Търсене

Община Сопот
 
Относно: Включване допълнително на 300 работника и служителя на "ВМЗ" ЕАД към предлаганата от общината социална услуга "Обществена трапезария" - взето с поименно гласуване - ПРОТОКОЛ № 15 от заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 21.01.2013 год.
 
 
Относно: Предсрочно освобождаване на Председателя на ПК"Бюджет и финанси" и Зам.председателя на ОБС - Анелия Бочева и избор на Председател на ПК"Бюджет и финанси" и Зам.председател на ОБС - Сопот - взето с ПРОТОКОЛ № 15 от заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 21.01.2013 год.
 
 
Относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2013 г.
 
 
РЕШЕНИЕ № 101
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджета на община Сопот за 2012 година и Приемане на Бюджета за 2013 година.
 
 
РЕШЕНИЕ № 102
Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода юли 2012 г. – декември 2012 г., изготвен от Мариана Кацарова -Председател на ОбС - Сопот
 
 
РЕШЕНИЕ № 103
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план-парцеларен план за обект: “Трасе за кабелно захранване на ниско напрежение за обект “Обществено обслужване”, захранващо ПИ №103.17, местност “Малкия друм”, землище гр.Сопот, общ.Сопот”
 
 
РЕШЕНИЕ № 104
Относно: Изменение на решение № 97, взето с поименно гласуване – протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 27.12.2012 г.
 
 
РЕШЕНИЕ № 105
Относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ /включени в списъците на имоти по чл.19 ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС/КККР на землище гр.Сопот, одобрено със заповед №528/30.07.2008г., Протоколно решение №4 от 23.07.2008г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора на ОД “Земеделие” - гр.Пловдив/ за обезщетяване на собственици по реда на §27 ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ брой 62 от 10.08.2010г.
 
 
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.402.463 по кадастралната карта на гр.Сопот
 
 
РЕШЕНИЕ № 107
Относно: Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 68080.405.35 по одобрена кадастрална карта /КК/ на гр.Сопот
 
 
РЕШЕНИЕ № 108
Относно: Отмяна на решение №99, взето с протокол №15 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 21.01.2013 год.
 
 
РЕШЕНИЕ № 109
Относно: Даване на съгласие община Сопот да кандидатства с проект по Оперативна програма “Административен капацитет” /ОПАК/
 
 
РЕШЕНИЕ № 110
Относно: Даване на съгласие община Сопот да кандидатства с проект по Оперативна програма “Административен капацитет” /ОПАК/
 
 
РЕШЕНИЕ № 111
Относно: Избор на втори Зам. председател на ОбС - Сопот
 
 
РЕШЕНИЕ № 112
Относно: Прекратяване на процедурата по провеждане на конкурс за възлагане управлението на общинско дружество "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение "Иван Раев" - Сопот" ЕООД с ЕИК 115584804, обявена с Решение №90, взето с протокол №13 от заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 29.11.2012 г. и обявяване на нов конкурс.
 
 
РЕШЕНИЕ № 113
Относно: Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика.
 
 
РЕШЕНИЕ № 114
Относно: Съгласие Община Сопот да кандидатства съвместно с „Българска асоциация спорт за всички” пред Министерство на физическото възпитание и спорта за реализирането на проект–„Създаване на фитнес център на открито”.
 

 
РЕШЕНИЕ № 115
Относно: Избор на Председатели на ПК'' Бюджет и финанси'', на ПК'' Стопански дейности, разпореждане с общинското имущество, приватизация и след приватизационен контрол, европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост'' и на втори Зам. председател на ОБС - Сопот
 

 
РЕШЕНИЕ № 116
Относно: Актуализиране на годишната програма за 2013 г. за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с решение № 100 взето с протокол № 16/11.03.2013 г. на Общински съвет - Сопот
 

 
РЕШЕНИЕ № 117
Относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на „Павилион за закуски”, находящ се в НУ „Неделя Петкова” с идентификатор 68080.501.918.1, ул. „Ив. Вазов № 51” по Кадастрална карта на гр. Сопот
 

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 118
Относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на „Павилион за закуски”, находящ се във фоайето на СОУ „Ив. Вазов” с идентификатор 68080.503.1239.1, ул. „Г. Попниколов” по Кадастрална карта на гр. Сопот
 

 


 
РЕШЕНИЕ № 119
Относно: Възлагане на превоз на пътници по реда на Наредба №2/15.03.2002 год. на МТИТС
 

 
РЕШЕНИЕ № 120
Относно: Отдаване под наем 3 бр. терени общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти за осъществяване на търговска дейност в гр.Сопот
 

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 121
Относно: Продажба на незастроени поземлени имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори: 00480.501.369; 00480.501.376; 00480.501.375; 00480.501.374; 00480.501.373; 00480.501.372; 00480.501.390; 00480.501.391; 00480.501.392, находящи се в с. Анево общ. Сопот по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)
 

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 122
Относно: Даване на предварително съгласие за прокарване на външно ел.захранване, прокарване на външен водопровод и канализация до границата на ПИ с идентификатор 00480.38.11 в местност „КОРУОЛУ” по кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на с.Анево, общ.Сопот, във връзка с промяна предназначението на имота за жилищно строителство”
 

 
РЕШЕНИЕ № 123
Относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 68080.259.256 – паркинг, находящ се в м. „Арменица” по КККР на гр. Сопот
 

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 124
Относно: Приемане на План за изпълнение за 2013г. на НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА /2012-2020/.
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 124
 

 
РЕШЕНИЕ № 125
Относно: Приемане на ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2013-2014г.
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 125
 

 
РЕШЕНИЕ № 126
Относно: Отмяна на Наредба за отглеждане и регистрация на кучета, приета с Решение №77, взето с Протокол № 13 от 10.06.2004г. и изменена с Решение №145, Протокол №17 от 19.03.2009г. и приемане на нова Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сопот.
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 126
 

 
РЕШЕНИЕ № 127
Относно: Изменение и допълнение на решение № 90 взето с поименно гласуване - протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 29.11.2012 год.
 

 
РЕШЕНИЕ № 128
Относно: Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични помощи от Общинския съвет
 

 
РЕШЕНИЕ № 129
Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2012 г. на „Медицински център 1 – Сопот” ЕООД
 

 
РЕШЕНИЕ № 130
Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2012 г. на СБДПЛ”Иван Раев - Сопот” ЕООД
 

 
РЕШЕНИЕ № 131
Относно: Одобряване на допълнително споразумение към Договор за партньорство между общините Казанлък, Павел баня, Сопот, Карлово и Мъглиж от 14.03.2012 г. по проект „Долината на розите и тракийските царе”.
 

 
РЕШЕНИЕ № 132
Относно: Промяна на лимитните суми за телефонни разговори и мобилен интернет, ползвани от общинските съветници и служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА чрез предоставените служебни СИМ карти.
 

 
РЕШЕНИЕ № 133
Относно: Изработване на проект за Общ устройствен план на община Сопот, област Пловдив
 

 
РЕШЕНИЕ № 134
Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода януари 2013 г. – юни 2013 г., изготвен от Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот
 


 
РЕШЕНИЕ № 135
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на "Къща - музей Иван Вазов" гр.Сопот на недвижими имоти - публична общинска собственост (ПОС) ведно със сгради, които попадат в имотите по Кадастралната карта и кадастрални регистри( КККР) на гр. Сопот
 
 
РЕШЕНИЕ № 136
Относно: Предварително писмено съгласие за право на преминаване на трасе за подземен кабел 20kV за обект:"Бетонов комплектен трансформаторен пост /БКТП/ "Люляк" 1 х 800 KVA, кабели 20 kV, кабелна касета и табло електромерно, в местността "Трагата", землище на гр.Сопот
 

 
РЕШЕНИЕ № 137
Относно: Предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти /ПИ/ 68080.174.33; 68080.174.34; 68080.174.35 и 68080.174.36
 


 
Забележка: Решението е изменено с Решение №147
 
 
РЕШЕНИЕ № 138
Относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ), частично за имот с идентификатор 68080.502.566 по КККР на гр. Сопот (УПИ VІІІ-566, кв. 36 по регулационния план на гр. Сопот) и разпореждане с общинска собственост
 

 
Забележка: Решението е изменено с Решение №148
 
 
РЕШЕНИЕ № 139
Относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП –ПРЗ), частично за имот с идентификатор 68080.503.1230 по КККР на гр. Сопот (УПИ ХІ-1230, кв. 81а по регулационния план на гр. Сопот) и разпореждане с общинска собственост
 
 
Забележка: Решението е отменено с Решение №149
 
 
Относно: Съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР), частично за имот с идентификатор 68080.501.1430 по КККР на гр. Сопот (УПИ ХІІІ-1430, кв. 25 по РП на гр. Сопот) и разпореждане с общинска собственост
 
 
Забележка: Решението е отменено с Решение №150
 
 
Относно: Съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), за поземлен имот с кадастрален идентификатор 68080.501.1543 по кадастрална карта ( КК ) на гр. Сопот (номер по предходен план 1470 (174061), кв. 1а, парцел І на гр. Сопот) и разпореждане с общинска собственост.
 
 
Забележка: Решението е изменено с Решение №151
 
 
РЕШЕНИЕ № 142
Относно: Присъединяване към Декларацията за достъп на младите хора до култура, приета от членовете на Българската асоциация на работодателите в областта на културата ( БАРОК ) в рамките на Националната кампания за „Достъп на младите хора до култура”
 

 
РЕШЕНИЕ № 143
Относно: Съгласие на Общински съвет Сопот, община Сопот да сключи Договор за сътрудничество и съвместна дейност с Българска Стопанска Камара - Сан Франциско, Калифорния, САЩ във връзка с осъществяването на дейности и разработването на общински проекти за развитие на туризма в общината.
 

 
РЕШЕНИЕ № 144
Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.104.107 по кадастралната карта , гр.Сопот, общ.Сопот в м."Малкия друм" - "Семеен хотел, ресторант, склад и офис"
 

 
РЕШЕНИЕ № 145
Относно: Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични помощи от Общинския съвет-Сопот и изменение на Решение № 101, взето с поименно гласуване – протокол № 16, от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 11.03.2013 г. за приемане Бюджета на общината за 2013 г.
 
 
Писмо вх.№ В-216/13.08.2013
Относно:Върнати от Областния управител на Област Пловдив за ново обсъждане решения №№ 137,138,139,140 и 141, взети с протокол № 21 от заседания на ОбС-Сопот, проведено на 01.08.2013г.
 
 
Относно: Упълномощаване на Кмета на Община Сопот за издаване на Запис на заповед за получаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/1.1-09/2010/032 по програма на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
 
 
РЕШЕНИЕ № 147
Относно: Изменение на Решение № 137, взето с поименно гласуване, с протокол № 21 от заседание на Общински съвет – община Сопот, проведено на 01.08.2013 г., по Докладна записка с вх.№ 130/19.07.2013 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот, върнато за ново обсъждане от Областния Управител на област Пловдив на основание чл.45 ал.4 от ЗМСМА
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 147
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СХЕМА
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 147
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
 

 
РЕШЕНИЕ № 148
Относно: Изменение на Решение № 138, взето с поименно гласуване, с протокол № 21 от заседание на Общински съвет – община Сопот, проведено на 01.08.2013 г. по Докладна записка № 131/19.07.2013 г. от Веселин Личев - Кмета на община Сопот, върнато за ново обсъждане от Областния Управител на област Пловдивна основание чл.45 ал.4 от ЗМСМА
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 148
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СКИЦА
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 148
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
 

 
РЕШЕНИЕ № 149
Относно: Отмяна на Решение № 139, взето с поименно гласуване, с протокол № 21 от заседание на Общински съвет – община Сопот, проведено на 01.08.2013 г. по Докладна записка № 132/19.07.2013 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот, върнато за ново обсъждане от Областния Управител на област Пловдив на основание чл.45 ал.4 от ЗМСМА
 

 
РЕШЕНИЕ № 150
Относно: Отмяна на Решение № 140, взето с поименно гласуване, с протокол № 21 от заседание на Общински съвет – община Сопот, проведено на 01.08.2013 г. по Докладна записка № 133/19.07.2013 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот, върнато за ново обсъждане от Областния Управител на област Пловдив на основание чл.45 ал.4 от ЗМСМА
 

 
РЕШЕНИЕ № 151
Относно: Изменение на Решение № 141, взето с поименно гласуване, с протокол № 21 от заседание на Общински съвет – община Сопот, проведено на 01.08.2013 г. по Докладна записка № 134/19.07.2013 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот, върнато за ново обсъждане от Областния Управител на област Пловдивна основание чл.45 ал.4 от ЗМСМА
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 151
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СКИЦА
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 151
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 151
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
 

 
РЕШЕНИЕ № 152
Относно: Актуализация на Бюджет 2013 приет с Решение №101/11.03.2013г. на Общински съвет Сопот.
 

 
РЕШЕНИЕ № 153
Относно: Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Сопот за първото шестмесечие на 2013 г.
 

 
РЕШЕНИЕ № 154
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.466.571 по кадастралната карта на гр.Сопот
 

 
РЕШЕНИЕ № 155
Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ) 68080.465.480, 68080.465.592, 68080.465.594, 68080.465.432, местност “Манастирски лозя” и 68080.453.169, местност „Кайряка” чрез търг с явно наддаване.
 


 
РЕШЕНИЕ № 156
Относно: Разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 00480.120.9 по кадастрална карта, с. Анево, общ.Сопот в м. "Якору кория" /извън урбанизираната територия/ за "Жилищно строителство".
 


 
РЕШЕНИЕ № 157
Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на област Пловдив - изх.№ 04-16-9#59 от 17.09.2013 г.на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 17.10.2013 г.
 


 
РЕШЕНИЕ № 158
Относно: Обявяване на имот публична общинска собственост с идентификатор 68080.501.603 с площ от 1382 кв.м. по КККР на гр.Сопот в частна общинска собственост.
 

 
РЕШЕНИЕ № 159
Относно: Продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 68080.253.252 по Кадастрална карта на гр.Сопот, землище на гр.Сопот
 

 
РЕШЕНИЕ № 160
Относно: Актуализиране на годишната програма за 2013 г. за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с решение № 100, взето с протокол№16/11.03.2013 г. на общински съвет – Сопот.
 

 
РЕШЕНИЕ № 161
Относно: Мерките, които следва да се предприемат във връзка с финансовото затруднение по изплащане на задължения по Договор № ОС–2А/29.04.2009 г. свързани с налагане на финансова корекция.
 

 
Относно: Поемане на дълг за оборотни средства за извършване на окончателно плащане по проект на Оперативна програма "Регионално развитие”.
 

 
Забележка: Решението е изменено с Решение №172
 

 
РЕШЕНИЕ № 163
Относно: Поемане на дълг за собствен принос - 15% по проект на Оперативна програма "Регионално развитие".
 

 
Забележка: Решението е изменено с Решение №173
 

 
РЕШЕНИЕ № 164
Относно: Кандидатстване на Община Сопот за членство в Регионална асоциация на общини "Тракия".
 

 
РЕШЕНИЕ № 165
Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг.
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 165
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НАРЕДБА
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 165
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 МОТИВИ
 

 
РЕШЕНИЕ № 166
Относно: Разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.176.100 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Сарая" /извън урбанизираната територия/ за "Жилищно застрояване и обществено обслужване".
 


 
РЕШЕНИЕ № 167
Относно: Разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.122.1 по кадастрална карта, гр.Сопот, община Сопот в м."Малкия друм" /извън урбанизираната територия/ за "Автосалон, офис, магазин и складове".
 


 
РЕШЕНИЕ № 168
Относно: Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни парични помощи от Общинския съвет-Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 169
Относно: Приемането на план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на Община Сопот за 2014 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.
 
 
 
РЕШЕНИЕ № 170
Относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/, частично за имоти с идентификатори 68080.501.1430 и 68080.501.621 по КККР на гр.Сопот /УПИ ХІІІ-1430 и УПИ ХІІ-621,619 , кв.25 по РП на гр.Сопот/ и разпореждане с общинска собственост 
 

 
 
РЕШЕНИЕ № 171 По Писмо с вх.№ В-285/1
Връщане за ново обсъждане на решение 162 и решение 163 на Общински съвет – община Сопот, взети с поименно гласуване с протокол № 26 от заседание на съвета, проведено на 06.11.2013 г.
 
 
РЕШЕНИЕ № 172
Поемане на дълг за оборотни средства за извършване на окончателно плащане по проект на Оперативна програма "Регионално развитие”.
 
 
РЕШЕНИЕ № 173
Поемане на дълг за собствен принос - 15% по проект на Оперативна програма "Регионално развитие".
 
 
РЕШЕНИЕ № 174
Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.465.424 по кадастрална карта на гр.Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 175
Относно: Упълномощаване на Кмета на Община Сопот за издаване на запис на заповед за получаване на 20% авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR 51011116 - CO30/08.08.2012г.
 


 
РЕШЕНИЕ № 176
Относно: Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на административните такси и цени на услугите в Община Сопот.
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 176
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НОАМТЦУ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № 176
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 МОТИВИ
 

 
РЕШЕНИЕ № 177
Относно: Изменение и допълнение на Наредба за размера на местните данъци в община Сопот, приета с Решение № 28, взето с протокол № 4 от 21.08.2008 г., изм. С Решение № 130, взето с протокол № 14 от 29.01.2009 г., изм. С Решение № 215 от 29.01.2010 г., изм. С Решение № 280, взето с протокол № 43 от 27.01.2011 г.
 
 
РЕШЕНИЕ № 178
Относно: Откриване на общински тракийски пенсионерски клуб "Ген.Георги и Владимир Вазови"
 
 
РЕШЕНИЕ № 179
Относно: Получено писмо от Кмета на община Казанлък - Галина Стоянова с вх.№ С-3942, за подписване на допълнително споразумение по Договор за безвъзмездна финансова помощ "Долината на розите и тракийските царе" по схема BG161РО001/3.2-02/2011 "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.Същото предложение за подписване на Допълнително споразумение беше внесено за разглеждане от Общински съвет - Сопот с Докладна записка с вх.№ 125/17.06.2013 г., за което беше взето решение № 131 от 24.06.2013 г.
 
 
РЕШЕНИЕ № 180
Относно: Одобряване на Договор за побратимяване, подписан между Община Сопот и Община Лас Бреняс - Република Аржентина