Община Сопот

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

2018

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №343/19.12.2018 г.
Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура - трасе на оптична кабелна линия от ПИ с идентификатор 68080.4.396 до ПИ с идентификатор 68080.172.431 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №343/1 от 18.01.2019 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №342/17.12.2018 г. от Мариана Кацарова – Председател на ОбС-Сопот и Марин Бодуров – Заместник-председател на ОбС-Сопот
Относно: Приемане на "Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №342/1 от 21.12.2018 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №341/14.12.2018 г.
Относно: Преобразуване на "Медицински център 1 - Сопот" ЕООД, чрез вливане в Многопрофилна болница за продължително лечение (МБПЛ) "Иван Раев" ЕООД

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №341/1 от 21.12.2018 г. на ПК "СД"

2. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. № В-17 от 18.01.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №340/14.12.2018 г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Допълнение от Вносителя вх. №340/1 от 19.12.2018 г.

2. Становище вх. №340/2 от 21.12.2018 г. на ПК "АПВ"

3. Писмо от Вносителя с вх. №340/3 от 21.12.2018 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №339/04.12.2018 г.
Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.130.24 по кадастрална карта, гр. Сопот в м. "Малкия друм" за определяне ново предназначение на имота - за "Складова и търговска дейност - площадка за складиране на дърва за огрев и дървен материал".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №339/1 от 14.12.2018 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №338/22.11.2018 г.
Относно: Удължаване срока на одобрената с Решение 259, взето с поименно гласуване, с протокол №43 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.08.2018 г. в заседателната зала на Общински съвет - Сопот, нова обща численост на дейност "Домашен социален патронаж".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №338/1 от 17.12.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №337/20.11.2018 г.
Относно: Актуване на ПИ 68080.503.717 по КККР на гр. Сопот, като частна общинска собственост.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Уведомление вх. №337/1 от 17.12.2018 г. на ПК "СД" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №336/20.11.2018 г.
Относно: Провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства (МПС) собственост на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №336/1 от 17.12.2018 г. на ПК "СД" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №335/20.11.2018 г.
Относно: Даване на съгласие за участие и членство на Община Сопот в Организация за управление на туристически район "Долина на розите".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №335/1 от 14.12.2018 г. на ПК "ОКЗ" и ПК "БФ"

2. Становище вх. №335/3 от 21.12.2018 г. на ПК "ОКЗ" и ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №334/19.11.2018 г.
Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2018 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243 от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и №263 от 13.08.2018 г. и №268, №270, №271, №275 и №277 от 27.09.2018 г., №286, №288, №289 и №290 от 01.11.2018г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №334/1 от 26.11.2018 г. на ПК "СД" и ПК "БФ"

2. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. № В-17 от 18.01.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №333/19.11.2018 г.
Относно: Приемане на План за действие на Община Сопот в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018-2020).

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №333/1 от 26.11.2018 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №332/19.11.2018 г.
Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сопот (2018 - 2020 г.)

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №332/1 от 26.11.2018 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №331/19.11.2018 г.
Относно: Определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Карлово от квотата на Общински съвет - Сопот за мандат 2019-2023 г. Прекратяване дейността на временната комисия /ВК/ за провеждане на процедурата по избора.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №330/09.11.2018 г.
Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землище на гр. Сопот с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.399.422, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №330/1 от 19.11.2018 г. на ПК "СД"

2. Писмо от Вносителя с вх. №330/2 от 20.11.2018 г. - Коригирана първа страница на докладната записка

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №329/07.11.2018 г.
Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите - полски пътища и канали на участници в споразумения/разпределения на територията на община Сопот, включени в заповедта на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив, по реда на чл.37в.,  ал.4. от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №329/2 от 15.11.2018 г. на ПК "УТ"

2. Становище вх. №329/3 от 19.11.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №328/06.11.2018 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.465.484. по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №328/1 от 19.11.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №327/02.11.2018 г.
Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.5.14 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Розите" за определяне ново предназначение на част от имота - за "жилищно строителство".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №327/1 от 15.11.2018 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №326/02.11.2018 г.
Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.4.21 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Розите" за определяне ново предназначение на част от имота - за "жилищно строителство".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №326/1 от 15.11.2018 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №325/26.10.2018 г.
Относно: Делегиране функциите по възлагане по реда на ЗОП на обществена поръчка с предмет "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот" на Кмета на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №325/1 от 19.11.2018 г. на ПК "СД" и ПК "АПВ"

2. Становище вх. №325/3 от 26.11.2018 г. на ПК "СД" и ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №324/25.10.2018 г.
Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №324/1 от 19.11.2018 г. на ПК "СД" и ПК "БФ"

2. Становище вх. №324/2 от 26.11.2018 г. на ПК "СД" и ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №323/23.10.2018 г.
Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2018 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243 от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и №263 от 13.08.2018 г. и №268, №270, №271, №275 и №277 от 27.09.2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №323/1 от 19.11.2018 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №322/22.10.2018 г.
Относно: Предложение за приемане на решение за осигуряване на собствено финансиране за изработване на проект за Общ устройствен план (ОУПО) на община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Писмо от Вносителя с вх. №322/1 от 23.10.2018 г. - Нов проект за решение по ДЗ и коригирано Приложение.

2. Становище вх. №322/2 от 30.10.2018 г. на ПК "БФ" и ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №321/18.10.2018 г.
Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2018 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №№243/28.06.2018 г., №251/26.07.2018 г., №256/13.08.2018 г., №259/13.08.2018 г. и №263/13.08.2018 г. и №268/27.09.2018 г., №270/27.09.2018 г., №271/27.09.2018 г., №275/27.09.2018 г. и №277 /27.09.2018 г.
МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №321/1 от 23.10.2018 г. на ПК "БФ"

2. Становище от Деян Дойнов, Кмет на Община Сопот вх. №321/2 от 24.10.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №320/15.10.2018 г.
Относно: Предсрочно освобождаване на член и Председателя на ПК” Административно правни въпроси, ред и сигурност, развитие на местното самоуправление”, избор на нов член и нов Председател на комисията.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №319/12.10.2018 г.
Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2018 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243 от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и №263 от 13.08.2018 г. и №268, №270, №271, №275 и №277 от 27.09.2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №319/1 от 23.10.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №318/12.10.2018 г.
Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2018 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243 от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и №263 от 13.08.2018 г. и №268, №270, №271, №275 и №277 от 27.09.2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №318/1 от 23.10.2018 г. на ПК "БФ"

2. Писмо от Вносителя с вх. №318/2 от 25.10.2018 г. - Отговор на Искане №35

3. Становище вх. №318/3 от 30.10.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №317/12.10.2018 г.
Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Сопот за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №317/1 от 30.10.2018 г. на ПК "БФ" И ПК "ОКЗ"

2. Писмо от Вносителя с вх. №317/2 от 01.11.2018 г. - Нов проект за решение

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №316/11.10.2018 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.96 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №316/1 от 26.10.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №315/04.10.2018 г.
Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2018 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243 от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и №263 от 13.08.2018 г. и №268, №270, №271, №275 и №276 от 27.09.2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №315/1 от 23.10.2018 г. на ПК "БФ"

2. Писмо от Вносителя с вх. №315/2 от 24.10.2018 г. - Съгласно становище на ПК "БФ" - нов проект за решение

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №314/02.10.2018 г.
Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано но 23.10.2018 г. от 10:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-47#1 от 18.09.2018 г. и наш вх. №С-3848 от 20.09.2018 г. на Председателя на Асоциация по В и К - Пловдив на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №314/1 от 09.10.2018 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №313/28.09.2018 г.
Относно: Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Сопот за първо шестмесечие на 2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №313/1 от 05.10.2018 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №312/28.09.2018 г.
Относно: Продажба на недвижими имоти с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.399.177, 68080.399.247 частна общинска собственост в землище на гр. Сопот чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №312/2 от 15.10.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №311/28.09.2018 г.
Относно: Възобновяване на процедура по ликвидиране на съсобственост в имот с идентификатор 68080.406.63 по КККР на гр. Сопот,
поради вдигане на възбраната наложена на Община Сопот по И.Д. №1726/2013 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №311/1 от 15.10.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №310/19.09.2018 г.
Относно: Приемане на "Програма за опазване на околната среда в Община Сопот за периода 2018 - 2021 г."

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №310/1 от 09.10.2018 г. на ПК "УТ"

2. Отговор на Искане №34 вх. №310/2 от 15.10.2018 г.

3. Становище вх. №310/3 от 29.10.2018 г. на ПК "УТ"

4. Писмо от Вносителя с вх. №310/4 от 31.10.2018 г. - Коригирано Приложение 1, в изпълнение на т.3 от Становище на ПК с №310/3-29.10.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №309/13.09.2018 г.
Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2018 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243 от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и №263 от 13.08.2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №309/1 от 25.09.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №308/10.09.2018 г.
Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода януари 2018 г. - юни 2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №308/1 от 25.09.2018 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №307/03.09.2018 г.
Относно: Покана за закупуване на 600/778 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.406.248 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №307/1 от 20.09.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №306/03.09.2018 г.
Относно: Актуализация разходната част по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243 от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и №263 от 13.08.2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №306/1 от 20.09.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №305/30.08.2018 г.
Относно: Приемане на Годишния Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2017 година.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Протокол вх. №305/4 от 19.09.2018 г. 

2. Становище вх. №305/6 от 25.09.2018 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №304/29.08.2018 г.
Относно: Възобновяване на процедура по ликвидиране на съсобственост в два имота с идентификатори 68080.465.483 и 68080.463.527 по КККР на гр. Сопот, поради вдигане на възбраната наложена но Община Сопот по И.Д. №1726/2013 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №304/1 от 20.09.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №303/29.08.2018 г.
Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 00480.501.398, 00480.501.399, 00480.501.400 по КККР на с. Анево, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №303/1 от 20.09.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №302/27.08.2018 г.
Относно: Актуализация разходната част по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243 от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и №263 от 13.08.2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №302/1 от 20.09.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №301/27.08.2018 г.
Относно: Актуализация разходната част по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243 от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и №263 от 13.08.2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №301/1 от 20.09.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №300/27.08.2018 г.
Относно: Упълномощаване на Кмета на Община Сопот да подпише Рамково споразумение с Фондация за биологично земеделие "Биоселена" за сътрудничество в областта на прилагане и промотиране на добрите земеделски практики.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №300/1 от 21.09.2018 г. на ПК "УТ"

2. Становище вх. №300/4 от 09.10.2018 г. на ПК "УТ"

3. Писмо от Вносителя с вх. №300/5 от 23.10.2018 г. - ново Приложение 2 към ДЗ №300

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №299/20.08.2018 г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот, публикувана на официалната интернет страница на община Сопот на 12.07.2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №299/1 от 05.10.2018 г. на ПК "АПВ", ПК "ОКЗ" и ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №298/20.08.2018 г.
Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общинския съвет на Община Сопот за периода Януари 2018 г. - Юни 2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №298/1 от 25.09.2018 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №297/17.08.2018 г.
Относно: Актуализация разходната част по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот и актуализиран с Решения №243 от 28.06.2018 г., №251 от 26.07.2018 г., №256, №259 и №263 от 13.08.2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №297/1 от 20.09.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №296/16.08.2018 г.
Относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на 4 броя язовири, публична общинска собственост, на Държавата.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №296/1 от 25.09.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №295/07.08.2018 г.
Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сопот (2018 - 2020 г.).

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Писмо от Вносителя с вх. №295/1 от 11.09.2018 г. - Приложения към докладната записка

2. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. №295/2 от 18.09.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №294/07.08.2018 г.
Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг чрез сключване на договор за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" във връзка с възстановяване на взет от Община Сопот през 2015 г. временен безлихвен заем за извършване на плащания по проект №DIR 51011116-65-149 "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Писмо от Вносителя с вх. №294/1 от 21.09.2018 г. - Нов проект за решение по ДЗ.

2. Становище вх. №294/2 от 25.09.2018 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №293/01.08.2018 г.
Относно: Покана за закупуване на 500/643 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.399.287.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №293/1 от 07.08.2018 г. на ПК "СД"

2. Становище вх. №293/3 от 20.09.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №292/31.07.2018 г.
Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2018 г. и поименен списък на плана за капиталовите разходи, приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №292/1 от 07.08.2018 г. на ПК "БФ"

2. Корекция от Вносителя вх. №292/2 от 08.08.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №291/27.07.2018 г.
Относно: Покана за закупуване на 46/463 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.465.441 по КККР на гр. Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №291/1 от 03.08.2018 г. на ПК "СД"

2. Уведомление вх. №291/2 от 18.01.2019 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №290/25.07.2018 г.
Относно: Покана за закупуване на 600/778 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.406.248 по КККР на гр. Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №290/1 от 03.08.2018 г. на ПК "СД"

2. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. №290/3 от 03.09.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №289/24.07.2018 г.
Относно: Планиране и изпълнение на иновативен и демонстрационен проект по приоритетна ос №2 - Третиране на отпадъците към ОПОС 2014-2020.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №289/1 от 06.08.2018 г. на ПК "УТ" и ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №288/23.07.2018 г.
Относно: Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост по КККР на гр.Сопот с идентификатор (КИ): 68080.501.1497, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №288/1 от 03.08.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №287/23.07.2018 г.
Относно: Промяна мястото на предоставяне на социални услуги по проект: "Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот" по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №287/1 от 07.08.2018 г. на ПК "ОКЗ" и ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №286/23.07.2018 г.
Относно: Одобряване на обща численост на дейност "Домашен социален патронаж" в Община Сопот
и Актуализация на разходната част на Бюджета за 2018г., приет с решение № 201/02.02.2018г. на Общински съвет-Сопот и актуализиран с Решение № 243 от 28.06.2018г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №286/1 от 03.08.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №285/20.07.2018 г.
Относно: Безвъзмездно предоставяне на имот частна общинска собственост - сграда с идентификатор 68080.503.8338.2 - павилион на ул. "Хадни Димитър" 16 по КККР на гр. Сопот на "БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №285/1 от 07.08.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №284/17.07.2018 г.

Относно: Предоставяне под наем, чрез публично оповестен конкурс на 4 самостоятелни помещения с полезна площ 61.20 квм., 45,04 кв.м., 52,30 кв.м. и 31 кв.м. в сграда с идентификатор 68080.501.1518.1 - Комплекс за обществено обслужване (Битов комбинат) за осъществяване на търговска дейност.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №284/1 от 06.08.2018 г. на ПК "СД"

2. Писмо от Вносителя вх. №284/2 от 08.08.2018 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №283/17.07.2018 г.
Относно: Промяна в състава на ПК при ОбС – Сопот, във връзка с прекратяването на правомощията на общински съветник и встъпването в длъжност на нов общински съветник

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №282/10.07.2018 г.
Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Сопот за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот, за финансово приключване на проект: "Създаване на дневен център за независим живот в община Сопот" по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №282/1 от 20.07.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №281/05.07.2018 г.
Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2019-2023г. за Районен съд-Карлово от квотата на Общински съвет – Сопот. Създаване на временна комисия /ВК/ за провеждане на процедурата по избора.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №281/1 от 19.07.2018 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №280/03.07.2018 г.
Относно: Актуализация на поименен списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общенски съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №280/1 от 20.07.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №279/02.07.2018 г.
Относно: Продажба на недвижими имоти - Частна общинска собственост в землище на гр. Сопот с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.398.284, 68080.404.207 чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №279/1 от 16.07.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №278/29.06.2018 г.
Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землище на гр. Сопот с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.176.506 чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №278/1 от 16.07.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №277/26.06.2018 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.405.29 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №277/1 от 16.07.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №276/22.06.2018 г.
Относно: Упълмощаване на Кмета на Общината да подпише споразумение с "ВИК" ЕООД - Пловдив за взаимно и безвъзмездно осигуряване на растителна суровина и готов "компост/ограничен почвен подобрител".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №276/1 от 12.07.2018 г. на ПК "УТ"

2. Отговор от Вносителя на искането вх. №276/2 от 23.07.2018 г.

3. Становище вх. №276/3 от 24.07.2018 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №275/18.06.2018 г.
Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие гр. Карлово за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №275/1 от 26.06.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №274/14.06.2018 г.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот с проект с наименование "Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение" по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №274/1 от 21.06.2018 г. на всички ПК

2. Допълнение от Вносителя вх. №274/2 от 25.06.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №273/13.06.2018 г.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот с проект с наименование "Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Сопот" по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №273/1 от 21.06.2018 г. на всички ПК 

2. Допълнение от Вносителя вх. №273/2 от 25.06.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №272/12.06.2018 г.
Относно: Актуализация на поименен списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №272/1 от 21.06.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №271/11.06.2018 г.
Относно: Приемане на "Анализ на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в община Сопот".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №271/1 от 26.06.2018 г. на ПК "ОКЗ"

2. Допълнение от Вносителя вх. №271/2 от 04.07.2018 г.

3. Становище вх. №271/3 от 13.07.2018 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №270/08.06.2018 г.
Относно: Покана за закупуване на идеални части от имоти. 

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №270/1 от 21.06.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №269/08.06.2018 г.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот с проект с наименование "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"  от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. към Министерство на земеделието, храните и горите.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №269/1 от 21.06.2018 г. на всички ПК 

2. Допълнение от Вносителя вх. №269/2 от 25.06.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №268/05.06.2018 г.
Относно: Актуализация на Общинския план за развитие на Община Сопот за периода 2014 - 2020 година, приет с Решение №209, взето с Протокол №32 от заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 23.04.2014 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №268/1 от 22.06.2018 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №267/04.06.2018 г.

Относно: Упълномощаване на Кмета на Общината да предложи на „Водоканалпроект - Металпроект Инженеринг” АД, „Газстроймонтаж” АД; „Европроект Консултстрой” ООД и „Витковице Пауър Инженеринг” АД - Чешка република, всички обединени в дружество по ЗЗД с наименование: консорциум „ГСМ Пауър Инженеринг”, проект на споразумение за уреждане на отношенията между страните по изпълнително дело № 20137580401726 (1726/2013 г.) по описа на ЧСИ № 758 –  – Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №267/2 от 07.06.2018 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №266/28.05.2018 г.
Относно: Актуализация на разходната част и на поименния списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. №266/1 от 31.07.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №265/23.05.2018 г.
Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: "Подземна кабелна линия 20 Kv и водопровод" до УПИ 00480.38.15, землище с. Анево, община Сопот, област Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №265/1 от 15.06.2018 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №264/16.05.2018 г.
Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землище на гр. Сопот с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.405.233, 68080.406.217 чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №264/1 от 23.05.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №263/10.05.2018 г.
Относно: Приемане на нова Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на Община Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Уведомление вх. №263/1 от 01.04.2019 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №262/10.05.2018 г.
Относно: Покана за закупуване на 700/717 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.403.520

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №262/3 от 23.05.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №261/10.05.2018 г.
Относно: Преактуване на общински поземлен имот с идентификатор 68080.176.506 по КККР на гр. Сопот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №261/1 от 23.05.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №260/10.05.2018 г.
Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие гр. Карлово за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползванеето на земеделсните земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №260/1 от 23.05.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №259/09.05.2018 г.
Относно: Закупуване на сграда с идентификатор 68080.503.809.2 от РПК “Наркооп – гр.Сопот“, намираща се в гр. Сопот, ул.“Христо Ботев“ №3.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №259/1 от 11.05.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №258/04.05.2018 г.
Относно: Програма за закрила на детето 2018-2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №258/1 от 11.05.2018 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №257/30.04.2018 г.
Относно: Годишен план за развитие на социалните услуги в община Сопот за 2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №257/1 от 11.05.2018 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №256/30.04.2018 г.
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот (ПИ) 68080.501.5042 - паркинг, ул. "Иван Вазов" по КККР на гр. Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №256/1 от 22.05.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №255/30.04.2018 г.
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот (ПИ) 68080.503.819 - паркинг, ул. "Христо Маджиров" по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №255/1 от 22.05.2018 г. на ПК "СД"

2. Уведомление вх. №255/2 от 03.08.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №254/20.04.2018 г.
Относно: Промяна в наименованието на звено "Дневен център за възрастни хора с увреждания" към Комплекс за социални услуги, разкрит с Решение №165, взето с Протокол №19 от заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 23.07.2009 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №254/1 от 24.04.2018 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №253/20.04.2018 г.
Относно: Актуализация разходната част и на поименния списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №253/3 от 11.05.2018 г. от Марин Маринов Бодуров - Общински съветник член на  ПК "БФ"

2. Становище вх. №253/4 от 23.05.2018 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №252/04.04.2018 г.
Относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР), частично за УПИ IV - озеленяване, кв. 14 по регулационния план на гр. Сопот, отреден за имот с идентификатор 68080.501.1531 по КККР на гр. Сопот и разпореждане с общинска собственост.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №252/1 от 13.04.2018 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №251/30.03.2018 г.
Относно: Разполагане на ВПС - павилион за общински "Информационен туристически и бизнес център" на ул. "Христо Маджаров" - гр. Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Уведомление вх. №251/1 от 13.04.2018 г. на ПК "ОКЗ", ПК "УТ", ПК "БиФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №250/28.03.2018 г.
Относно: Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. на Община Сопот за 2017 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №250/1 от 13.04.2018 г. на ПК "АПВ"

2. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. - коригиран вх. №250/2 от 04.05.2018 г. от Вносителя 

3. Становище вх. №250/3 от 23.05.2018 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №249/16.03.2018 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.25 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №249/1 от 13.04.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №248/13.03.2018 г.
Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. на "Медицинск център 1 - Сопот" ЕООД.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №248/1 от 22.03.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №247/13.03.2018 г.
Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. на МБПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №247/1 от 22.03.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №246/12.03.2018 г.
Относно: Актуализация приходната и разходната част и на поименния списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета за 2018 г., приет с Решение №201/02.02.2018 г. на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №246/2 от 20.07.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №245/06.03.2018 г.
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.501.5038 - УПИ Х - парниг, ул."Иван Вазов"  по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Допълнение от Вносителя вх. №245/2 от 04.05.2018 г.

2. Становище вх. №245/3 от 09.03.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №244/26.02.2018 г.
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на терен публична общинска собственост за поставяне на ВПС - павилион за осъществяване на търговска дейност в гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №244/1 от 09.03.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №243/21.02.2018 г.
Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода юли 2017 г. - декември 2017 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №243/1 от 01.03.2018 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №242/20.02.2018 г.
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68080.501.106 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот - "Паркинг зад киното", ул. "Кирил Слепов" гр. Сопот. 

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №242/1 от 07.03.2018 г. на ПК "СД"

2. Становище вх. №242/2 от 07.03.2018 г. на ПК "СД"

3. Писмо от Вносителя вх. №242/3 от 21.03.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №241/16.02.2018 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.465.484. по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. №241/1 от 02.03.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №240/16.02.2018 г.
Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землище на с. Анево с кадастрален идентификатор (КИ) 00480.9.9 чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №240/1 от 07.03.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №239/13.02.2018 г.
Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие гр. Карлово за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр.Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №239/1 от 07.03.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №238/13.02.2018 г.
Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землище на гр.Сопот с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.259, 68080.406.206, 68080.400.9, 68080.399.30, 68080.463.536, 68080.404.46 чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №238/1 от 07.03.2018 г. на ПК "СД"

2. Становище вх. №238/2 от 07.03.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №237/08.02.2018 г.
Относно: Разрешаване изработването на проект Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.122.35 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ. Сопот в м. "Малкия друм" за определяне ново предназначение на имота - за "Обществено обслужване - Автосалон, офис".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Допълнение от Вносителя вх. №237/1 от 01.03.2018 г.

2. Становище вх. №237/2 от 08.03.2018 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №236/31.01.2018 г.
Относно: Удължаване на срока за погасяване на отпуснатия дългосрочен, целеви, временен, безлихвен  заем от Министерство на финансите, в размер на 2 400 000, 00 лв., за плащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по Оперативни програми със средства от ЕС.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №236/1 от 14.02.2018 г. на ПК "БФ"

2. Становище вх. №236/2 от 14.02.2018 г. на Мариана Кацарова - Председател на ОбС-Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №235/31.01.2018 г.
Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в редовно заседание на общото събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано но 22.02.2018 г. от 10:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. № АВК-02-6 от 23.01.2018 г. и наш вх. №С-398 от 23. 01.2018 г. на Председателя на Асоциация по В и К - Пловдив на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №235/1 от 14.02.2018 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Писмо вх. № B-30 от 26.01.2018 г., от Маргарита и Здравко Янкови
Относно: Искане за тълкуване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №B-30/1 от 15.02.2018 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №234/26.01.2018 г.
Относно: Съгласуване на актуализирани цени за такси и услуги в къща музей "Иван Вазов".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №234/1 от 31.01.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №233/16.01.2018 г.
Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общинския съвет на Община Сопот за периода Юли 2017 г. - Декември 2017 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №233/2 от 01.03.2018 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №232/12.01.2018 г.
Относно:  Приемане проекто-бюджета на община Сопот за 2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №232/1 от 19.01.2018 г. на ПК "БФ"

2. Писмо от Вносителя с вх. №232/3 от 25.01.2018 г. - Нов Проект за решение по ДЗ и коригирани приложения.

3. Становище вх. №232/4 от 31.01.2018 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №231/11.01.2018 г.
Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие гр. Карлово за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №231/1 от 30.01.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №230/08.01.2018 г.
Относно: Отдаване под наем на сдружение с нестопанска цел на самостоятелно помещение с полезна площ 33 кв. м в сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 - Комплекс за обществено обслужване (Битов комбинат) по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №230/1 от 30.01.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №229/03.01.2018 г.
Относно: Промяна в състава на ПК при ОбС – Сопот, във връзка с прекратяването на правомощията на общински съветник и встъпването в длъжност на нов общински съветник.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №228/02.01.2018 г.
Относно: Предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване
и чл.7 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на децата Красимир Ненков Кехайов и Ширин Ненкова Кехайова.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №228/1 от 08.01.2018 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №227/02.01.2018 г.
Относно: Закупуване на сграда с идентификатор 68080.503.809.2 от РПК“Наркооп – гр.Сопот“, намираща се в гр.Сопот, ул.“Христо Ботев“ №3.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. №227/1 от 03.01.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------