Търсене

Община Сопот
 
РЕШЕНИЕ № 181
Относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.
 

 
РЕШЕНИЕ № 182
Относно: Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 68080.405.31 по одобрена кадастрална карта /КК/ на гр.Сопот.
 
 
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.63 по кадастралната карта на гр.Сопот.
 
 
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.398.156 по кадастралната карта на гр.Сопот
 
 
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.196 по кадастралната карта на гр.Сопот
 
 
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.405.29 по кадастралната карта на гр.Сопот.
 
 
Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сопот.
 
 
 
 
 
 
Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода юли 2013 г. – декември 2013 г., изготвен от Мариана Кацарова – Председател на ОбС - Сопот
 
 
 

 
Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛНИК
 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 190
Относно: Приемане на бюджетна прогноза на Община Сопот за периода 2014-2016 г. в частта за местните приходи и разходи за местни дейности.
 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОГНОЗА
 

 
РЕШЕНИЕ № 191
Относно: Приемане на Бюджета на Община Сопот за 2014 година
 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ № 191
ПРИЛОЖЕНИЯ от №1 до №14
 

 
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.406.51 по кадастралната карта на гр.Сопот.
 

 
РЕШЕНИЕ № 193
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.399.48. по кадастралната карта на гр.Сопот.
 

 
РЕШЕНИЕ № 194
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 00480.38.11 по кадастрална карта, с.Анево в м."Коруолу", община Сопот.
 

 
РЕШЕНИЕ № 195
Относно: Предложение от Деян Дойнов – общински съветник за приемане от Общински съвет – община Сопот на Декларация, приета от Общински съвет – община Карлово в редовно заседание, проведено на 30.01.2014 г.
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ
 

 
РЕШЕНИЕ № 196
Относно: Избор на зам.председател на Общински съвет - Сопот
 

 
РЕШЕНИЕ № 197
Относно: Разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.465.424 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски лозя" /извън урбанизираната територия/.
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 198
Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура за електропровод до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.122.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот, общ.Сопот в м.”Малкия друм”.
 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 199
Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура за електропровод и водопровод до поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68080.174.33, 68080.174.34, 68080.174.35 и 68080.174.36 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот, общ.Сопот в м.”Над техникума”.
 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 200
Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план (ПУП - ПП) за прокарване на външен водопровод до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.398.56 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ.Сопот в м.”Бозалан”.
 
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 201
Относно: Становище на община Сопот по удължения бизнес план на „водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив за периода 2014 – 2015 г.
 

 
РЕШЕНИЕ № 202
Относно: Изменение на Решение № 172/28.11.2013 г. за поемане на дълг за оборотни средства за извършване на окончателно плащане по проект на Оперативна програма „Регионално развитие“.
 

 
РЕШЕНИЕ № 203
Относно: Изменение на Решение № 173/28.11.2013 г. за поемане на дълг за собствен принос – 15% по проект на Оперативна програма „Регионално развитие“.
 

 
РЕШЕНИЕ № 204
Относно: Доклад за дейността на МКБППМН Община Сопот за 2013 г.
 

 
РЕШЕНИЕ № 205
Относно: Обявяване на оставка на общинския съветник – Христо Ангелов Цолев като член на временната комисия за извършване на проверка на дейността на общинското търговско дружество „СБДПЛ“Иван Раев – Сопот“ ЕООД и избор на нов член на временната комисия за попълване на състава й.
 

 
РЕШЕНИЕ № 206
Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ) 68080.398.191, 68080.398.198, 68080.398.240, 68080.399.177, 68080.399.241, 68080.399.324, 68080.399.480, местност „Бозалан“ чрез търг с явно наддаване.
 


 
Писмо В-109/1 от 07.05.2014 г. на Обл. Управител - област Пловдив за връщане за ново обсъждане на Решение №206
 

 
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на Павилион - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор –(КИ) 68080.502.1580.5, попадащ в имот ПИ 68080.502.1580 по кадастрална карта /КК/ на гр.Сопот, ул."Първи май" № 23 кв.47 по РП на гр.Сопот
 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 207
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТО-ДОГОВОР
 

 
РЕШЕНИЕ № 208
Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на търговски обект - Павилион, частна общинска собственост с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.502.1603.1, попадащ в поземлен имот /ПИ/ 68080.502.1603 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот /ул. "Ставри Костов" №3, кв.50а по РП на гр.Сопот/
 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 208
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТО-ДОГОВОР
 

 
РЕШЕНИЕ № 209
Относно: Приемане на "Общински план за развитие /ОПР/ на Община Сопот 2014 - 2020 г."
 


 
РЕШЕНИЕ № 210
Относно: Приемане на ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СОПОТ 2014 и ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СОПОТ 2015.
  
РЕШЕНИЕ № 211
Относно: Приемане на План за изпълнение за 2014 г. на НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2012-2020).
 


 
РЕШЕНИЕ № 212
Относно: Даване на съгласие на Къща-музей "Иван Вазов" да кандидатства с проект по праграма - БГ08 - "Културно наследство и съвременни изкуства".
 

 
РЕШЕНИЕ № 213
По Писмо с вх.№ В-109/1 от 07.05.2014 г. на Областния управител на област Пловдив, с което се връща за ново обсъждане Решение № 206, взето с протокол № 32 от заседание на Общински съвет – община Сопот, проведено на 23.04.2014 г.
Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ) 68080.398.191, 68080.398.198, 68080.398.240, 68080.399.177, 68080.399.241, 68080.399.324, 68080.399.480, местност „Бозалан“ чрез търг с явно наддаване.
 

 
 

 
Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2013 г. на СБДПЛ”Иван Раев - Сопот” ЕООД
 
 

 
РЕШЕНИЕ № 215
Относно: 

Предоставяне на земеделски земи от ОПФ /включени в списъците на имоти по чл.19 ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС/КККР на землище гр.Сопот, одобрено със Заповед №528/30.07.2008 г. Протоколно решение №4 от 23.04.2008 г. за Община Сопот, обл. Пловдив на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Пловдив /за обезщетяване на собственици по реда на §27 ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ-ДВ бр.62/10.08.2010 год.

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 216
Относно: Приемане на "Стратегия за градоустройствена и жилищна политика на Община Сопот".
 
 


 
РЕШЕНИЕ № 217
Относно: Прекратяване на процедурата по провеждане на конкурс за възлагане управлението на общинско дружество „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение „Иван Раев” – Сопот” ЕООД с ЕИК 115584804, обявена с Решение № 112, взето с протокол № 16 от заседание на Общински съвет – Сопот,  проведено на 11.03.2013 г. и обявяване на нов конкурс.
 
 
РЕШЕНИЕ № 218
Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2013 г. на „Медицински център 1 – Сопот” ЕООД;
 

 
РЕШЕНИЕ № 219
Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на социалната услуга - домашен социален патронаж в община Сопот.
 


 
РЕШЕНИЕ № 220
Относно: Определяне състава на Консултативния съвет по туризъм /КСТ/ в Община Сопот за мандат 2014 - 2016 год.
 

 
РЕШЕНИЕ № 221
Относно: Приемане на нова „Наредба за условията и реда за учредяване на търговски дружества, за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в община Сопот“
 


 
РЕШЕНИЕ № 222
Относно:Приемане на правила и методики за мониторинг и оценка на конкретни политики в община Сопот - туризъм, градоустройствена и жилищна политика.
 


 
РЕШЕНИЕ № 223
Относно:Освобождаване на управителя на „СБДПЛ”Иван Раев - Сопот” ЕООД и избор на временно изпълняващ длъжността управител на дружеството;
 

 
РЕШЕНИЕ № 224
Относно:Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура /електропровод и водопровод/ за захранване на поземлени имоти с идентификатори 68080.174.33, 68080.174.34, 68080.174.35, 68080.174.36 и част от 68080.174.272 /имот с проектен идентификатор 68080.174.575/ по КККР на гр.Сопот, община Сопот.
 


 
РЕШЕНИЕ № 225
Относно:Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура електропровод за обект: "Автосалон, магазин, офис и складове" в ПИ 68080.122.1 по КККР на гр.Сопот.
 


 
РЕШЕНИЕ № 226
Относно:Съгласуване на протоколи за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и общините, намиращи се в обособената територия, обслужвана от съответния ВиК оператор
 


 
РЕШЕНИЕ № 227
Относно: Удостояването на доц. Иван Лилов Налбантов със званието „Почетен гражданин на град Сопот“
 
 
Относно: Промяна в състава на ПК ”Стопански дейности, разпореждане с общинското имущество, приватизация и след приватизационен контрол, европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост”, ПК“ Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт и туризъм” и ПК“Установяване на конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“
 
 
Относно: Даване съгласие за извършване на строително - монтажни работи /СМР/ на 2 бр. оранжерии, попадащи в имоти частна общинска собственост с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.131.210 и 68080.131.211
по кадастралната карта и кадастрални регистри/КККР/ на гр. Сопот, местност „Малкия друм“.
 

 
РЕШЕНИЕ № 230
Относно: Отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост, попадащ в ПИ с КИ 68080.501.5038 по КККР на гр.Сопот / УПИ Х-паркинг, кв.9 ул.“Ив.Вазов“ по РП на гр.Сопот / за поставяне на ВПС - Павилион и сенник по смисъла на чл.56 от ЗУТ - за осъществяване на търговска дейност в гр.Сопот.
 


 
РЕШЕНИЕ № 231
Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план ( ПУП - ПП ) на елементи на техническата инфраструктура за трасе на нова подземна кабелна линия 20 KV във връзка с
изместване на съществуващо трасе на въздушна линия на електропровод извън урбанизираната територия.
  
РЕШЕНИЕ № 232
Относно: Разрешение за съществуването на формирана паралелка с брой ученици под нормативно определения.
 

 
Относно: Отчет на ВК за извършване на проверка на дейността на общинското търговско дружество СБДПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.
 

 
Относно: Изменение на подробния устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на гр. Сопот, частично за ПИ с КИ 68080.501.1583, за който имот е отреден УПИ І-детско учреждение, кв.53, по регулационен план РП на гр. Сопот
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СХЕМА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
 
Относно: Даване съгласие за изграждане на комбинирана спортна площадка, мини голф игрище, детска площадка, мемориален кръст, открит амфитеатър и ажурна ограда в УПИ-ХХIV-за парк, кв.14, по РП на гр.Сопот, съгласно одобрена схема на ОЕСУТ-Сопот
 
 
Относно: Приемане за сведение на Отчета за изпълнението на актовете на Общинския съвет на Община Сопот за периода Ноември 2011 г. - Юни 2014 г.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОТЧЕТ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 СПИСЪК 
 
 
Относно: Приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сопот.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НАРЕДБА
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 МОТИВИ
 
 
Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода януари 2014 г. – юни 2014 г., изготвен от Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОТЧЕТ
 
 
Относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на „Павилион за закуски”, находящ се в НУ „Неделя Петкова” - ПИ с идентификатор 68080.501.918.1, ул. „Ив. Вазов № 51” по Кадастрална карта на гр. Сопот.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО - ДОГОВОР
 
 
Относно: Участие в програма на Европейска Банка за Възстановяване и Развитие /ЕБВР/ за оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат /ДГР/ с цел повишаване на енергийната ефективност за публичния сектор "Разширяване на възможностите на пазара на енерго-ефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор".
 
 
Относно:Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.465.1 по кадастралната карта на гр.Сопот
 
 
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.399.195 по кадастралната карта на гр.Сопот
 
 
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.465.483 по кадастралната карта на гр.Сопот
 
 
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.399.174 по кадастралната карта на гр.Сопот
 
 
Относно: Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Сопот за първото шестмесечие на 2014 г.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СБОРЕН ОТЧЕТ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 СПРАВКА
 
 
Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имот - помещение №1 и №2 от "Дом на книгата" с идентификатор 68080.502.1525.3 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот, ул. „Васил Левски" №4
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО - ДОГОВОР
 
 
Относно: Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 68080.174.43 и 68080.174.76 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ.Сопот в м."Над техникума" /извън урбанизираната територия/ за "Жилищно строителство".
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СКИЦА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ.125 ЗУТ
 
 
Относно: Ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 68080.463.527 по кадастралната карта на гр.Сопот
 
 
Относно: Предложение за избор на Управител на „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение „Иван Раев” – Сопот” ЕООД с ЕИК 115584804, след проведен конкурс за възлагане управлението на общинското дружество обявен с Решение № 217, взето с поименно гласуване протокол № 33 от заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 20.05.2014 г.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ДОГОВОР
 
 
Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на област Пловдив - изх.№ 04-16-9 от 12.11.2014 г.на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 12.12.2014 г.
 
 
Относно: Създаване на временна комисия /ВК/ за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели от община Сопот за Районен съд – Карлово с мандат 2015 г. – 2019 г.
 
 
Относно: Отпускане на краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за изплащане на задължения на община Сопот, възникнали по повод наложена финансова корекция по проект № 58-111-74-265, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”
 
 
Относно: Приемане на Годишния Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2013 година.
 
 
Относно: Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 68080.175.9 по кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ гр.Сопот, общ.Сопот в м."Над техникума" - "Жилищно строителство".
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СХЕМА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 ПУП - ПРЗ
 
 
Относно: Съгласуване на цената на входните билети за посещение и услугите в Къща-музей „Иван Вазов“ – гр.Сопот.
 
 
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НАРЕДБА
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 МОТИВИ
 
 
Относно: Предложение за съдебни заседатели при Районен съд-Карлово за мандат 2015-2019 г.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОТЧЕТ