Община Сопот

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
2023 год.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Разчет за финансиране на капиталови разходи на Детска градина "Роза" - гр. Сопот за 2023 година.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-404#1 от 23.11.2023 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2022 година.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Протокол от Публичното обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Сопот за 2022 г.

2. Искане №2 вх. №ДЗ-403#7 от 23.11.2023 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-4608/12.09.2023 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.406.84 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот, в м. "Яса тепе", представляващ земеделска земя за процедура, за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-402#1 от 11.10.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-4384/28.08.2023 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.130.615 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот, в м. "Малкия друм", представляващ земеделска земя за процедура, за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-401#1 от 11.10.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Сопот и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2023 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-400#1 от 23.11.2023 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността (ВРИД) кмет на община Сопот и ВРИД кмет на кметство Анево.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-399#1 от 28.09.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Покана за закупуване на 500/552 ид.ч. от ПИ с идентификатор 68080.460.39 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-398#1 от 15.09.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общински съвет - Сопот за периода от месец януари 2023 г. до месец юни 2023 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-397#1 от 15.09.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Проект на бюджет за 2023 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуалната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023 - 2025 година на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №ДЗ-396#1 от 15.09.2023 г. на всички ПК

2. Отговор на искане вх. №ДЗ-396#3 от 06.10.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-3710/20.07.2023 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.465.461 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски лозя", представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназачението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-395#1 от 29.08.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2022 г. на МБПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-394#1 от 23.08.2023 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на Решение №209, взето с поименно гласуване, с Протокол №34 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 02.02.2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане №1 вх. №ДЗ-393#1 от 23.11.2023 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Завишаване броя на децата в групите в общинските детски градини на територията на община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-392#1 от 20.07.2023 г. на ПК "АПВ" и ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода от м. януари 2023 г. до м. юни 2023 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-391#1 от 19.07.2023 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на частично разпределение на средствата за целевата субсидия за капиталови разходи на Община Сопот за 2023 година.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-390#1 от 18.07.2023 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на Решение №384, взето с поименно гласуване с Протокол №62 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 30.05.2023 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-389#1 от 19.07.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - Трасе на подземен оптичен кабел от ПИ с КИ 68080.104.135 до ПИ с КИ 68080.122.127 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-388#1 от 05.07.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлени имоти 68080.466.562 и 68080.466.563 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр.Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-387#1 от 06.07.2023 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на частично разпределение на средствата за целевата субсидия за капиталови разходи на Община Сопот за 2023 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-386#1 от 04.07.2023 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект за ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-2414/03.05.2023 г. за поземлен имот с идентификатор 00480.24.7 по кадастрална карта, с. Анево, общ. Сопот, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-385#2 от 16.06.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сопот за 2023 година.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-384#1 от 05.06.2023 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Предсрочно освобождаване на Председателя на ПК „Устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, екология, земеделие и водни ресурси” и Председателя на ПК „Стопански дейности, разпореждане с общинското имущество, приватизация и следприватизационен контрол, европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост” и избор на нови Председатели на комисиите.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Предсрочно освобождаване на Заместник-председателя на Общински съвет – Сопот – Анелия Бочева и избор на нов Заместник-председател  на Общински съвет – Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Разчет за финансиране на капиталови разходи за сметка на собствени приходи - до размера на собствените приходи на Община Сопот за 2023 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-381#1 от 11.05.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №ДЗ-380#1 от 17.05.2023 г. на ПК "АПВ"

2. Отговор на искане вх. №ДЗ-380#2 от 17.05.2023 г.

3. Становище вх. №ДЗ-380#3 от 25.05.2023 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Учредяване право на строеж за гараж в поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 68080.503.1616, ул. "Генерал Андреев" №2 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-379#1 от 12.05.2023 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Заявление с вх. №С-849/09.02.2023 г. за одобряване на Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Сопот, частично за поземлен имот с идентификатор 68080.123.3, местност "Малкия друм", по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-378#1 от 12.05.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на Задание за проектиране и допускане изработването на Частично изменение на Общ устрйствен план на Община Сопот (ИОУП), одобрен с Решение №336, взето с Протокол №59 от 21.10.2019 г. на Общински съвет - Сопот, в частта му за имот с идентификатор 68080.122.35, м. "Малкия друм, землище гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-377#1 от 12.05.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на ПУП - ПР за поземлен имот с идентификатор 68080.503.1281 по кадастрална карта, гр. Сопот, попадащ в УПИ XVIII - 1281, кв. 63 по регулационния план на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-376#1 от 12.05.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-1326/06.03.2023 г. на поземлени имоти с идентификатори 68080.176.86 и 68080.176.87 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Сарая", представляващи земеделски земи за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от общински имот с КИ: 68080.176.89 за провеждане на обслужващ път за транспортен достъп до новообразуван УПИ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-375#1 от 12.05.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на Задание за проектиране и допускане изработването на Частично изменение на Общ устройствен план на Община Сопот (ИОУП), одобрен с Решение №336, взето с Протокол №59 от 21.10.2019 г. на Общински съвет - Сопот, в частта му за имот с идентификатор 68080.122.74, м. "Малкия друм, землище гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-374#1 от 12.05.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на Решение №49, взето с поименно гласуване, с Протокол №11 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 26.05.2020 г. в зала "Хаджи Гьока Павлов" - гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-373#1 от 11.05.2023 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на Решение №48, взето с поименно гласуване, с Протокол №11 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 26.05.2020 г. в зала "Хаджи Гьока Павлов" - гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-372#1 от 11.05.2023 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-371#1 от 17.05.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от общински имот с КИ: 68080.176.179 за провеждане на обслужващ път за транспортен достъп до имот с КИ: 68080.176.21.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-370#1 от 21.04.2023 г. на ПК "УТ" и ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Отливен канал ф1000 в ПИ 68080.130.528, ПИ 68080.71.128 и ПИ 68080.27.521 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-369#1 от 18.04.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - специализирана план-схема за газоснабдяване на гр. Сопот за обект: Газоразпределителна мрежа на гр. Сопот в урбанизираната територия.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №ДЗ-368#1 от 18.04.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на Решение №26, взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 13.02.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-367#1 от 21.04.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Упълномощаване на представител и предоставяне на  мандат за гласуване от името на Община Сопот в редовното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Пловдив, свикано на 27.04.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа в заседателна зала №300 в сградата Областна администрация Пловдив, с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-13/20.03.2023 г. и на наш вх.№С-1558 от 20.03.2023 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-366#1 от 18.04.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-1118/23.02.2023 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.176.506 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Арменица", представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-365#1 от 18.04.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-364#1 от 06.04.2023 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на частично разпределение на средствата за целевата субсидия за капиталови разходи на Община Сопот за 2023 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-363#1 от 07.04.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Трасе на кабел 20 kV за обект "фотоволтаична централа и трафопост" за захранване на ПИ с КИ 68080.504. 46 на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-362#1 от 09.03.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот по процедура BG-RRP-4.020 "Подкрепа за устайчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт", с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Инвестиция "Подкрепа за обновяване на сграден фонд", компонент 4 "Нисковъглеродна икономика" по НПВУ, с проектно предложение "Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда, находяща се на ул. "Иван Вазов" №49,  гр. Сопот."

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-361#1 от 08.03.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Даване съгласие за кандидатстване на Община Сопот по процедура BG-RRP-4.020 "Подкрепа за устайчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт", с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Инвестиция "Подкрепа за обновяване на сграден фонд", компонент 4 "Нисковъглеродна икономика" по НПВУ, с проектно предложение "Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура - сградата на НЧ "Иван Вазов - 1871" - гр. Сопот."

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-360#1 от 08.03.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на Решение №351, взето с поименно гласуване, с Протокол №57 от редовно заседание на Обшински съвет - Сопот, проведено на 31.01.2023 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-359#2 от 07.03.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Инвестиция „Подкрепа за обновяване на сграден фонд“, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ по НПВУ, е проектно предложение „Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда на община Сопот, изпълняваща функции на сектор „Местни данъци и такси“.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-358#1 от 07.03.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на ПУП - ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 00480.501.252 по кадастрална карта, с. Анево, общ. Сопот,за който е отреден УПИ VI-Училище, кв. 17 по регулационния план на с. Анево, общ. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-357#1 от 09.03.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Трасе на кабел 0,4 kV захранващ ПИ с КИ 68080.259.508 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-356#1 от 09.03.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление вх. №С-676/31.01.2023 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.171.177 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Пайталка", представляващ земеделска територия с променено предназначение, съгл. чл. 50 от ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-355#1 от 16.02.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на лимит на разходите за 2023 година за дейност 123 "Общински съвети".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №ДЗ-354#1 от 14.02.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на целеви разходи на Община Сопот за 2023 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-353#1 от 14.02.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на частично разпределение на средствата за целевата субсидия за капиталови разходи на Община Сопот за 2023 година.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-352#1 от 14.02.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Спортен календар на Община Сопот за 2023 година.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-351#1 от 14.02.2023 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Културен календар на Община Сопот за 2023 година.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-350#1 от 14.02.2023 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Подпомагане на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни стради, на територията на Община Сопот, за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I", която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-349#2 от 26.01.2023 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-348#1 от 26.01.2023 г. на ПК "БФ" и ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на ПУП - ПР за поземлен имот с идентификатор 68080.503.1167 по кадастрална карта, гр. Сопот, попадащ в УПИ V-1167, кв. 81 по регулационния план на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-347#1 от 18.01.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Предварително съгласие за извършване на процедура за изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на землищата на гр. Сопот и с. Анево, съобразно изработени проекти за следните обекти: яз. Сопот 2 (Мурла) ПИ 68080.104.109, яз. Анево 2 ПИ 00480.23.42  и яз. Анево 3 ПИ 00480.5.56.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №ДЗ-346#1 от 25.01.2023 г. на всички ПК

2. Становище вх. №ДЗ-346#4 от 16.02.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общинки съвет - Сопот за периода: Юли - Декември 2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-345#1 от 25.01.2023 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.463.531 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-344#1 от 18.01.2023 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода от м. юли 2022 г. до м. декември 2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-343#1 от 18.01.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Кандидатстване на Община Сопот с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 - "Грижа в дома" на програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-342#1 от 13.01.2023 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Кандидатстване на Община Сопот с проект по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027, процедура BG05SFPR002-2.003 "Бъдеще за децата".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-341#1 от 13.01.2023 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект за ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-6516/16.12.2022 г. за УПИ 130.603 - за търговска и складова дейност, м. "Малкия друм", в землището на гр. Сопот, одобрен със Заповед №РД-09-66/05.02.2019 г. на Кмета на община Сопот, съответстващ на ПИ 68080.130.603 по КККР на гр. Сопот, представляващ земеделска земя с променено предназначение, съгласно Решение №4/24.04.2019 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1  от ЗОЗЗ и ПИ 68080.130.602, м. "Малкия друм" по КККР на гр. Сопот, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като разширение на действащи УПИ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-340#1 от 18.01.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект за ПУП - ПРЗ и ПП,  Съгласно Заявление с вх.№ С-6517/16.12.2022 г. за поземлени имоти с идентификатори 68080.466.581 и 68080.466.582  по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски лозя", представляващи земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-339#1 от 10.01.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект за ПУП - ПРЗ и ПП,  Съгласно Заявление с вх. №С-6294/08.12.2022 г. за поземлени имоти с идентификатори 68080.176.169, 68080.176.110, 68080.176.111, 68080.176.112 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Сарая", представляващи земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-338#1 от 10.01.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------