Търсене

Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 310

Относно: Приемане на "Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 309

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 308

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.130.24 по кадастрална карта, гр. Сопот в м. "Малкия друм" за определяне ново предназначение на имота – за "Складова и търговска дейност – площадка за складиране на дърва за огрев и дървен материал".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 307

Относно: Удължаване срока на одобрената с Решение 259, взето с поименно гласуване, с протокол №43 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.08.2018 г. в заседателната зала на Общински съвет – Сопот, нова обща численост на дейност "Домашен социален патронаж".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 306

Относно: Провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства (МПС) собственост на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 305

Относно: Даване на съгласие за участие и членство на Община Сопот в Организация за управление на туристически район "Долина на розите".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 304

Относно: Приемане на План за действие на Община Сопот в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2019 - 2020).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 303

Относно: Приемане на Общинска стратегия  за личностно развитие на децата и учениците в Община Сопот (2019 - 2020 г.).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 302

Относно: Определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Карлово от квотата на Общински съвет – Сопот за мандат 2019-2023 г. Прекратяване дейността на временната  комисия /ВК/ за провеждане на процедурата по избора.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 301

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землище на гр.Сопот с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.399.422, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 300

Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите - полски пътища и канали на участници в споразумения/разпределения на територията на община Сопот, включени в заповедта на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив, по реда на чл.37в ал 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 299

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.465.484 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 298

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.5.14 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Розите" за определяне ново предназначение на имота - за "жилищно строителство".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 297

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.4.21 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Розите" за определяне ново предназначение на имота - за "жилищно строителство".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 296

Относно: Делегиране функциите по възлагане по реда на ЗОП на обществена поръчка с предмет "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот" на Кмета на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 295

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Сопот за 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 294

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2018 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243 от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и №263 от 13.08.2018 г. и №268, №270, №271, №275 и №277 от 27.09.2018 г. и №286, №288, №289, №290 и №291 от 01.11.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 293

Относно: Приемане на "Програма за опазване на околната среда в Община Сопот за периода 2018 - 2021 г."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 292

Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Сопот за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 291

Относно: Предложение за приемане на решение за осигуряване на собствено финансиране за изработване на проект за Общ устройствен план (ОУПО) на община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 290

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2018 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №№243/28.06.2018 г., №251/26.07.2018 г., №256/13.08.2018 г., №259/13.08.2018 г. и №263/13.08.2018 г. и №268/27.09.2018 г., №270/27.09.2018 г., №271/27.09.2018 г., №275/27.09.2018 г. и №277 /27.09.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 289

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2018 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243 от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и №263 от 13.08.2018 г. и №268, №270, №271, №275 и №277 от 27.09.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 288

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2018 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243 от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и №263 от 13.08.2018 г. и №268, №270, №271, №275 и №277 от 27.09.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 287

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.96 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 286

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2018 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243 от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и №263 от 13.08.2018 г. и №268, №270, №271, №275 и №277 от 27.09.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 285

Относно: Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Сопот за първо шестмесечие на 2018 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 284

Относно: Продажба на недвижими имоти с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.399.177, 68080.399.247 частна общинска собственост в землище на гр. Сопот чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 283

Относно: Възобновяване на процедура по ликвидиране на съсобственост в имот с идентификатор 68080.406.63 по КККР на гр. Сопот, поради вдигане на възбраната наложена на Община Сопот по И.Д. №1726/2013 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 282

Относно: Упълномощаване на Кмета на Община Сопот да подпише Рамково споразумение с Фондация за биологично земеделие "Биоселена" за сътрудничество в областта на прилагане и промотиране на добрите земеделски практики.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 281

Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано но 23.10.2018 г. от 10:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-47#1 от 18.09.2018 г. и наш вх. №С-3848 от 20.09.2018 г. на Председателя на Асоциация по В и К - Пловдив на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 280

Относно: Покана за закупуване на 600/778 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.406.248 по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 279

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот, публикувана на официалната страница на община Сопот на 12.07.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 278

Относно: Предсрочно освобождаване  на член и Председателя на ПК "Административно правни въпроси, ред и сигурност, развитие на местното самоуправление", избор на нов член и нов Председател на комисията.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 277

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2018 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243 от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и №263 от 13.08.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 276

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода януари 2018 г. - юни 2018 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 275

Относно: Актуализация разходната част по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г.на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243  от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и 263 от 13.08.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 274

Относно: Приемане на Годишния Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2017 година.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 273

Относно: Възобновяване на процедура по ликвидиране на съсобственост в два имота с идентификатори 68080.465.483 и 68080.463.527 по КККР на гр. Сопот, поради вдигане на възбраната наложена на Община Сопот по И.Д. №1726/2013 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 272

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 00480.501.398, 00480.501.399, 00480.501.400 по КККР на с. Анево, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 271

Относно: Актуализация разходната част по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г.на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243  от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и 263 от 13.08.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 270

Относно: Актуализация разходната част по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г.на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243  от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и 263 от 13.08.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 269

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общинския съвет на Община Сопот за периода Януари 2018 г. - Юни 2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 268

Относно: Актуализация разходната част по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г.на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243  от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и 263 от 13.08.2018 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 267

Относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността  на 4 броя язовири, публична общинска собственост, на Държавата.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 266

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг чрез сключване на договор за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" във връзка с възстановяване на взет от Община Сопот през 2015 г. временен безлихвен заем за извършване на плащания  по проект №DIR-51011116-65-149 "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 265

Относно: Покана за закупуване на 500/643 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.399.287.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 264

Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Сопот" Негово Високопреосвещенство Пловдивски Митрополит НИКОЛАЍ (Николай Методиев Севастиянов).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 263

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2018 г. и поименен списък на плана за капиталовите разходи, приет с решение № 201/02.02.2018г. на Общински съвет – Сопот и актуализиран с Решения на ОбС – Сопот № 243 от 28.06.2018 г., № 251 от 26.07.2018 г., № 256 от 13.08.2018 г. и № 259 от 13.08.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 262

Относно: Планиране и изпълнение на иновативен и демонстрационен проект по приоритетна ос № 2 - Третиране на отпадъците към ОПОС 2014-2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 261

Относно: Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост по КККР на гр.Сопот с идентификатор (КИ): 68080.501.1497, чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 260

Относно: Промяна мястото на предоставяне на социални услуги по проект: "Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот" по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 259

Относно: Одобряване на обща численост на дейност "Домашен социален патронаж" в Община Сопот и Актуализация на разходната част на Бюджета за 2018 г., приет с решение № 201/02.02.2018г. на Общински съвет – Сопот и актуализиран с Решения на ОбС – Сопот № 243 от 28.06.2018 г., № 251 от 26.07.2018 г., 256 от 13.08.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 258

Относно: Безвъзмездно предоставяне на имот частна общинска собственост - сграда с идентификатор 68080.503.8338.2 - павилион на ул."Хаджи Димитър" № 16 по КККР на гр.Сопот на "БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 257

Относно: Предоставяне под наем, чрез публично оповестен конкурс на 4 самостоятелни помещения с полезна площ 61.20 кв.м., 45,04 кв.м., 52,30 кв.м. и 31 кв.м. в сграда с идентификатор 68080.501.1518.1 - Комплекс за обществено обслужване (Битов комбинат) за осъществяване на търговска дейност.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 256

Относно: Актуализация приходната и разходната част и на поименния списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет – Сопот и актуализиран с Решения на ОбС – Сопот  № № 243 от 28.06.2018 г. и  251 от 26.07.2018 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 255

Относно: Упълномощаване на Кмета на Общината да подпише споразумение с "ВиК" ЕООД - Пловдив за взаимно безвъзмездно осигуряване на растителна суровина и готов "компост/органичен почвен подобрител".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 254

Относно: Промяна в състава на ПК при Обс - Сопот, във връзка с прекратяването на правомощията на общински съветник и встъпването в длъжност на нов общински съветник.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 253

Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Сопот за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на общински съвет - Сопот, за финансово приключване на проект: "Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот" по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 252

Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2019 - 2023 г. за Районен съд - Карлово от квотата на Общински съвет - Сопот. Създаване на временна комисия /ВК/ за провеждане на процедурата по избора. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 251

Относно: Актуализация на поименен списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 250

Относно: Продажба на недвижими имоти - Частна общинска собственост в землище на гр. Сопот с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.398.284, 68080.404.207 чрез публичен търг с явно наддаване. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 249

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землище на гр. Сопот с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.176.506 чрез публичен търг с явно наддаване.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 248

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.405.29 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 247

Относно: Приемане на "Анализ на потребностите за личностно развитие на децата и ученицитев община Сопот".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 246

Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие гр. Карлово за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр. Сопот. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 245

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 - Площи "Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение", по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. към Министерство на земеделието, храните и горите, с проект:  "Преустройство на централен площад и парк на гр. Сопот - етап I-ви".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 244

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.001 - Улици "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. към Министерство на земеделието, храните и горите, с проект:  "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в кв. "Сарая" - гр. Сопот. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 243

Относно: Актуализация на поименен списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 242

Относно: Показа за закупуване на идеални части от имоти.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 241

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност, "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност", по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7  "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. към Министерство  на земеделието, храните и горите, с проект: "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната  енергийна ефективност".    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 240

Относно: Допълнение на Общинския план за развитие на Община Сопот за периода 2014 - 2020 година, приет  с Решение №209, взето с Протокол №32 от заседание на Общински съвет - Сопот, проведено 23.04.2014 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 239

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: "Подземна кабелна линия 20 KV и водопровод" до УПИ 00480.38.15,  землище с. Анево, община Сопот, област Пловдив. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 238

Относно: Упълномощаване на Кмета на Общината да предложи на "Водоканалпроект - Металпроект Инженеринг" АД, "Газстроймонтаж" АД, "Европроект Консултстрой" ООД и "Витковице Пауър Инженеринг" АД - Чешка република, всички, обединени в дружество по ЗЗД с наименование: консорциум "ГСМ Пауър Инженеринг", проект на споразумение за уреждане на отношенията между страните по изпълнително дело №20137580401726 (1726/2013 г.) по описа на ЧСИ №758 - Мариана Обретенова - Пловдив.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 237

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землище на гр.Сопот с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.405.233, 68080.406.217 чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 236

Относно: Покана за закупуване на 700/717 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.403.520.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 235

Относно: Преактуване на общински поземлен имот с идентификатор 68080.176.506 по КККР на гр. Сопот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 234

Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие гр. Карлово за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 233

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот (ПИ) 68080.501.5042 - паркинг, ул. "Иван Вазов" по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 232

Относно: Актуализация разходната част и на поименния списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 231

Относно: Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. на Община Сопот за 2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 230

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот  (ПИ) с идентификатор 68080.501.5038 - УПИ X - паркинг, ул. "Иван Вазов" по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 229

Относно: Програма за закрила на детето на община Сопот за 2018 - 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 228

Относно: Годишен план за развитие на социалните услуги в община Сопот за 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 227

Относно: Закупуване на сграда с идентификатор 68080.503.809.2 от РПК "Наркооп - гр. Сопот", намираща се в гр. Сопот, ул. "Христо Ботев" №3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 226

Относно: Промяна в наименованието на звено "Дневен център за възрастни хора с увреждания" към Комплекс за социални услуги, разкрит с Решение №165, взето с Протокол №19 от заседание  на Общински съвет - Сопот, проведено на 23.07.2009 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 225

Относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР), частично за УПИ IV - озеленяване, кв. 14 по регулационния план на гр. Сопот, отреден за имот с идентификатор 68080.501.1531 по КККР на гр. Сопот и разпореждане с общинска собственост.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 224

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.25 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 223

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. на "Медицински център 1 - Сопот" ЕООД.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 222

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. на МБПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 221

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на терен публична общинска собственост за поставяне на ВПС - павилион за осъществяване на търговска дейност в гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 220

Относно:  Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.501.106 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот - "Паркинг зад киното",  ул. "Кирил Слепов" гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 219

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землище на с. Анево с кадастрален идентификатор (КИ) 00480.9.9 чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 218

Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие гр. Карлово за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и § 27, ал 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 217

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землище на гр. Сопот с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.259, 68080.406.206, 68080.400.9, 68080.399.30, 68080.463.536, 68080.404.46 чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 216

Относно: Разрешаване изработването на проект Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.122.35 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Малкия друм" за определяне ново предназначение на имота - за "Обществено обслужване - Автосалон", офис.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 215

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода юли 2017 г. - декември 2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 214

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общинския съвет на Община Сопот за периода юли 2017 г. - декември 2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 213

Относно: Искане за тълкуване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 212

Относно: Удължаване на срока за погасяване на отпуснатия дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите, в размер на 2 400 000,00 лв., за плащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по Оперативни програми със средства от ЕС. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 211

Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в редовно заседание на общото събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано на 22.02.2018 г. от 10.00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. № АВК-02-06 от 23.01.2018 г. наш вх. № С-398 от 23.01.2018 г. на Председателя на Асоциация по В и К - Пловдив на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Пловдив. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 210

Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие гр. Карлово за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 209

Относно: Отдаване под наем на сдружение с нестопанска цел на самостоятелно помещение с полезна площ 33 кв. м в сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 – Комплекс за обществено обслужване (Битов комбинат) по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 208

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.130.172 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Малкия друм" за определяне ново предназначение на част от имота – за "търговска и складова дейност".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 207

Относно: Разрешаване изработването на проект Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 00480.120.31 по кадастрална карта, с. Анево, общ. Сопот в м. "Якуру кория" за определяне ново предназначение на имота – за  "жилищно строителство".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 206

Относно: Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване (НТП) на общински поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.176.506 публична общинска собственост по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 205

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелно помещение и чакалня с обща полезна площ 20.70 кв.м. в сграда с идентификатор 68080.503.1239.2 по КККР на гр. Сопот за стоматологичен кабинет.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 204

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна  общинска собственост в землище на гр. Сопот с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.405.234 и 68080.453.203 и 68080.453.594 чрез публичен търг с явно наддаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 203

Относно: Признаване правото на собственост за 600/778 идеални части от имот пл. №857-а (по план на новообразуваните имоти /ПНИ/ землище на гр. Сопот) – 68080.406.248, местност "Яса тепе" по КККР на гр. Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 202

Относно: Признаване правото на собственост за 900/1100 идеални части от ПИ 68080.174.73, местност "Над техникума" по КККР на гр. Сопот, на Иван Георгиев Генов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 201

Относно: Приемане проекто-бюджета на община Сопот за 2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 200

Относно: Съгласуване на актуализирани цени за такси и услуги в Къща-музей "Иван Вазов".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 199

Относно: Промяна в състава ПК при ОбС - Сопот, във връзка с прекратяването на правомощията на общински съветник и встъпването в длъжност на нов общински съветник.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 198

Относно: Предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на децата Красимир Ненков Кехайов и Ширин Ненкова Кехайова.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ № 197

Относно: Връщане за ново обсъждане с мотиви, като частично незаконосъобразно решение 192, взето с поименно гласуване с Протокол № 32 от редовно заседание на ОбС-Сопот, проведено на 19.12.2017 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------