Община Сопот

 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

2020 год.

 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2020 г., приет с Решение №29, взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г., Решение №52/26.05.2020 г., Решение №55/09.06.2020 г., Решение №57/09.06.2020 г., Решение №60/16.07.2020 г., Решение №61/16.07.2020 г., Решение №71/12.08.2020 г., Решение №105/26.11.2020 г. и Решение №106/26.11.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-125#1 от 15.01.2021 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на "Програма за енергийна ефективност на община Сопот 2021 - 2027".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-124#1 от 18.01.2021 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2020 г., приет с Решение №29, взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г., Решение №52/26.05.2020 г., Решение №55/09.06.2020 г., Решение №57/09.06.2020 г., Решение №60/16.07.2020 г., Решение №61/16.07.2020 г., Решение №71/12.08.2020 г., Решение №105/26.11.2020 г. и Решение №106/26.11.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-123#1 от 21.01.2021 г. на всички ПК

2. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. №ДЗ-123#2 от 01.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Създаване на социалната услуга "Асистентска подкрепа", като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-122#2 от 18.01.2021 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Освобождаване от заплащането на наемна цена по договори за наем във връзка с въведени ограничителни мерки в условията на обявена извънредна епидемична обстановка.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-121#2 от 18.01.2021 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №29, взето поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г., Решение №52/26.05.2020 г., Решение №55/09.06.2020 г., Решение №57/09.06.2020 г., Решение №60/16.07.2020 г., Решение №61/16.07.2020 г., Решение №71/12.08.2020 г., Решение №105/26.11.2020 г. и Решение №106/26.11.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-120#1 от 15.12.2020 г. на всички ПК

2. Становище вх. №ДЗ-120#2 от 21.01.2021 г. от Нели Пенева - Председател на ОбС-Сопот и Председател на ПК "Бюджет и финанси"

3. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. №ДЗ-120#3 от 01.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Кандидатстване на Община Сопот с проектно предложение по процедура BG05FMOP001 - "3.1 - Топъл обяд в условияна на пандемията от COVID-19" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-119#1 от 15.12.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на "Краткосрочна програма на Община Сопот за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020 - 2023 година".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-118#1 от 15.12.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Създаване на временна комисия (ВК) за проучване и анализ на финансовото състояние и основните резултати от дейността на "Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" - Сопот" ЕООД и изработване проект План за финансово оздравяване и очертаване тенденциите и насоките за развитие на лечебното заведение.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-117#1 от 15.12.2020 г. на всички ПК

2. Становище вх. №ДЗ-117#2 от 18.01.2021 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №29, взето поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г., Решение №52/26.05.2020 г., Решение №55/09.06.2020 г., Решение №57/09.06.2020 г., Решение №60/16.07.2020 г., Решение №61/16.07.2020 г., Решение №71/12.08.2020 г., Решение №105/26.11.2020 г. и Решение №106/26.11.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-116#1 от 09.12.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на "Дългосрочна програма на Община Сопот за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2029 година".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-115#1 от 09.12.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.406.206 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-114#1 от 11.12.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.465.599 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-113#1 от 11.12.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП за поземлен имот с ид. 68080.4.11 по кадастралната карта на гр.Сопот, общ. Сопот в м. "Розите" представляващ замеделска земя за процедурата за промяна на предназначението, съобразно изискванията  на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-112#1 от 09.12.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-111#1 от 09.12.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Освобождаване от заплащането на наемна цена по договори за наем във връзка с въведени ограничителни мерки в условията на обявена извънредна епидемична обстановка.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-110#1 от 09.12.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура - трасе на кабел 0,4 кV за обект: Кабелно захранване на табло електромерно за обект "Водна помпа" в имот 68080.71.530, м. "Трагата", гр. Сопот, Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-109#1 от 09.12.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Искане от Началника на Общинска служба по земеделие Карлово за обезщетяване със земи от (ОПФ) на основание на чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и §27, ал.2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-108#1 от 11.12.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на Решение №97, взето с Протокол №17, от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 22.10.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-106#1 от 11.12.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Обявяване на конкурс за възлагане управлението на общинско дружество "Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" - Сопот" ЕООД, с ЕИК 115584804, със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. "Трети март" №20.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-105#1 от 20.11.2020 г. на всички ПК

2. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. №ДЗ-105#3 от 24.11.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите - полски пътища на участници в споразумения/разпределения на територията на община Сопот включени в заповедта на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив, по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-104#1 от 20.11.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на "Център за работа с деца" (ЦРД) - Сопот за срок от 10 години на имот, публична общинска собственост - "Бъдина къща" с идентификатор 68080.502.552.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №ДЗ-103#1 от 09.12.2020 г. на всички ПК

2. Предложение от Фратьо Куртев вх. №ДЗ-103#2 от 18.02.2021 г.

3. Становище вх. №ДЗ-103#3 от 19.03.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Покана за закупуване на 500/758 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.399.238 по КККР на гр.Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-102#1 от 20.11.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление вх. №С-5054/13.10.2020 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.174.595 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Над техникума" представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-101#1 от 20.11.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление вх. №С-5053/13.10.2020 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.130.92 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Малкия друм" представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-100#1 от 20.11.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2020 г., поименен списък на капиталовите разходи и информация за задълженията по общинския дълг и поемане на нов дълг за 2020 година, приет с Решение №29, взето поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г., Решение №52/26.05.2020 г., Решение №55/09.06.2020 г., Решение №57/09.06.2020 г., Решение №60/16.07.2020 г., Решение №61/16.07.2020 г. и Решение №71/12.08.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-99#1 от 23.11.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2020 г., поименен списък на капиталовите разходи и информация за задълженията по общинския дълг и поемане на нов дълг за 2020 година, приет с Решение №29, взето поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г., Решение №52/26.05.2020 г., Решение №55/09.06.2020 г., Решение №57/09.06.2020 г., Решение №60/16.07.2020 г., Решение №61/16.07.2020 г. и Решение №71/12.08.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-98#1 от 23.11.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Определяне позицията на Община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на педставителя на общината в извърнредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив, свикано на 19.11.2020 г. от 11:00 часа, с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-03-04 от 20.10.2020 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Предложение от Нели Пенева вх. №ДЗ-97#1 от 18.11.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за линеен обект: Трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до ПИ с КИ 68080.463.523, м. "Борова гора" по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-96#1 от 20.11.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №ДЗ-95#1 от 20.11.2020 г. на всички ПК

2. Становище вх. №ДЗ-95#3 от 09.12.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на съществуващ дълг.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-94#2 от 23.11.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Отмяна на Решение №80, взето с Протокол 16, от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 29.09.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-93#1 от 19.10.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Oдобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Частично изменение на Общ устройствен план на община Сопот /ИОУП/, одобрен с Решение №336 от 21.10.2019 г. на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-92#1 от 19.10.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на Решение № 266, взето с поименно гласуване с Протокол № 44 от редовно заседание на ОбС-Сопот, проведено на 27.09.2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-91#1 от 19.10.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на обект "Разделяне на смесените отпадъчни води на площадката на "ВМЗ" ЕАД - гр.Сопот посредством дъждопреливник и заустване на битовите отпадъчни води към градската канализация посредством нов канализационен колектор" и одобряване на задание за изработване на подробния устройствен план.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-90#1 от 19.10.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-4169/25.08.2020 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.406.98 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Яса Тепе", представляващ земеделска земя за процедура за промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-89#1 от 19.10.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-4171/25.08.2020 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.465.450 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски лозя" представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-88#1 от 19.10.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-87#1 от 20.11.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно заявление вх. №С-4172/25.08.2020 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.459.5072 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Кайряка" представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-86#1 от 14.10.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно заявление с вх. № С-3010/ 30.06.2020 г. за поземлен имот с индентификатор  68080.176.3 по кадастрална карта, гр. Сопот,  общ. Сопот, в м. "Сарая" представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ПЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-85#1 от 14.10.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Сопот и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-84#1 от 14.10.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Предварително съгласие за право на преминаване на трасе на уличен водопровод Ф 90 през поземлен имот в землище гр.Сопот, за захранване на поземлен имот  68080.406.207 в м."Яса тепе" в землището на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-83#1 от 14.10.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни и птици на територията на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-82#1 от 23.11.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на УПИ XXI - зеленина и пазарище, кв. 34 по РП на гр. Сопот, община Сопот, ПИ с ИД 68080.502.1526 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-81#1 от 14.10.2020 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-80#1 от 20.11.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Годишния отчет за изпълнението на Бюджета на Община Сопот за 2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Протокол от Публично обсъждане на Годишният отчет за изпълнението на Бюджета на Община Сопот за 2019 г.

2. Становище вх. №ДЗ-79#6 от 24.09.2020 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.399.287 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-78#1 от 04.09.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Oтмяна на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета с Решение № 219,
на ОбС - Сопот, проведено на 11.03.2010 г.  и приемане на нова Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-77#1 от 24.09.2020 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно заявление с вх. № С-3010/ 30.06.2020 г. за поземлен имот с индентификатор 68080.176.3 по кадастралната карта, гр.Сопот,  общ. Сопот, в м. Сарая представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. №76/1 от 08.09.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-75#1 от 19.10.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. на "Медицински център 1 - Сопот" ЕООД.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-74#1 от 02.09.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. 2019 г. на МБПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-73#1 от 02.09.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.248 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-72#1 от 04.09.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.456.441 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-71#1 от 04.09.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода от м. януари 2020 г. до м. юни 2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-70#1 от 06.08.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Средствата от наеми по договори на общопрактикуващи лекари и стоматолози да се превеждат по сметката на МБПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №ДЗ-69#1 от 06.08.2020 г. на всички ПК

2. Становище вх. №ДЗ-69#3 от 25.09.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение актовете на Общински съвет - Сопот за периода: януари 2020 г. - юни  2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-68#1 от 06.08.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на бюджета на Община Сопот за 2020 г. приет с Решение №29, взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г. , Решение №52/26.05.2020 г., Решение №55/09.06.2020 г., Решение №57/09.06.2020 г., Решение №60/16.07.2020 г. и Решение №61/16.07.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-67#1 от 24.07.2020 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Завишен брой деца в групите в детските градини на територията на община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-66#1 от 28.07.2020 г. на ПК "АПВ" и ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Обявяване на конкурс за възлагане управлението на общинско дружество "Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" - Сопот" ЕООД, с ЕИК 115584804, със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. "Трети март" №20.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №ДЗ-65#1 от 28.07.2020 г. на всички ПК

2. Искане вх. №ДЗ-65#3 от 03.09.2020 г. на всички ПК

3. Становище вх. №ДЗ-65#4 от 24.09.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на съществуващ дълг.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №ДЗ-64#1 от 24.07.2020 г. на всички ПК 

2. Отговор на искане вх. №ДЗ-64#2 от 30.07.2020 г.

3. Становище вх. №ДЗ-64#3 от 06.08.2020 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 68080.406.277 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-63#1 от 27.07.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на терен публична общинска собственост за поставяне на ВПС - павилион за осъществяване на търговска дейност в гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-62#1 от 13.07.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Писмо с вх. №ОС-156-2020 от 18.06.2020 г. от Кмета на Община Сопот за избор на членове на комисията, която разглежда заявления и молби-декларации, подадени от граждани за картотекиране, класиране и настаняване в свободни общински жилища.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-61#1 от 13.07.2020 г. на ПК "СД"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сопот за 2020 г. и Отчет за изпълнение на годишния план на дейности за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сопот за 2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-60#1 от 13.07.2020 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване и Парцеларен план (ПУП - ПРЗ и ПП) за поземлен имот с идентификатор 68080.173.34 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Над техникума" за определяне ново предназначение на имота - за хотелски комплекс.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-59#1 от 13.07.2020 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.463.532 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-58#1 от 13.07.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемането на план-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2021 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-57#2 от 20.10.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на текущи разходи, поради недостиг на средства, възникнал при временен касов разрив на бюджета на Общината и предоставяне на временен безлихвен заем на МБПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-56#1 от 17.06.2020 г. на всички ПК

2. Становище вх. №ДЗ-56#2 от 15.07.2020 г. на Общински съветници

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на бюджета на Община Сопот за 2020 г. приет с Решение №29, взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г. и Решение №52/26.05.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-55#1 от 18.06.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализара уточнения план на бюджета на Община Сопот за 2020 г. приет с Решение №29, взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г., изменен с Решение №42/29.04.2020 г. и Решение №52/26.05.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-54#1 от 18.06.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на първоначлния план на Бюджета за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №29, взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решения №42/29.04.2020 г. и №52/26.05.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-53#1 от 04.06.2020 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешение за бракуване на Дълготрайни материални активи - транспортни средства собственост на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Вх. №ДЗ-52#1 от 03.03.2020 г. - Изменение на т. 1 от Проекта за решение към Докладната записка

2. Становище вх. №ДЗ-52#2 от 17.06.2020 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Упълномощаване на адвокат за процесуално представителство на Общински съвет - Сопот пред Административен съд - Пловдив по АД 484/2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-51#1 от 28.05.2020 г. на ПК "БФ" и ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение №29 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г. и актуализиран с Решение №42/29.04.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-50#1 от 28.05.2020 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Наредба за изменеие и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-49#1 от 02.06.2020 г. на "Групата на "ГЕРБ"

2. Становище вх. №ДЗ-49#2 от 03.06.2020 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-48#1 от 03.06.2020 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на нова обща численост в структурата на дейност 122 "Общинска администрация" в Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Писмо от Вносителя с вх. №ДЗ-47#1 от 13.05.2020 г. - заменя текстовата част по т.I на Докладната записка.

2. Становище вх. №ДЗ-47#2 от 21.05.2020 г. на ПК "БФ" ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Осигуряване на средства за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодател за щатния персонал на Къща музей "Иван Вазов" - гр. Сопот, финансиран от местни приходи.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-46#1 от 20.05.2020 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на отчетен доклад по изпълнението на годишния план за развитието на социалните услуги в община Сопот за 2019 г. и Годишен план за развитието на социалните услуги за 2021 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Писмо от Вносителя с вх. №ДЗ-45#1 от 29.04.2020 г. - заменя текстовата част на Докладната записка.

2. Становище вх. №ДЗ-45#2 от 21.05.2020 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на Решение №292, взето с поименно гласуване, с Протокол №46 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 01.11.2018 г. в заседателната зала на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-44#1 от 20.05.2020 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на Решение №317, взето с поименно гласуване, с Протокол №50 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 05.03.2019 г. в заседателната зала на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-43#1 от 20.05.2020 г. на ПК "БФ" и ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Отчет за служебните пътувания и полагащите се командировъчни пари за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. включително.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-42#1 от 27.04.2020 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на текущи, в т.ч. капиталови разходи, поради недостиг на средства, възникнал при временен касов разрив на бюджета на общината.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-41#1 от 27.04.2020 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Поемане на краткосрочен дълг - безлихвен заем за сметка на централния бюджет по реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-40#1 от 27.04.2020 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Предоговаряне на сумите и/или условията за плащане по договори за наем в обстановка на извънредно положение, обявено върху цялата територия на страната.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-39#1 от 03.04.2020 г. на Група съветници от Коалиция "БСП за България".

2. Отговор на становище вх. №ДЗ-39#2 от 08.04.2020 г.

3. Писмо от Вносителя с вх. №ДЗ-39#3 от 13.04.2020 г. - изменение на проекта за решение по Докладната записка.

4. Искане вх. №ДЗ-39#4 от 27.04.2020 г. на всички ПК

5. Становище вх. №39#7 от 21.05.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2020 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приет с Решение № 29 взето с поименно гласуване, с Протокол №7 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 13.02.2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-38#1 от 27.04.2020 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Покана за закупуване на 1000/1168 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.405.112 и 800/861 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.405.85 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-37#1 от 27.04.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Закупуване на имоти за разширяване на Гробищен парк в гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-36#1 от 27.04.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на сграда с идентификатор 68080.502.1603.1 на ул. "Ставри Костов" 3 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-35#1 от 13.03.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на сграда с идентификатор 68080.502.1580.5, ул. "1-ви май" 23 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-34#1 от 13.03.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Определяне на позицията на Община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в редовното заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК - Пловдив, свикано на 19.03.2020 г. от 10:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-13 от 17.02.2020 г. и наш вх. №С-886 от 17.02.2020 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-33#1 от 06.03.2020 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землище на с. Анево с кадастрален идентификатор (КИ) 00480.9.9 чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-32#1 от 06.03.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Предоставяне под наем без търг или конкурс на самостоятелен обект с идентификатор 68080.501.1518.4.3. (битова механа), находящ се в сграда №4, в имот 68080.501.1518 по КККР на гр. Сопот, ул. "Иван Вазов" №61.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №ДЗ-31#1 от 05.03.2020 г. на ПК "СД"

2. Отговор на искане вх. №ДЗ-31#2 от 06.03.2020 г.

3. Становище вх. №ДЗ-31#3 от 13.03.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Представяне на проектно предложение по Открита процедура за подбор на проекти №BGENERGY-2.001 "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините", Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-30#1 от 24.02.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: Подземна оптична кабелна линия от гр. Сопот до с. Анево и границата на община Сопот с община Карлово.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-29#1 от 13.03.2020 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински    съвет – Сопот и на неговите комисии за периода от м. юли 2019 г. до м.декември 2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-28#1 от 12.03.2020 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Даване на съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС - РБ).

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-27#1 от 10.02.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.176.166 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №26/1 от 10.02.2020 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Определяне на двама представители от Общински съвет - Сопот, които да участват в Областния и Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №25/1 от 10.02.2020 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение актовете на Общински съвет - Сопот за периода: юли 2019 г. - декември 2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №24/1 от 10.02.2020 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Проект на бюджет за 2020 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 - 2023 година на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №23/1 от 30.01.2020 г. на всички ПК

2. Становище вх. №23/3 от 10.02.2020 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Програма за управление на Община Сопот за мандат 2019 - 2023 година.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №22/1 от 16.01.2020 г. на всички ПК 

2. Отговор на искане вх. №22/2 от 27.01.2020 г.

3. Становище вх. №22/3 от 31.01.2020 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Откриване на нова дейност 562 "Асистент за лична помощ" и одобряване на обща численост в дейността.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №21/1 от 16.01.2020 г. на ПК "БФ" и ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------