23 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 37

Относно: Определяне на позицията на Община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в редовното заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК - Пловдив, свикано на 19.03.2020 г. от 10:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-13 от 17.02.2020 г. и наш вх. №С-886 от 17.02.2020 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 36

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землище на с. Анево с кадастрален идентификатор (КИ) 00480.9.9 чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 35

Относно: Предоставяне под наем без търг или конкурс на самостоятелен обект с идентификатор 68080.501.1518.4.3. (битова механа), находящ се в сграда №4, в имот 68080.501.1518 по КККР на гр. Сопот, ул. "Иван Вазов" №61.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 34

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: Подземна оптична кабелна линия от гр. Сопот до с. Анево и границата на община Сопот с община Карлово.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 33

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински    съвет – Сопот и на неговите комисии за периода от м. юли 2019г. до м.декември 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 32

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.406.246 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 31

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.247 и 68080.406.261 и 68080.399.329 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 30

Относно: Дава съгласие на Община Сопот да кандидатства по Програма ,,Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност‘‘, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 във връзка с Открита процедура за подбор на проекти № BGENERGY-2.001 ,,Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 29

Относно: Приемане на Бюджета на Община Сопот за 2020 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 – 2023 година на Община Сопот.

Нареждане за корекция на явна техническа грешка в РЕШЕНИЕ №29

РЕШЕНИЕ № 29 - КОРИГИРАНО

Относно: Приемане на Бюджета на Община Сопот за 2020 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 – 2023 година на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 28

Относно: Даване на съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС – РБ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 27

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.176.166 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 26

Относно: Определяне на двама представители от Общински съвет – Сопот, които да участват в Областния и Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 25

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение актовете на Общински съвет – Сопот за периода: юли 2019 г. – декември 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 24

Относно: Приемане на Програма за управление на Община Сопот за мандат 2019 – 2023 година.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 23

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура – трасе на път с трайна настилка за транспортен достъп до УПИ 463.523 – Смесено жилищно и обществено обслужване, местност "Борова гора" по КККР на гр. Сопот и одобряване на задание за изработване на подробния устройствен план.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 22

Относно: Откриване на нова дейност 562 "Асистент за лична помощ" и одобряване на обща численост в дейността.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 21

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за определяне трасе на обект: "Разделяне на смесените отпадъчни води на площадката на "ВМЗ" ЕАД - гр. Сопот посредством дъждопреливник и заустване на битовите отпадъчни води към градската канализация посредством нов канализационен колектор" и одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 20

Относно: Промяна на цената на един храноден на едно лице, ползващо услугите на "Домашен социален патронаж" (ДСП) на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------