Община Сопот

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

2020 год.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на бюджета на Община Сопот за 2020 г. приет с Решение №29, взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г. и Решение №52/26.05.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализара уточнения план на бюджета на Община Сопот за 2020 г. приет с Решение №29, взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г., изменен с Решение №42/29.04.2020 г. и Решение №52/26.05.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на първоначлния план на Бюджета за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №29, взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решения №42/29.04.2020 г. и №52/26.05.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешение за бракуване на Дълготрайни материални активи - транспортни средства собственост на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Упълномощаване на адвокат за процесуално представителство на Общински съвет - Сопот пред Административен съд - Пловдив по АД 484/2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-51#1 от 28.05.2020 г. на ПК "БФ" и ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №29 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-50#1 от 28.05.2020 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Наредба за изменеие и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-49#1 от 02.06.2020 г. на "Групата на "ГЕРБ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на нова обща численост в структурата на дейност 122 "Общинска администрация" в Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Писмо от Вносителя с вх. №ДЗ-47#1 от 13.05.2020 г. - заменя текстовата част по т.I на Докладната записка.

2. Становище вх. №ДЗ-47#2 от 21.05.2020 г. на ПК "БФ" ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Осигуряване на средства за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодател за щатния персонал на Къща музей "Иван Вазов" - гр. Сопот, финансиран от местни приходи.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-46#1 от 20.05.2020 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на отчетен доклад по изпълнението на годишния план за развитието на социалните услуги в община Сопот за 2019 г. и Годишен план за развитието на социалните услуги за 2021 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Писмо от Вносителя с вх. №ДЗ-45#1 от 29.04.2020 г. - заменя текстовата част на Докладната записка.

2. Становище вх. №ДЗ-45#2 от 21.05.2020 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на Решение №292, взето с поименно гласуване, с Протокол №46 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 01.11.2018 г. в заседателната зала на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-44#1 от 20.05.2020 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на Решение №317, взето с поименно гласуване, с Протокол №50 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 05.03.2019 г. в заседателната зала на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-43#1 от 20.05.2020 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Отчет за служебните пътувания и полагащите се командировъчни пари за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. включително.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-42#1 от 27.04.2020 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на текущи, в т.ч. капиталови разходи, поради недостиг на средства, възникнал при временен касов разрив на бюджета на общината.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-41#1 от 27.04.2020 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Поемане на краткосрочен дълг - безлихвен заем за сметка на централния бюджет по реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-40#1 от 27.04.2020 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Предоговаряне на сумите и/или условията за плащане по договори за наем в обстановка на извънредно положение, обявено върху цялата територия на страната.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-39#1 от 03.04.2020 г. на Група съветници от Коалиция "БСП за България".

2. Отговор на становище вх. №ДЗ-39#2 от 08.04.2020 г.

3. Писмо от Вносителя с вх. №ДЗ-39#3 от 13.04.2020 г. - изменение на проекта за решение по Докладната записка.

4. Искане вх. №ДЗ-39#4 от 27.04.2020 г. на всички ПК

5. Становище вх. №39#7 от 21.05.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение № 29 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-38#1 от 27.04.2020 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Покана за закупуване на 1000/1168 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.405.112 и 800/861 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.405.85 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-37#1 от 27.04.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Закупуване на имоти за разширяване на Гробищен парк в гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-36#1 от 27.04.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на сграда с идентификатор 68080.502.1603.1 на ул. "Ставри Костов" 3 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-35#1 от 13.03.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на сграда с идентификатор 68080.502.1580.5, ул. "1-ви май" 23 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-34#1 от 13.03.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Определяне на позицията на Община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в редовното заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК - Пловдив, свикано на 19.03.2020 г. от 10:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-13 от 17.02.2020 г. и наш вх. №С-886 от 17.02.2020 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-33#1 от 06.03.2020 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землище на с. Анево с кадастрален идентификатор (КИ) 00480.9.9 чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-32#1 от 06.03.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Предоставяне под наем без търг или конкурс на самостоятелен обект с идентификатор 68080.501.1518.4.3. (битова механа), находящ се в сграда №4, в имот 68080.501.1518 по КККР на гр. Сопот, ул. "Иван Вазов" №61.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №ДЗ-31#1 от 05.03.2020 г. на ПК "СД"

2. Отговор на искане вх. №ДЗ-31#2 от 06.03.2020 г.

3. Становище вх. №ДЗ-31#3 от 13.03.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Представяне на проектно предложение по Открита процедура за подбор на проекти №BGENERGY-2.001 "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините", Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-30#1 от 24.02.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: Подземна оптична кабелна линия от гр. Сопот до с. Анево и границата на община Сопот с община Карлово.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-29#1 от 13.03.2020 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински    съвет – Сопот и на неговите комисии за периода от м. юли 2019 г. до м.декември 2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-28#1 от 12.03.2020 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Даване на съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС - РБ).

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-27#1 от 10.02.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.176.166 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №26/1 от 10.02.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Определяне на двама представители от Общински съвет - Сопот, които да участват в Областния и Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №25/1 от 10.02.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение актовете на Общински съвет - Сопот за периода: юли 2019 г. - декември 2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №24/1 от 10.02.2020 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Проект на бюджет за 2020 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 - 2023 година на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №23/1 от 30.01.2020 г. на всички ПК

2. Становище вх. №23/3 от 10.02.2020 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Програма за управление на Община Сопот за мандат 2019 - 2023 година.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №22/1 от 16.01.2020 г. на всички ПК 

2. Отговор на искане вх. №22/2 от 27.01.2020 г.

3. Становище вх. №22/3 от 31.01.2020 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Откриване на нова дейност 562 "Асистент за лична помощ" и одобряване на обща численост в дейността.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №21/1 от 16.01.2020 г. на ПК "БФ" и ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------