Община Сопот

Прием на документи от кандидати за потребители на

социалната услуга "Асистентска подкрепа"

 

Община Сопот в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 19.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ 

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  - лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

  - деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 - Формуляр за предварителна информация при заявяване от лицето за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ /по образец – Приложение 1/;

  - Документ за самоличност (за справка);

  - Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

  - Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 19.02.2021 г. в Отдел „Хуманитарни и социални дейности“, в сградата на Данъчна служба, ул. „Иван Вазов“ № 57, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа от 13:00 до 17:00 часа , по телефона: 0893343702 или на мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Сопот на адрес:  www.sopot-municipality.com.

За допълнителна информация тел. 0893343702 – Дирекция „Хуманитарни и социални дейности“ в Община Сопот.

Заявление - Приложение № 1

Декларация - Съгласие

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура за заявяване, насочване, изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и ползването на социалната услуга "Асистентска покдрепа".

Процедура за недопускане на двойно финансиране на дейностите.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

Община Сопот в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 19.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“, за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  - лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

  - деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

 1. Заявление – декларация (по образец) Приложение 1:

 2. Документ за самоличност (за справка);

 3. Автобиография;

 4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;

 5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец) Приложение 2;

 6. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 19.02.2021 г., в сградата на Община Сопот /Данъчна служба/, ул. „Иван Вазов“ № 57, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа. 

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Сопот на адрес: www.sopot-municipality.com.

За допълнителна информация тел. 0893343702 – Отдел „Хуманитарни и социални дейности“ в Община Сопот.

Заявление

Декларация

Списък на допуснати до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 08.03.2021 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 09.03.2021 г.

Списък на допуснати до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 24.03.2021 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 24.03.2021 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 30.03.2021 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 31.03.2021 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 05.04.2021 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 06.04.2021 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 23.04.2021 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 23.04.2021 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 14.05.2021 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 17.05.2021 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 28.05.2021 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 31.05.2021 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 09.06.2021 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 09.06.2021 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 06.10.2021 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 07.10.2021 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 16.11.2021 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 17.11.2021 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 18.01.2022 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 19.01.2022 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 02.02.2022 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 02.02.2022 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 11.04.2022 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 11.04.2022 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 03.05.2022 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 03.05.2022 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 16.05.2022 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 17.05.2022 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 27.05.2022 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 27.05.2022 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 08.06.2022 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 08.06.2022 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 29.06.2022 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 29.06.2022 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 22.08.2022 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 22.08.2022 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 03.11.2022 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 03.11.2022 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 16.12.2022 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 16.12.2022 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 13.03.2023 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 13.03.2023 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 23.03.2023 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 23.03.2023 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 05.06.2023 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 05.06.2023 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 27.07.2023 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 27.07.2023 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 01.11.2023 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 01.11.2023 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 18.01.2024 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" към социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Качено: 18.01.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Процедура за достъп до дома на потребителите на социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Процедура за осигуряване на здравето и безопастността на потребителите и персонала на социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Процедура за осигуряване защита на имуществото и финансовите средства на потребителите на социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Процедура за подаване и разглеждане на жалби и сигнали при предоставянето на социалната услуга "Асистентска подкрепа".

Правилник за вътрешния трудов ред при предоставяне на социалната услуга "Асистентска подкрепа" на територията на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари