Търсене

Община Сопот
 
РЕШЕНИЕ № 258
Относно: Обявяване на имот с кадастрален идентификатор 68080.501.102 - публична общинска собственост с площ от 33 кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот - в частна общинска собственост.
 
 
Относно: Удължаване срока на действие на договор № Д-4/Ю-01-05 от 10.01.2011 г. с В и К Пловдив за експлоатация и оперативно управление на Пречиствателна станция за битови отпадни води на гр.Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 260
Относно: Поемане на дълг за собствен принос - 3% по проект, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 
 
РЕШЕНИЕ № 261
Относно: Изменение на Решение №172/28.11.2013 г. за поемане на дълг, по реда на Закона за общинския дълг.
 
 
РЕШЕНИЕ № 262
Относно: Признаване право на собственост за имот пл. №166 /по КВС землище на гр.Сопот/ - 68080.176.166, местност "Сарая" по КККР на гр.Сопот, собственост на Анка Пенчева Дундова, придобит по реда на § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ.
 
 
РЕШЕНИЕ № 263
Относно: Даване на съгласие за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план ( ПУП-ПП ) на елементи на техническата инфраструктура - отливен канал и канализационни колектори от обект: „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот“, които са извън урбанизираната територия.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СИТУАЦИЯ НА ОТЛИВЕН КАНАЛ 1
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 СИТУАЦИЯ НА ГЛАВЕН КЛОН 1
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
 

 
Относно: Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 68080.174.1 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ. Сопот в м. "Над техникума" - "Жилищно строителство"
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПУП-ПРЗ
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ
 

 
Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 68080.27.47 и 68080.27.48 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ. Сопот в м. "Гара Сопот" за определяне ново предназначение на имотите с проектни идентификатори 68080.27.50 - за "тренировъчна и спортна конна база" и 68080.27.51 - за "конюшня и административно-битова сграда".
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СКИЦА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ
 

 
Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРОГРАМА
 

 
Относно: Промяна на Наредба за определяне на размера и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот, приета с Решение № 176, взето с поименно гласуване с протокол № 28 от заседание на ОбС - Сопот, проведено на 19.12.2013 г.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НАРЕДБА
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 МОТИВИ
 

 
Относно: Отчет на ВК създадена с Решение № 245, взето с протокол № 39 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 29.10.2014 г.
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОТЧЕТ
 

 
Относно: Приемане на Бюджета на Община Сопот за 2015 година
 

 
РЕШЕНИЕ № 270
Относно: Доклад за дейността на МКБППМН Община Сопот за 2014 г.
 

 
Относно: Приемане за сведение на Отчета за изпълнението на актовете на Общинския съвет на Община Сопот за периода юли 2014г. - Декември 2014 г.
 

 
Относно: Промяна на Наредба за размера на местните данъци в Община Сопот, приета с Решение № 28, взето с протокол № 5 от 21.02.2008 г., изм. и допълн. с Решение № 130, взето с протокол № 14 от 29.01.2009 г, Решение № 215, взето с поименно гласуване на 29.01.2010 г., Решение № 280, взето с протокол № 43 от
27.01.2011 г., Решение № 284, взето с протокол № 45 от 23.02.2011 г., Решение № 177, взето с протокол № 28 от 19.12.2013 г.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НАРЕДБА
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 МОТИВИ
 

 
Относно: Разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.465.5539 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр.Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски лозя" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно застрояване".
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ
 

 
Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода юли 2014 г. - Декември 2014 г., изготвен от Мариана Кацарова - Председател на ОбС - Сопот.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОТЧЕТ
 

 
Относно: Обявяване на имот с кадастрален идентификатор 68080.174.574 - публична общинска собственост с площ, от 134 кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот - в частна общинска собственост.
 

 
РЕШЕНИЕ № 276
Относно: Определяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване.
 

 
РЕШЕНИЕ № 277
Относно: Приемане на план за действие на община Сопот в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация ( 2015-2017 г.).
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ДОКЛАД
 

 
РЕШЕНИЕ № 278
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) – Отливен канал 1 и Главен канализационен клон 7, за обект: “Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот.
 
 
РЕШЕНИЕ № 279
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) – Главен канализационен клон 1 (югозападна част), за обект: “Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот”.
 
 
РЕШЕНИЕ № 280
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) – Главен канализационен клон 1 (северна част), за обект: “Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот.
 

 
РЕШЕНИЕ № 281
Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за елементите на техническата инфраструктура за електропровод, водопровод и канализация до поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68080.174.43 /проектен №, 68080.174.577/ и 68080.174.76 /проектен № 68080.174.576/ по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот, община Сопот в м.”Над техникума”.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СКИЦА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ
 
 
Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на обект:”Еко къмпинг за палатки и места за паркиране на кемпери и каравани” от ТП „Пайталка” намиращ се в ПИ 68080.171.177 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот до УПИ 00480.46.30, землище с.Анево, община Сопот, област Пловдив
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СХЕМА
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
 

 
РЕШЕНИЕ № 283
Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелна сграда - Павилион частна общинска собственост с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.717.1 и 717.2, попадащ в поземлен имот /ПИ/ 68080.503. 717 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККК/ на гр. Сопот / УПИ І-детско учреждение ул. „Ив. Вазов”, кв. 73 по РП на гр. Сопот/
 
 
Относно: Предоставяне под наем чрез публично оповестен конкурс на терен с площ от 40 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение /ВПС/ - за търговски обект за продажба на закуски и/или търговски модул по смисъла на чл.56 от ЗУТ.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО - ДОГОВОР
 
 
Относно: Предоставяне под наем чрез публично оповестен конкурс на терен с площ от 43 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение /ВПС/ - за търговски обект и/или търговски модул по смисъла на чл.56 от ЗУТ.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО - ДОГОВОР
 
 
Относно: Отдаване по наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект: Сграда за търговия с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.1526.3 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО - ДОГОВОР
 
 
Относно: Поправка на явна техническа грешка в Решения № 286 и 288 в т.ч. и в приложения 1 към тях, взети с поименно гласуване с протокол № 48 от заседание на Общински съвет – община Сопот, проведено на 27.05.2015 г., по докладни записки с номера, съответно 267/23.03.2015 г. и № 270/23.03.2015 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот.
 

 
Относно: Отдаване по наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект: Сграда за търговия с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.1526.3 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот.
 
Относно: Отдаване по наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект: Сграда за търговия с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.8338.2 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО - ДОГОВОР
 
 
Относно: Отдаване по наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект: Сграда за търговия с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.1526.5 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО - ДОГОВОР
 
 
Относно: Поправка на явна техническа грешка в Решения № 286 и 288 в т.ч. и в приложения 1 към тях, взети с поименно гласуване с протокол № 48 от заседание на Общински съвет – община Сопот, проведено на 27.05.2015 г., по докладни записки с номера, съответно 267/23.03.2015 г. и № 270/23.03.2015 г. от Веселин Личев – Кмет на община Сопот.
 

 
Относно: Отдаване по наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект: Сграда за търговия с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.1526.5 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот.
 
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект:"Подземна кабелна линия 20 Kv част от трасе - "Метоха" към трафопост
"Пайталка" в землището на гр.Сопот.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПУП-ПП
 
 
Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти и за поставяне на паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Сопот.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 НАРЕДБА
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 МОТИВИ
 
 
Относно: Обявяване на имот с кадастрален идентификатор: 680080.501.74 с площ от 34 кв.м. и 68080.501.75 с площ от 20 кв.м. – публична общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ нагр.Сопот – в частна общинска собственост.
 
 
Относно: Вземане на решение за промяна на фирмата на общинското търговско дружество „СБДПЛ „Иван Раев-Сопот“ ЕООД с ЕИК 115584804 и седалище и адрес на управление гр.Сопот ул.“Трети март“ № 20 и промяна на учредителния акт.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
 
 
Относно: Писмо от Областния управител на област Пловдив с изх.№ АК-01-114#2 от 09.06.2015 г. и вх.№ на ОбС – Сопот В-116/1 от 10.06.2015 г. относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 291 в пункт т.1; т.2; пункт III, взето с протокол № 48/27.05.2015 г.
 
 
Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на „МБДПЛ”Иван Раев - Сопот” ЕООД, упражнявало дейност през 2014 г. и към 31.12.2014 г. – датата на съставяне на ГФО под наименование на фирмата - „СБДПЛ”Иван Раев - Сопот” ЕООД.
 
 
Относно: Сключване на договор със СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЕВРОПАЦИЕНТ" с цел стабилизиране и надграждане управлението на икономическата и медицинската дейност на "СБДПЛ Иван Раев - Сопот" ЕООД.
 
 
Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на „Медицински център 1 – Сопот” ЕООД;
 
 
Относно: Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от общински имот, представляващ І-ви етаж, западно крило със самостоятелен вход от сграда с идентификатор 68080.503.1358.1, попадаща в имот 68080.503.1358, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот /УПИ І, кв. 62 по РП на гр.Сопот/с акт за ПОС № 263/22.04.2015 г., на Агенция по заетостта за осъществяване дейността на Дирекция бюро по труда /ДБТ/ - Карлово, филиал Сопот.
 
 
Относно: Отпускане на краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за изплащане на задължения на община Сопот, възникнали по повод наложени финансови корекции по проект № DIR 51011116-65-149, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 
 
Относно: Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 68080.466.589 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски лозя"
 
 
ПРОЕКТО ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ
 
 
Относно: Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 68080.174.11 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ. Сопот в м. "Над техникума" - "Обществено обслужване".
 
 
ПРОЕКТО ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ
 
 
Относно: Приемане на ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СОПОТ 2016 .
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ №301, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №51
 

 
Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект: Кафе - сладкарница "Червено петле" с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.501.1518.13 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО-ДОГОВОР
 

 
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.466.584 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот.
 

 
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.399.172 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Сопот.
 

 
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.463.529 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот.
 

 
РЕШЕНИЕ № 306 - отменено с Решение №325/14.10.2015 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.465.441 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот.
 

РЕШЕНИЕ № 307
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.197 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот.
 
Относно: Разрешение за съществуването на формирани паралелки, с брой ученици под нормативно определения в СОУ“Иван Вазов“ – Сопот за учебната 2015/2016 г.
 

 
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура външно ел. захранване до обект: ”Еко къмпинг за палатки и места за паркиране на кемпери и каравани” от ТП „Пайталка” намиращ се в ПИ 68080.171.177 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот до УПИ 00480.46.30, землище с.Анево, община Сопот, област Пловдив.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
 

 
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – електропровод, водопровод и канализация до ПИ с идентификатори 68080.174.43 /проектен № 68080.174.577/ и 68080.174.76 /проектен № 68080.174.576/ по КККР на гр.Сопот, Община Сопот, област Пловдив.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
 

 
Относно: Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Специализирана план - схема за газоснабдяване на гр. Сопот.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ЗАДАНИЕ
 

 
Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.175.11 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр.Сопот, общ.Сопот в м.”Над техникума” - “Жилищно застрояване
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПУП - ПРЗ
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 ЗАДАНИЕ
 

 
Относно: Приемане за сведение на Отчета за изпълнението на актовете на Общинския съвет на Община Сопот за периода януари 2015 г. – юни 2015 г.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОТЧЕТ
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 СПИСЪК
 

 
Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода януари 2015 г. – юни 2015 г., изготвен от Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот.
 

 
 

 
Относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), частично за УПИ 68080.131.22, УПИ 68080.131.23, УПИ 68080.131.24, УПИ 68080.131.25, УПИ 68080.131.26, УПИ 68080.131.27 и УПИ 68080.131.28 по КККР на гр. Сопот и разпореждане с общинска собственост.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРОЕКТ НА ПЛАН
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
 

 
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.466.587 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сопот.
 

 
Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект: Сграда за търговия с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.503.717.4 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО-ДОГОВОР
 

 
Относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на „Павилион за закуски”, находящ се в НУ „Неделя Петкова” – ПИ с идентификатор 68080.501.918.1, ул. „Ив. Вазов” № 51 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УСЛОВИЯ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРОЕКТО-ДОГОВОР
 

 
РЕШЕНИЕ № 319
Относно: Разрешаване на изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.130.99 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр.Сопот, община Сопот в м.”Малкия друм” (извън урбанизираната територия) за “Обслужващи дейности”.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПУП-ПРЗ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ
 

 
Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Сопот и длъжността Кмет на с. Анево.
 
 
Относно: Обявяване на 14/31 ид. части - публична общинска собственост от поземлен имот /ПИ/ с кадастрален идентификатор /КИ/: 68080.502.9 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот - в частна общинска собственост.
 

 
РЕШЕНИЕ № 322
Относно: Разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.406.176 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр.Сопот, община Сопот в м."Яса тепе" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно строителство".
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СКИЦА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПУП-ПЗ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
 

 
РЕШЕНИЕ № 323
Относно: Разрешаване на изготвянето на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.176.21 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр.Сопот, общ.Сопот в м."Сарая" (извън урбанизираната територия) за "Жилищно строителство".
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРОЕКТ НА ПЛАН
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ
 

 
РЕШЕНИЕ № 324
Относно: Определяне на представител на общините за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.
 

 
РЕШЕНИЕ № 325
Относно: Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 306, взето с поименно гласуване с протокол № 52 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 16.09.2015 г.
 
 
РЕШЕНИЕ № 326
Относно: Участието на Община Сопот в Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) и във връзка с продажбата на получени отпадъци от метал, пластмаса, хартия и стъкло, при обработката на отпадъци депонирани в „Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Карлово и Хисаря“.
 

 
РЕШЕНИЕ № 327
Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 68080.27.41, 68080.27.45 и 68080.27.46 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сопот, общ.Сопот в м.“Гара Сопот" за определяне ново предназначение на имота с проектен идентификатор 68080.27.902 - за "Предприятие за преработка на бели меса".
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 327
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 327
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ
 

 
РЕШЕНИЕ № 328
Относно: Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.258.3 по кадастрална карта и кадастрални регистри, гр.Сопот, общ.Сопот в м."Арменица" за определяне на ново предназначение на имота - за"Обществено обслужване".
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 328
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРОЕКТ НА ПЛАН
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 328
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ
 
 
РЕШЕНИЕ № 329
Относно: Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.258.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, гр.Сопот, общ.Сопот в м."Арменица" за определяне на ново предназначение на имота - за"Обществено обслужване".
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 329
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРОЕКТ НА ПЛАН
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 329
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ
 

 
РЕШЕНИЕ № 330
Относно: Даване разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.173.6 по кадастрална карта и кадастрални регистри, гр.Сопот, общ.Сопот в м."Над техникума" за определяне на ново предназначение на имота - за"Обществено обслужване".
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 330
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПРОЕКТ НА ПЛАН
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 330
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАДАНИЕ
 

 
РЕШЕНИЕ № 331
Относно: Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Сопот за първото шестмесечие на 2015 г.
  
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ РЕШЕНИЕ № 331
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 СПРАВКА
 

 
Относно: Вземане на решение за промяна на фирмата на общинското търговско дружество „МБДПЛ „Иван Раев - Сопот“ ЕООД с ЕИК 115584804 и седалище и адрес на управление гр.Сопот ул.“Трети март“ № 20 и промяна на учредителния акт.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ