Община Сопот

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
2022 год.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на имот КИ 68080.463.5513, находящ се в гр. Сопот местността "Борова гора".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-337#1 от 12.01.2023 г. на ПК "СД"

2. Писмо от Кмета с вх. №ДЗ-337#2 от 09.02.2023 г., относно: Връщане за ново обсъждане на Докладната записка с вх. № ДЗ-337/23.12.2022 г.

3. Становище вх. №ДЗ-337#3 от 16.02.2023 г. на всички ПК 

4. Становище вх. №ДЗ-337#4 от 17.02.2023 г. от Марин Бодуров - общински съветник в Общински съвет - Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Покана за закупуване на 400/634 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.459.84 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-336#1 от 12.01.2023 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г.,  приет с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г., Решение №289 от 26.07.2022 г., Решение №298 от 27.09.2022 г., Решение №302 от 27.09.2022 г., Решение №303 от 27.09.2022 г., Решение №324 от 29.11.2022 г.,  Решение №327 от 29.11.2022 г. и Решение №328 от 29.11.2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-335#1 от 10.01.2023 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - Отливен канал ф1000 в ПИ 68080.130.528, ПИ 68080.71.128 и ПИ 68080.27.521 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-334#1 от 10.01.2023 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-333#1 от 21.12.2022 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 "Укрепване на общинския капацитет" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-332#1 от 21.12.2022 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Промяна на състава на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Сопот, приет с Решение №158 взето с поименно гласуване, с Протокол № 27 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 27.04.2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-331#1 от 16.01.2023 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г., Решение №289 от 26.07.2022 г., Решение №298 от 27.09.2022 г., Решение №302 от 27.09.2022 г., Решение №303 от 27.09.2022 г., Решение №324 от 29.11.2022 г. и Решение №327 от 29.11.2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-330#1 от 14.12.2022 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Определяне на размера на възнагражденията на председателя на общинския съвет, общинските съветници и кметовете в община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-329#1 от 14.12.2022 г. на всички ПК

2. Становище вх. №ДЗ-329#4 от 10.01.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.259.256 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №ДЗ-328#1 от 28.09.2023 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г., Решение №289 от 26.07.2022 г., Решение №298 от 27.09.2022 г., Решение №302 от 27.09.2022 г. и Решение №303 от 27.09.2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-327#1 от 24.11.2022 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г., Решение №289 от 26.07.2022 г., Решение №298 от 27.09.2022 г., Решение №302 от 27.09.2022 г. и Решение №303 от 27.09.2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-326#2 от 24.11.2022 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-325#1 от 02.12.2022 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на община Сопот за 2023 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №ДЗ-324#1 от 24.11.2022 г. на всички ПК

2. Становище вх. №ДЗ-324#3 от 02.12.2022 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите - полски пътища на участници в споразумения/разпределения на териията на община Сопот, включени в заповедта на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив, по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-323#1 от 24.11.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на имот - частна общинска собвеност с идентификатор 68080.502.1596 по КККР на гр. Сопот, ул. "Иван Вазов", чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-322#1 от 24.11.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г., Решение №289 от 26.07.2022 г., Решение №298 от 27.09.2022 г., Решение №302 от 27.09.2022 г. и Решение №303 от 27.09.2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-321#1 от 24.11.2022 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-5065/05.10.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.176.20 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Сарая", представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Допълнение към Докладната записка с вх. №ДЗ-320#1 от 24.11.2022 г.

2. Становище вх. №ДЗ-320#2 от 25.11.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-5734/04.11.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.406.152 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Яса тепе", представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-319#1 от 25.11.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-5520/26.10.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.465.444 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски лозя", представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-318#1 от 25.11.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Упълномощаване на представител и предоставяне на  мандат за гласуване от името на Община Сопот в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Пловдив, свикано на 06.12.2022 г. (вторник) от 14:00 часа в Областна администрация Пловдив, с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-03-10/03.11.2022 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-317#1 от 09.11.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот по процедура №BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 — 2020 г., с проект "Подобряване на енергийната ефективност на сграда - публична общинска собственост в община Сопот“.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-316#1 от 07.03.2023 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на Решение № 307, взето с поименно гласуване, с протокол № 51 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 27.09.2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-315#2 от 26.10.2022 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-4913/26.09.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.171.177 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Пайталка", представляващ земеделска територия с променено предназначение, съгласно чл. 50 от ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-314#1 от 09.11.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на ПУП - ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 68080.501.1518 по кадастрална карта, гр. Сопот, за който е отреден УПИ I - Дом на услугите, поща, универмаг, битов комбинат, кв. 26 по регулационния план на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Допълнение към Докладната записка с вх. №ДЗ-313#1 от 15.11.2022 г.

2. Становище вх. №ДЗ-313#2 от 25.11.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до ПИ с КИ 68080.130.149, м. "Малкия друм" по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-312#1 от 19.10.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларни планове (ПУП - ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - Трасе за кабел 0,4 kV за ПИ с КИ 68080.259.508 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-311#1 от 19.10.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Карлово от квотата на Общински съвет – Сопот за мандат 2023 – 2027 г. Прекратяване дейността на временната  комисия (ВК) за провеждане на процедурата по избора.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-310#1 от 05.10.2022 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Сопот и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-309#1 от 05.10.2022 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-308#1 от 05.10.2022 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-4463/31.08.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.405.185 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Яса тепе", представляващ земеделска земя за процедура за промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-307#1 от 05.10.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Учредяване на безсрочно възмездно право на строеж в полза на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, КЕЦ Карлово, върху общински имот с КИ: 68080.259.256, за изграждане на трафопост.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-306#1 от 05.10.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на проект на споразумение за подготовка на необходимите документи и извършване на съответните процедури с цел преминаване на собствеността към държавата на язовири - собственост на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-305#1 от 05.10.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Кандидатстване на община Сопот с проектно предложение по процедура BG05SFPR003-1.001 - "Топъл обяд" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-304#1 от 28.09.2022 г. на ПК "ОКЗ" и ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Удължаване на срока по процедура BG05M9OP001-6.002 - "Патронажна грижа +" в Община Сопот по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-303#1 от 21.09.2022 г. на ПК "ОКЗ" и ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-4683/12.09.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.463.532 по Кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Борова гора", представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-302#1 от 21.09.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за разработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-3951/01.08.2022 г. за поземлен имот с идентиатор 68080.406.206 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Яса Тепе", представляващ земеделска земя за процедура за промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-301#1 от 21.09.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г. и поименен списък на капиталовите разходи, приети с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г. и Решение №289 от 26.07.2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-300#1 от 21.09.2022 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Програма за опазване на околната среда на община Сопот 2021-2028 г. и, като неразделна част от нея, Програма за управление на отпадъците на община Сопот 2021 - 2028 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-299#1 от 21.09.2022 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на нова щатна численост на дейност 525 "Клубове на пенсионера, инвалида и други" и актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г., приет с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г. и Решение №289 от 26.07.2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-298#1 от 13.09.2022 г. на ПК "ОКЗ" и ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-297#1 от 13.09.2022 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Отпускане на нов безлихвен заем за сметка на централния бюджет, за рефинансиране на непогасен безлихвен заем отпуснат по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-296#1 от 13.09.2022 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2021 година.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Протокол от Публичното обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Сопот за 2021 г.

2. Становище вх. №ДЗ-295#7 от 21.09.2022 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г., приет с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г. и Решение №289 от 26.07.2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-294#1 от 13.09.2022 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-4207/12.08.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.465.453 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски лозя", представляващ земеделска земя за процедура за промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-293#1 от 23.08.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект за ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-3952/01.08.2022 г. за УПИ I-176.627, автосервиз, автомивка и жилищно строителство, м. "Сарая", в землището на гр. Сопот, одобрен със Заповед №РД-09-340/21.11.2017 г. на Кмета на Община Сопот, съответстващ на ПИ 68080.176.627 по КККР на гр. Сопот, представляващ земеделска земя с променено предназначение, съгласно Решение №2, т. IV. 35/07.03.2018 г. на КЗЗ и ПИ 68080.176.256, м. "Сарая" по КККР на гр. Сопот, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като разширение на действащ УПИ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-292#1 от 23.08.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Упълномощаване на представител и предоставяне на  мандат за гласуване от името на Община Сопот в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Пловдив, свикано на 13.09.2022 г. (вторник) от 14:00 часа в заседателна зала №300, в сградата на Областна администрация Пловдив, с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-50 от 10.08.2022 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-291#1 от 23.08.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработване на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-2740/01.06.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.466.577 по Кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Манастирски лозя", представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-290#1 от 23.08.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Завишаване броя на децата в групите в общинските детски градини на територията на община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-289#1 от 11.08.2022 г. на ПК "АПВ" и  ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на уточнения план на Бюджета за 2022 г., приет с Решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г., актуализиран с Решение №279 от 28.06.2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-288#1 от 21.07.2022 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода от м. януари до м. юни 2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-287#1 от 14.07.2022 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общински съвет - Сопот за периода: януари - юни 2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-286#1 от 14.07.2022 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Програма за закрила на детето на Община Сопот за 2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-285#1 от 14.07.2022 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сопот (2021 - 2023).

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-284#1 от 14.07.2022 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.463.519 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-283#1 от 13.07.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Предварително съгласие за определяне на трасе на уличен водопровод и канализация върху имот публична общинска собственост с идентификатор 68080.122.127 - местен път, площ с ограничение на ползването 0,921 дка, за водоснабдяване и отвеждане на отпадните води за поземлени имоти 68080.126.4, 68080.126.10, 68080.406.207, 68080.406.209 в землището на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-282#1 от 14.07.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2023 - 2027 г. за Районен съд - Карлово от квотата на Общински съвет – Сопот. Създаване на временна комисия (ВК) за провеждане на процедурата по избора.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-281#1 от 22.06.2022 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. на МБПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1.Писмо с вх. №ДЗ-280#5 от 24.08.2022 г. от "МБПЛ "Иван Раев" - Сопот" ЕООД - коригирани отчетни документи за финансовата 2021 година.

2. Становище вх. №ДЗ-280#6 от 13.09.2022 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП-ПРЗ и ПП, съгласно Заявление на вх.№С-1932/26.04.2022 г. за поземлен имот с индентификатор 68080.176.506 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м."Арменица" представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-279#1 от 22.06.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Покана за закупуване на 1060/1142 ид.ч. по ПИ с индентификатор 68080.463.531 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-278#1 от 22.06.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Актуализация на първоначалния план на Бюджета за 2022 г., приет с решение №267, взето с поименно гласуване, с Протокол №44 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 19.04.2022 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-277#1 от 09.06.2022 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-276#2 от 09.06.2022 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Кабелна линия 20kV от СРС 76/30 до РУ 20kV на БКТП "Нов" за обект "Административна сграда" в имот 68080.172.434, м. "Арменица", гр. Сопот, област Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-275#1 от 08.06.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: "Кабелно захранване на табло електромерно за обект "Хотелски комплекс - къща за гости" в ПИ 68080.173.34, м. "Над техникума", гр. Сопот, област Пловдив".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-274#1 от 08.06.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Частично изменение на Общ устройствен план на община Сопот (ИОУП), одобрен с Решение №336, взето с Протокол №59 от 21.10.2019 год. на Общински съвет - Сопот, в частта му за имот с идентификатор 68080.123.3, м. "Малкия друм", землище гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-273#1 от 08.06.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.226 и 68080.406.257 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-272#1 от 08.06.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ) 68080.406.135 и 68080.406.254 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-271#1 от 08.06.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Определяне на представител на Община Сопот в областна комисия по изработване на областна аптечна карта.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-270#1 от 31.05.2022 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Покана за закупуване на 500/732 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.260.543 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-269#1 от 20.05.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Определяне на представител на община Сопот в комисията по чл.29, ал.3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) за изработването на областната здравна карта на Пловдив. област.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-268#1 от 16.05.2022 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Заявление вх.№ С-1220/21.03.2022 г. за одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Сопот, частично за поземлен имот с идентификатор 68080.122.54, местност "Малкия друм", по КККР на гр.Сопот. Разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП за поземлен имот с индентификатор 68080.122.54 по кадастрална карта, гр.Сопот, общ. Сопот в "Малкия друм" представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за "За складова дейност, офис и жилище".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Допълнение от Вносителя вх. №267/1 от 10.05.2022 г.

2. Становище вх. №ДЗ-267#2 от 12.05.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Промяна в характера на собствеността от частна в публична общинска собственост за ПИ 68080.399.22, находящ се в гр. Сопот местността "Бозалан".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-1837/18.04.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.404.191 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Корията", представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-265#1 от 12.05.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Промяна характера на собствеността от частна в публична общинска собственост за ПИ 68080.399.360, находящ се в гр. Сопот, местността "Бозалан".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Упълномощаване на представител и предоставяне на  мандат за гласуване от името на Община Сопот в редовното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив, свикано на 12.05.2022 г. (четвъртък) от 14:00 часа в заседателна зала №300, в сградата на Областна администрация Пловдив, с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-03-3 от 06.04.2022 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-263#1 от 13.04.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на ПУП - ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 68080.503.717 по кадастрална карта, гр. Сопот, попадащ в УПИ I - Детско учреждение, кв. 73 по регулационния план на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-262#1 от 13.04.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Проект на бюджет за 2022 година, индикативния годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 - 2025 година на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №ДЗ-261#1 от 12.04.2022 г. на ПК "БФ"

2. Становище вх. №ДЗ-261#3 от 15.04.2022 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Покана за закупуване на 500/679 ид. ч. от ПИ с идентификатор 68080.463.519 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-260#1 от 11.04.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Промяна характера на собствеността от частна в публична общинска собственост за ПИ 68080.399.198, находящ се в гр. Сопот, местността "Бозалан".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-259#1 от 11.04.2022 г. на ПК "АПВ" и ПК "СД"

2. Писмо от Кмета с вх. №ДЗ-259#4 от 29.04.2022 г., относно: Връщане за ново обсъждане от Общинския съвет на Докладната записка

3. Становище вх. №ДЗ-259#6 от 31.01.2023 г. от Нели Пенева - Председател на Общински съвет - Сопот

4. Становище вх. №ДЗ-259#9 от 17.02.2023 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Удължаване на срока по процедура BG05M9OP001-6.002 - "Патронажна грижа +" на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-258#1 от 29.03.2022 г. на ПК "ОКЗ" и ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие гр. Карлово за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПРЗ) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-257#1 от 25.03.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие гр. Карлово за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПРЗ) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), в землището на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-256#1 от 25.03.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.406.283 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-255#1 от 25.03.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.405.234 и 68080.406.167 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-254#1 от 25.03.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.243 и 68080.406.193 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-253#1 от 25.03.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Предоставяне под наем без търг или конкурс на имот частна общинска собственост с идентификатор 68080.253.252 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Писмо от Вносителя с вх. №ДЗ-252#1 от 18.03.2022 г.

2. Становище вх. №ДЗ-252#2 от 25.03.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. и 2022 г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-251#1 от 17.03.2022 г. на ПК "БФ" и ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Упълномощаване на представител и предоставяне на  мандат за гласуване от името на Община Сопот в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив, свикано на 31.03.2022 г. (четвъртък) от 14:00 часа в заседателна зала №300, в сградата на Областна администрация Пловдив, с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-02-13#1 от 25.02.2022 г. на Председателя на Асоциация по ВиК - Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-250#1 от 23.03.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост с идидентификатор  68080.502.9047 по КККР на гр. Сопот, ул. Ставри Костов"№ 32,  чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-249#1 от 18.03.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Влязъл в сила Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР), частично за УПИ IV - озеленяване на кв. 14 по регулационния план гр. Сопот и разпореждане с общинска собственост.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-248#1 от 18.03.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх.№С-212/14.01.2022 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.463.537 по кадастралната карта, гр. Сопот, обш. Сопот в м. "Манастирски лозя" представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-247#1 от 16.02.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Кабелна линия 20kV от СРС 76/30 до РУ 20 kV на БКТП "Нов" за обект "Административна сграда" в имот 68080.172.434, местност "Арменица", гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-246#1 от 16.02.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект:  Кабелно захранване на табло електромерно за обект "Хотелски комплекс - къща за гости" в имот 68080.173.34, местност "Над техникума", гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-245#1 от 16.02.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - Трасе за кабел 20 kV от ПИ с КИ 68080.504.46 по КККР на гр. Сопот, за който ще се отреди УПИ 504.46 - фотоволтаична централа и трафопост до подстанция "Сопот".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-244#1 от 16.02.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-6099/02.12.2021 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.173.378 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Над техникума", представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-243#1 от 16.02.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Издаване на разрешение за изработването на проект ПУП - ПРЗ и ПП, съгласно Заявление с вх. №С-6100/02.12.2021 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.173.6 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Над техникума", представляващ земеделска земя за процедура за промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-242#1 от 16.02.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Одобряване на изготвен Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за линеен обект: Трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до ПИ с КИ 68080.463.532, м. "Борова гора" по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-241#1 от 16.02.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Изменение на ПУП - ПР за поземлен имот с идентификатор 68080.501.682 по кадастрална карта, гр. Сопот, попадащ в УПИ I-682, кв. 22 по регулационния план на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-240#1 от 09.02.2022 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общински съвет - Сопот за периода: Юли 2021 г. - Декември 2021 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-239#1 от 03.02.2022 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.405.31 по КККР на гр. Сопот, без търг или конкурс.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-238#1 от 04.02.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.466.577 по Кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-237#1 от 04.02.2022 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-236#1 от 18.02.2022 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор №BG06RDNP001-7.008-0035-C01/04.12.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" №BG06RDNP001-7.008 - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ за Проект "Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност", сключен между Община Сопот и Държавен фонд "Земеделие".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-235#1 от 24.01.2022 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет – Сопот и на неговите комисии за периода от м. юли 2021 г. до м. декември 2021 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №ДЗ-234#1 от 24.01.2022 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------