Община Сопот

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

2019

 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №311, взето с поименно гласуване с протокол №49 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот и актуализиран с решения  № 333/15.05.2019г.,  № 339/19.06.2019г., №343/19.06.2019г., №347/10.07.2019г., №349/10.07.2019г.,  №357/05.08.2019г.  и №362/26.09.2019г. и  № 364/26.09.2019г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №408/1 от 17.10.2019 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №311, взето с поименно гласуване с протокол №49 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот и актуализиран с решения  № 333/15.05.2019г.,  № 339/19.06.2019г., №343/19.06.2019г., №347/10.07.2019г., №349/10.07.2019г.,  №357/05.08.2019г.  и №362/26.09.2019г. и  № 364/26.09.2019г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №407/1 от 17.10.2019 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Информация за текущо изпълнение на Бюджета на Община Сопот за първото шестмесичие на 2019 година.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №406/1 от 17.10.2019 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността /ВРИД/ кмет на община Сопот и ВРИД кмет на кметство Анево.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №405/1 от 24.09.2019 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение № 311/06.02.2019 г. на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №404/1 от 24.09.2019 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Промяна в състава на ПК при ОбС - Сопот, във връзка с прекратяването на правомощията на общински съветник и встъпването в длъжност на нов общински съветник.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.406.246 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №402/1 от 19.09.2019 г. на ПК "СД" 

2. Искане вх. №402/2 от 05.03.2020 г. на ПК "СД" 

3. Становище вх. №402/4 от 13.03.2020 г. на ПК "СД" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на нова обща численост на дейност 524 "Домашен социален патронаж" в Община Сопот и Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г., приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №333 от 15.05.2019 г., №339 от 19.06.2019 г., №343 от 19.06.2019 г., №347 и №349 от 10.07.2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №401/1 от 17.09.2019 г. на ПК "БФ" и ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Годишния отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Протокол от 12.09.2019 г. от обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2018 г.

2. Становище вх. №400/6 от 24.09.2019 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на Общ устройствен план на Община Сопот.
МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №399/1 от 08.10.2019 г. на всички ПК 

2. Становище вх. №399/3 от 18.10.2019 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.465.414 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №398/1 от 19.09.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Завишаване броя на децата в групите в общинските детски градини на територията на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №397/1 от 20.08.2019 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общинския съвет - Сопот за периода:  януари 2019 г. - юни 2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №396/1 от 20.08.2019 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет – Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №395/1 от 14.08.2019 г. на ПК "БФ" 

2. Становище вх. №395/3 от 20.08.2019 г. на ПК "БФ"

3. Отговор на искане вх. №395/4 от 20.08.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Отчет за служебните пътувания и полагащите се командировъчни пари за периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г. включително.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №394/1 от 14.08.2019 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.247 и 68080.406.261 и 68080.399.329 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №393/1 от 09.08.2019 г. на ПК "СД"

2. Искане вх. №393/4 от 05.03.2020 г. на ПК "СД" 

3. Становище вх. №393/6 от 13.03.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода януяри 2019 г. - юни 2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №392/1 от 08.08.2019 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост за имот с КИ 68080.502.1526, находящ се в гр. Сопот, ул. "Ставри Костов" №32

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №391/1 от 08.08.2019 г. на ПК "СД" и ПК "АПВ"

2. Отговор на искане вх. №391/2 от 12.08.2019 г.

3. Становище вх. №391/1 от 19.09.2019 г. на ПК "СД" и ПК "АПВ"

4. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. №391/5 от 24.09.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.60 и 68080.399.413 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №390/1 от 09.08.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №333 от 15.05.2019 г., №339 от 19.06.2019 г. и №343 от 19.06.2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №389/1 от 05.07.2019 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура - трасе на оптична кабелна линия от шахта в ПИ с идентификатор 68080.501.9008 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот през землището на гр. Сопот и с. Анево.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Писмо вх. №388/1 от 16.07.2019 г. от Вносителя - коригирано Задание по чл.125 от ЗУТ

2. Становище вх. №388/2 от 24.07.2019 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Уведомление вх. №387/2 от 20.05.2020 г. на ПК "АПВ" и ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.173.388 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Над техникума" за определяне ново предназначение на имота - за жилищно строителство.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №386/1 от 05.07.2019 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имот - помещение № 1 от "Дом на книга" с идентификатор 68080.502.1525.3 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот, ул. "Васил Левски" №4.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №385/1 от 09.08.2019 г. на ПК "СД"

2. Уведомление вх. №385/2 от 20.05.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 г. на "Медицински център 1 - Сопот" ЕООД.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №384/1 от 17.06.2019 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 г. на МБПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №383/1 от 17.06.2019 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №382/1 от 17.06.2019 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №381/03.06.2019 г.
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на Кабинет № 8 по дентална медицина, находящ се в "Медицински център 1 - Сопот" ЕООД, ул.Трети март № 32.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №381/1 от 24.09.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №380/27.05.2019 г.
Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г., приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решиние №333 от 15.05.2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №380/1 от 13.06.2019 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №379/27.05.2019 г.
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфрасруктура извън границите на урбанизираната територия - трасе на оптична кабелна линия в едно трасе от ПИ 68080.4.396 до УПИ 68080.172.431 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №379/1 от 12.06.2019 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №378/16.05.2019 г.

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ) 68080.405.216 и 68080.465.600 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №378/1 от 13.06.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разпореждане с Дълготрайни материални активи (ДМА) чрез бракуване на моторни превозни средства (МПС) собственост на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №377/1 от 13.06.2019 г. на ПК "БФ"

2. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. №377/2 от 12.05.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Даване на съгласие за участие в проект на тема "Детски работилници за изкуства" към Национален дарителски фонд "13 века България".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №376/1 от 09.05.2019 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

2. Становище вх. №376/3 от 13.06.2019 г. на ПК "БФ"

3. Уведомление вх. №376/4 от 20.05.2020 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.399.316 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Бозалан" за определяне ново предназначение на имота - жилищно строителство и обществено обслужване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №375/2 от 12.06.2019 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.403.506  по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №374/1 от 10.05.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие гр. Карлово за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №373/1 от 13.06.2019 г. на ПК "СД"

2. Уведомление вх. №373/2 от 24.09.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие гр. Карлово за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №372/1 от 13.06.2019 г. на ПК "СД" 

2. Уведомление вх. №372/2 от 24.09.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.502.7 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №371/1 от 10.05.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.461.6 и 68080.461.7 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №370/1 от 10.05.2019 г. на ПК "СД" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на нова обща численост на дейност 524 "Домашен социален патронаж" в Община Сопот и Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г., приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №369/1 от 09.05.2019 г. на ПК "БФ" и ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Упълномощаване на адвокат за процесуално представителство на Общински съвет - Сопот пред Административен съд - София-град по АД 2832/2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №368/1 от 18.04.2019 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г., приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №367/1 от 09.05.2019 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

2. Становище вх. №367/3 от 08.07.2019 г. на Мариана Кацарова - Председател на Обс-Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Отчет за служебните пътувания и полагащите се командировъчни пари за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №366/1 от 10.05.2019 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.216 и 68080.406.231 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №365/1 от 04.04.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сопот за 2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №364/1 от 09.04.2019 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на отчетен доклад за развитието на социалните услуги в община Сопот за 2018 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Сопот за 2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №363/1 от 09.04.2019 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Покана за закупуване на 700/762 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.176.166 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №362/1 от 02.04.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Учредяване право на строеж за гараж в поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 68080.503.1621, ул. "Ганчо Попниколов" по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №361/1 от 04.04.2019 г. на ПК "УТ" и ПК "СД"

2. Отговор от Вносителя на искането вх. №361/2 от 04.07.2019 г.

3. Становище вх. №361/3 от 20.08.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2019 г., приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №360/1 от 16.04.2019 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

2. Становище вх. №360/3 от 13.06.2019 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. на Община Сопот за 2018 г.
МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №359/2 от 15.05.2019 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на партньорство на Община Сопот с Община Хисаря за кандидатстване с проектно предложение: "Патронажна грижа в общините Хисаря и Сопот" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" и подписване на Споразумение за партньорство.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №358/1 от 18.03.2019 г. на ПК "БФ", ПК "СД" и ПК "ОКЗ"

2. Отговор на искане вх. №358/4 от 03.05.2019 г.

3. Искане вх. №358/5 от 09.05.2019 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

4. Становище вх. №358/9 от 23.05.2019 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински жилища в община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №357/1 от 01.04.2019 г. на ПК "АПВ"

2. Становище вх. №357/2 от 01.04.2019 г. на Мариана Кацарова - Председател на ОбС-Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Определяне на позицията на Община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано на 12.03.2019 г. от 10:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-17#1 от 13.02.2019 г. и наш вх. №С-848 от 13.02.2019 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Пловдив, във връзка с кандидатстване на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив за финансиране пред ОПОС 2014 - 2020 г. и в качеството си на конкретен бенефициент по Процедура BG 161M1OP002-1.106 "Изграждане  на ВиК инфраструктура" по приоритетна ос 1, подготвено проектно предложение "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №356/1 от 26.02.2019 г. на ПК "УТ" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Сопот за 2019 г., приет с Решение №311/06.02.2019 г. на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №355/1 от 26.02.2019 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода юли 2018 г. - декември 2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №354/1 от 26.02.2019 г. от заседание на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.399.445 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №353/1 от 20.02.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.463.520 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №352/1 от 20.02.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.503.717 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №351/1 от 20.02.2019 г. на ПК "СД"

2. Допълнение от Вносителя вх. №351/2 от 22.02.2019 г.

3. Становище вх. №351/3 от 26.02.2019 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общински съвет - Сопот за периода: Юли 2018 г. - Декември 2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №350/1 от 26.02.2019 г. от заседание на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Писмо с вх. № В-22 от 24.01.2019 г., от директорите на детските градини в община Сопот
Относно: Искане за тълкуване на чл. 28, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №В-22#1 от 01.02.2019 г. на ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.130.103 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Малкия друм" за определяне ново предназначение на имота - за жилищно строителство.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №349/1 от 30.01.2019 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в редовно заседание на общото събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано на 18.02.2018 г. от 10:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-10 от 21.01.2019 г. и наш вх. №С-368 от 21.01.2019 г. на Председателя на Асоциация по В и К - Пловдив на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №348/1 от 30.01.2019 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане проекто-бюджета на община Сопот за 2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Корекция от Вносителя вх. №347/2 от 23.01.2019 г.

2. Становище вх. №347/3 от 31.01.2019 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно:  Смяна на управителя на "Медицински център 1 - Сопот" ЕООД и назначаване на временно изпълняващ длъжността до преобразуването на центъра чрез вливане в Многопрофилна болница за продължително лечение (МБПЛ) "Иван Раев" ЕООД

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №346/1 от 18.01.2019 г. на всички ПК 

2. Становище вх. №346/3 от 20.12.2019 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на сграда с идентификатор 68080.501.187.2 на ул. "Фратьо Попов" 16 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №345/1 от 18.01.2019 г. на ПК "СД"

2. Становище вх. №345/3 от 26.02.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Отчет за служебните пътувания и полагащите се командировъчни пари за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------