Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №29/29.02.2016 г.
Относно: Приемане на Програма за управление на Община Сопот - 2015-2019 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Техническа грешка на Вносителя вх. №29/1 от 01.03.2016 г. 

2. Становище вх. №29/2 от 17.03.2016 г. на ПК "УТ"

3. Изтегляне вх. № В-151 от 19.05.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №32/11.03.2016 г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №32/1 от 19.08.2016 г. на ПК "АПВ"

2. Уведомление вх. №32/2 от 22.05.2017 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №37/25.03.2016 г.
Относно: Приемане на нова "Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, околната среда и собствеността на територията на Община Сопот"

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №37/1 от 24.08.2016 г. на ПК "АПВ"

2. Уведомление вх. №37/2 от 22.05.2017 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №42/05.04.2016 г.
Относно: Изграждане на "Зона за отдих" върху общински терен с площ 43 кв.м., представляващ част от имот публична общинска собственост с КИ: 68080.501.1518 по КККР на гр. Сопот (УПИ I - Дом на услугите, поща, универмаг, кв.26 по РП на гр. Сопот) по скица, одобрена от Главния архитект на Общината.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №42/1 от 14.04.2016 г. на ПК "УТ"

2. Изтегляне вх. № В-147 от 16.05.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №62/22.06.2016 г.
Относно: Вземане на решение за кандидатстване на Община Сопот в партньорство с Община Карлово по процедура за набиране на проектни предложения BG16М10З002-2.001 по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма"Околна среда 2014-2020 г.".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №62/1 от 29.06.2016 г. на ПК "УТ"

2. Справка от Вносителя вх. №62/2 от 29.06.2016 г.

3. Становище вх. №62/3 от 15.07.2016 г. на ПК "УТ"

4. Изтегляне вх. № В-147 от 16.05.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №64/27.06.2016 г.
Относно: Даване на съгласие Кмета на Община Сопот да сключи Споразумение с "ЕКОТРАНСФАКТОР" ООД с ЕИК: 115883258, представлявано от Станимир Петров Лазов, за закупуване на 330 (триста и тридесет) броя съдове за ТБО - пластмасови контейнери тип "Кука" с обем 240 литра.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №64/1 от 19.05.2017 г. на ПК "СД"

2. Уведомление вх. №64/2 от 10.08.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №69/26.06.2016 г.
Относно: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатация на язовири и рибарник - публична и частна общинска собственост.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №69/1 от 18.07.2016 г. на ПК "СД...."

2. Изтегляне вх. № В-148 от 17.05.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №88/31.08.2016 г.
Относно: Даване на съгласие Кмета на Община Сопот да сключи Договор с Община Карлово за сепарация и депониране на смесен битов отпадък.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №88/1 от 15.09.2016 г. на ПК "АПВ"

2. Уведомление вх. №88/2 от 22.05.2017 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №95/28.09.2016 г.
Относно: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал. 3 от ЗУТ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

2. Изтегляне вх. № В-147 от 16.05.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №99/07.10.2016 г.
Относно: Приемане на "Програма за управление на отпадъците на Община Сопот 2016-2020 г.".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №99/1 от 22.12.2016 г. на ПК "УТ...."

2. Становище вх. №99/3 от 10.03.2017 г. на ПК "УТ..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №106/24.10.2016 г.
Относно: Образуване на временна комисия за проучване на възможностите за осигуряване на средства за изпълнение на препоръките, дадени в Доклад от окончателна проверка на място по проект № 58111-74-265 "Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резорвоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори" - Етап I "Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води" по приоритетна ос 1, финансиран по ОПОС 2007-2013 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №106/1 от 22.05.2017 г. на ПК "АПВ" 

2. Уведомление вх. №106/2 от 10.08.2017 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №107/24.10.2016 г.
Относно: Разпореждане с Дълготрайни материални активи /ДМА/ чрез бракуване на павилион тип "Шестограм" и отписване от Актива на баланса на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Допълнение от Вносителя вх. №107/1 от 10.11.2016 г.

2. Изтегляне вх. № В-148 от 17.05.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №110/07.11.2016 г.
Относно: Закриване на дейност "отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" - Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление от функция "Отбрана и сигурност".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Изтегляне вх. № В-151 от 19.05.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №120/09.12.2016 г.
Относно: Даване на разрешение на Кмета за поемане на краткосрочен общински дълг за капиталови разходи.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Изтегляне вх. № В-151 от 19.05.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №128/25.01.2017 г.
Относно: Изпълнението на химна на Република България и стихотворението "Аз съм българче" от Иван Вазов в училищата и детските градини на територията на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №128/1 от 02.03.2017 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №129/26.01.2017 г.
Относно: Упълномощаване на Кмета на Община Сопот да заплати извършения от ЕТ "ДРАГАНОВ-101-ИВАН ДРАГАНОВ" неотложен авариен ремонт на покрива на МБПЛ "Иван Раев" ЕООД  гр. Сопот, за който 16.02.2015 г. е подписан от двете страни Протокол обр. 19.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Уведомление вх. №129/1 от 21.04.2017 г. на ПК "БФ" и ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №130/01.02.2017 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.207 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №130/1 от 01.03.2017 г. на ПК "СД...."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №131/01.02.2017 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.465.441 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

2. Изтегляне вх. №131/1 от 10.03.2017 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №132/09.02.2017 г.
Относно: Делегиране функциите по възлагане по реда на ЗОП на обществена поръчка с предмет: "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот" на Кмета на Общината.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №132/1 от 10.03.2017 г. на ПК "СД...."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №133/13.02.2017 г.
Относно: Разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 68080.463.529 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), гр. Сопот, общ.Сопот в м."Борова гора" (извън урбанизираната територия)  за "Обществено обслужване-Сезонни бунгала".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №133/2 от 13.04.2017 г. на ПК "УТ..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №134/14.02.2017 г.
Относно: Изменение на Решение № 298, взето с поименно гласуване с протокол № 51 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено на 28.07.2015 г. за ползване на краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за изплащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод наложени финансови корекции по проект № DIR51011116-65-149, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2017-2013" на МОСВ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане изх. №134/1 от 22.02.2017 г. на ПК "БФ"

2. Изтегляне вх. №134/3 от 28.02.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №135/15.02.2017 г.
Относно: Приемане на решение за енергийно-ефективна модернизация на селищните системи за улично осветление в Община Сопот чрез договор с гарантиран резултат /ЕСКО договор/.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане изх. №135/1 от 22.02.2017 г. на ПК "СД"

2. Изтегляне вх. 135/3 от 25.04.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №136/17.02.2017 г.
Относно: Определяне на правила за ползване на мери, пасища и ливади на територията на община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище изх. №136/1 от 10.03.2017 г. на ПК "СД...."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №137/20.02.2017 г.
Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода юли 2016 г. - декември 2016 г., изготвен от Мариана Кацарова - Председател на ОбС - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №137/1 от 10.03.2017 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №138/21.02.2017 г.
Относно: Приемане на "ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ГР. СОПОТ".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Справка вх. №138/1 от 01.03.2017 г. 

2. Искане изх. №138/2 от 02.03.2017 г. на ПК "АПВ" и ПК "ОКЗ"

3. Становище вх. №138/5 от 11.05.2017 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №139/21.02.2017 г.
Относно: Приемане на "НАРЕДБА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Справка вх. №139/1 от 01.03.2017 г.

2. Искане изх. №139/2 от 02.03.2017 г. на ПК "АПВ" и ПК "ОКЗ"

3. Становище вх. №139/5 от 11.05.2017 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №140/21.02.2017 г.
Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К  - Пловдив, свикано на 17.03.2017 г. от 11:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх.№ АВК--02-19 от 03.02.2017 г. и наш вх.№ С-565 от 07.02.2017 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана  от "В и К" ЕООД - Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №140/1 от 10.03.2017 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №141/28.02.2017 г.
Относно: Писмо от Министерство на финансите с Изх. № 08-00-87 от 23.01.2017 г. за възстановяване на предоставено авансово финансиране по реда на Указание на министъра на финансите ДДС № 6 от 2011 г. по проект№ DIR51011116-65-149, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" на МОСВ.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №141/1 от 10.03.2017 г. на ПК "БиФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №142/02.03.2017 г.
Относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) на основание § 27 от Преходни и заключителни разпоредби /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в землището на с. Анево.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №142/1 от 10.03.2017 г. на ПК "СД...."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Становище № В-39-2/02.03.2017 г.
Относно: Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в Община Сопот за 2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №143/09.03.2017 г.
Относно: Удължаване срока на договор за наем сключен с "Табак Маркет" АД

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Изтегляне вх. №143/1 от 15.03.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №144/23.03.2017 г.
Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот с идентификатор 68080.176.101 по кадастралната карта на гр. Сопот, м. "Сарая" за "Обществено обслужване - автосервиз, автомивка и жилищно строителство", обединяването му с поземлен имот с идентификатор 68080.176.100 по кадастралната карта на гр. Сопот, който е с променено предназначение за "Жилищно строителство и обществено обслужване" и отреждане на същия за "Обществено обслужване - автосервиз, автомивка и жилищно строителство".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №144/1 от 13.04.2017 г. на ПК "УТ"

2. Становище вх. №144/3 от 09.05.2017 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №145/05.04.2017 г.
Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – община Сопот по смисъла на чл.170 ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и определяне на нейния състав.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №145/1 от 21.04.2017 г. на ПК "АПВ...."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №146/06.04.2017 г.
Относно: Продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост с кадастрални идентификатори: 68080.406.82 и 68080.399.241 по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №146/1 от 13.04.2017 г. на ПК "СД"

2. Уведомление вх. №146/2 от 10.08.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №147/06.04.2017 г.
Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.90.6 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Малкия друм" за определяне на ново предназначение на имота за "обществено обслужване".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №147/1 от 13.04.2017 г. на ПК "УТ...."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №148/06.04.2017 г.
Относно: "Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сопот"

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Допълнение вх. №148/1 от 07.04.2017 г.

2. Изтегляне вх. №148/2 от 05.05.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №149/13.04.2017 г.
Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в извънредното заседание Общото събрание на Асоциация по В и К - Пловдив, свикано на 02.05.2017 г. от 11:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх.№ АВК-02-35 от 04.04.2017 г. и наш вх.№ С-1670 от 06.04.2017 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Пловдив

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №149/1 от 21.04.2017 г. на ПК "УТ..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №150/19.04.2017 г.
Относно: Разрешаване на проблем с два броя оранжерии, находящи в Комплекс за социални услуги - гр. Сопот (КСУ)

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №150/1 от 12.05.2017 г. на ПК "АПВ, СД и БФ"

2. Уведомление вх. №150/4 от 20.10.2017 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №151/19.04.2017 г.
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на 3 терена общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти за осъществяване на търговска дейност в гр. Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №151/1 от 11.05.2017 г. на ПК "СД"

2. Становище вх. №151/2 от 29.05.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №152/20.04.2017 г.
Относно: Затваряне на движението на МПС в двете посоки по ул. "Васил Левски" в участъка от Къща-музей "Иван Вазов" до Кино-комплекс "Александър Вазов" и превръщането и в пешеходна алея.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Допълнение от вносителя вх. №152/1 от 27.04.2017 г.

2. Становище вх. №152/2 от 18.05.2017 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №153/26.04.2017 г.
Относно: Закупуване на поземлен имот с идентификатор по КККР на град Сопот: 68080.104.3 за разширяване на Гробищен парк - град Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №153/1 от 19.05.2017 г. на ПК "СД"

2. Становище вх. №153/3 от 16.06.2017 г. на ПК "УТ"

3. Становище вх. №153/4 от 19.06.2017 г. на ПК "СД"

4. Становище вх. №153/5 от 19.06.2017 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №154/27.04.2017 г.
Относно: Приемане и одобряване на пазарна оценка за имот с идентификатор 68080.175.388 с площ 140 кв.м, местност "Над техникума" по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №154/1 от 11.05.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №155/02.05.2017 г.
Относно: Допълнително право на строеж за надстройка - втори етаж на пристройка - допълващо застрояване към първия етаж на жилищна сграда с идентификатор 68080.502.1433.1 - в общински ПИ 68080.502.1433, ул. "Гоце Делчев" №6 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот, в полза на Стефка Христова Георгиева.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №155/1 от 26.05.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №156/05.05.2017 г.
Относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Сопот 2016-2020 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №156/1 от 23.05.2017 г. на ПК "ОКЗ"

2. Писмо вх. №156/2 от 20.06.2017 г. - ново Приложение №1

3. Становище вх. №156/3 от 23.06.2017 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №157/05.05.2017 г.
Относно: Годишен план за развитие на социалните услуги в община Сопот за 2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №157/1 от 23.05.2017 г. на ПК "ОКЗ"

2. Писмо вх. №157/2 от 20.06.2017 г.- ново Приложение №1

3. Становище вх. №157/3 от 23.06.2017 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №158/12.05.2017 г.
Относно: Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.173.384 публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Сопот, м. "Над техникума" одобрени със Заповед №РД-18-8 от 11.03.2011 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №158/1 от 17.05.2017 г. на ПК "УТ"

2. Становище вх. №158/2 от 26.05.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №159/12.05.2017 г.
Относно: Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00480.62.26 частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Анево, одобрени със Заповед №РД-18-9 от 15.03.2011 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №159/1 от 17.05.2017 г. на ПК "УТ"

2. Становище вх. №159/2 от 26.05.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №160/19.05.2017 г.
Относно: Упълмощаване на Кмета на Общината да сключи договор за банков кредит с цел попълване на собствени средства и предоставяне на капиталов трансфер на МБПЛ "Иван Раев" ЕООД Сопот, промяна на приложение № 10, прието с Решение № 113 от 03.02.2017 г. на общински съвет Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Допълнение от вносителя вх. №160/1 от 01.06.2017 г.

2. Становище вх. №160/2 от 14.06.2017 г. на ПК "БиФ"

3. Становище вх. №160/3 от 23.06.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №161/25.05.2017 г.
Относно: Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване (НТП) на общински поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00480.100.19 публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Анево и на общински поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.176.506 публична общинска собственост по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №161/2 от 16.06.2017 г. на ПК "УТ"

2. Становище на Кмета на с. Анево вх. №161/3 от 26.06.2017 г.

3. Становище вх. №161/4 от 11.08.2017 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №162/26.05.2017 г.
Относно: Упълномощаване на адвокат за процесуално представителство на Общински съвет – Сопот пред Административен съд – Пловдив по АД 964/2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №163/26.05.2017 г.
Относно: Погасяване на публични задължения посредством частноправни съглашения.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Уведомление вх. №163/1 от 10.08.2017 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №164/31.05.2017 г.
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на 5 сгради - гаражи общинска собственост гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Уведомление вх. №164/1 от 19.06.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №165/31.05.2017 г.
Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот с идентификатор 68080.171.4 по кадастралната карта на гр. Сопот, м. "Под краварника" и даване съгласие за учредяване право на преминаване през поземлен имот 69080.171.182 и поземлен имот 68080.171.361, по кадастралната карта на гр. Сопот, м. "Под краварника".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №165/1 от 23.06.2017 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №166/02.06.2017 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.406.79 и поземлен имот 6800.406.80 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №166/1 от 19.06.2017 г. на ПК "СД"

2. Писмо вх. №166/2 от 21.06.2017 г.- актуални скици

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №167/02.06.2017 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.459.79 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №167/1 от 19.06.2017 г. на ПК "СД"

2. Писмо вх. №167/2 от 21.06.2017 г.- актуални скици

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №168/09.06.2017 г.
Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.130.50 - местност "Малкия друм",  68080.406.59 - местност "Яса тепе", 68080.406.269 - местност "Яса тепе" и 68080.465.436, местност "Манастирски лозя" чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №168/1 от 19.06.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №169/09.06.2017 г.
Относно: Приемане на Годияния финансов отчет за 2016 г. на МБПЛ "Иван Раев - Сопот" ЕООД.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №169/1 от 16.06.2017 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №170/09.06.2017 г.
Относно: Приемане на Годияния финансов отчет за 2016 г. на "Медицински център 1 - Сопот" ЕООД.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №170/1 от 16.06.2017 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №171/27.06.2017 г.
Относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот 68080.399.130 и поземлен имот 68080.399.163 по кадастралната карта и кадастрални регистри на (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №171/1 от 13.07.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №172/27.06.2017 г.
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелно помещение с полезна площ 33 кв.м. в сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 - Комплекс за обществено обслужване (Битов комбинат) и сграда с идентификатор 68080.503.8338.2 - павилион на ул. "Хаджи Димитър" 16 по КККР на гр. Сопот за осъществяване на търговска дейност.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №172/1 от 18.07.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №173/06.07.2017 г.
Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в местност  "Яса тепе", землище на гр. Сопот с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.59, 68080.406.269 и 68080.405.253, чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №173/1 от 13.07.2017 г. на ПК "СД"

2. Становище вх. №173/3 от 18.07.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №174/07.07.2017 г.
Относно: Актуализация на бюджета на Община Сопот за 2017 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №174/1 от 18.07.2017 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №175/12.07.2017 г.
Относно: Актуализация на поименния списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета на Община Сопот за 2017 г., приет с Решение № 113/03.02.2017 г. на Общински съвет - Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №175/1 от 21.07.2017 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №176/17.07.2017 г.
Относно: Актуализация на поименния списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета на Община Сопот за 2017 г., приет с Решение № 113/03.02.2017 г. на Общински съвет - Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №177/28.07.2017 г.
Относно: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири и рибарник - публична и частна общинска собственост.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №177/1 от 15.08.2017 г. на всички ПК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №178/31.07.2017 г.
Относно: Актуализация на бюджета на Община Сопот за 2017 г., приет с Решение №113/03.02.2017 г. на Общински съвет - Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №178/1 от 11.08.2017 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №179/01.08.2017 г.
Относно: Поставяне на паметник на видния сопотски възрожденец Кирил Нектариев в обществен парк, кв. 23, ПИ с идентификатор 68080.501.5054 по КККР на гр. Сопот и одобряване на схема - предложение за разполагането му.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №179/1 от 11.08.2017 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №180/02.08.2017 г.
Относно: Актуализация на поименния списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета на Община Сопот за 2017 г., приет с Решение № 113/03.02.2017 г. на Общински съвет - Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №180/1 от 11.08.2017 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №181/07.08.2017 г.
Относно: Приемане за сведение на Отчет за дейността на Общински съвет - Сопот и на неговите комисии за периода януари 2017 г. - юни 2017 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №181/1 от 11.08.2017 г. на всички ПК 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №182/09.08.2017 г.
Относно: Предоставяне на "Водоснабдяване и канализация - Пловдив" ЕООД за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на канализационната и водопреносната мрежа, реконструирани и модернизирани с Проект "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на омортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот", осъществен с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна Програма "Околна среда 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №182/1 от 13.09.2017 г. на ПК "СД", "УТ", "БФ" 

2. Становище вх. №182/3 от 19.10.2017 г. на ПК "СД"

3. Становище вх. №182/4 от 19.10.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №183/14.08.2017 г.
Относно: Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.406.209 по кадастрална карта, гр. Сопот в м. "Яса тепе" за определяне на ново предназначение на имота - за "жилищно строителство".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №183/1 от 29.09.2017 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №184/16.08.2017 г.
Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на актовете на Общинския съвет на Община Сопот за периода Юли 2016 г. - Декември 2016 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №184/1 от 29.09.2017 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №185/18.08.2017 г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №185/1 от 20.10.2017 г. на ПК "АПВ"

2. Становище вх. №185/2 от 14.12.2017 г. на групата на ПП "ГЕРБ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №186/21.08.2017 г.
Относно: Разкриване на 3 (три) нови щата в дейност "Озеленяване".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №186/1 от 19.09.2017 г. на ПК "БиФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №187/31.08.2017 г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условиятя и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №187/1 от 18.10.2017 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №188/31.08.2017 г.
Относно: Приемане на Годишния Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2016 година.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Протокол изх. №188/5 от 20.09.2017 г. - Публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на община Сопот за 2016 г.

2. Искане вх. №188/8 от 13.10.2017 г. на всички ПК 

3. Искане - допълнение  вх. №188/9 от 16.10.2017 г. на всички ПК 

4. Становище вх. №188/12 от 20.10.2017 г. на ПК "БиФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №189/04.09.2017 г.
Относно: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти, частна абщинска собственост с кадастрални идентификатори: 68080.406.82 и 68080.399.241 по КККР на гр.Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №189/1 от 13.09.2017 г. на ПК "СД"

2. Искане вх. №189/3 от 06.10.2017 г. на ПК "СД"

3. Становище вх. №189/5 от 20.10.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №190/05.09.2017 г.
Относно: Именуване на Ритуална зала, находяща се в гр. Сопот, кв. 26, Парцел I, ул. "Иван Вазов" №55.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №190/1 от 29.09.2017 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №191/13.09.2017 г.
Относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПРЗ), частично за имот с идентификатор 68080.503.1281 по КККР на гр. Сопот (УПИ XVIII-1281, кв. 63 по РП на гр. Сопот) и разпореждане с общинска собственост.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Уведомление вх. №191/1 от 06.10.2017 г. на ПК "СД" и ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №192/25.09.2017 г.
Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идинтификатор (КИ) 68080.130.50 - местност "Малкия друм", чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №192/1 от 19.10.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №193/25.09.2017 г.
Относно: Информация за текущо изпълнение на Бюджета на община Сопот за първото шестмесечие на 2017 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №193/1 от 13.10.2017 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №194/27.09.2017 г.
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.253.252 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №194/1 от 20.10.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №195/27.09.2017 г.
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на 2 самостоятелни помещения с полезна площ 31 кв. м. и 134.60 кв. м. в сграда с идентификатор 68080.501.1518.1 и самостоятелно помещение с площ 36 кв. м. в сграда с идентификатор 68080.501.1518.2 - Комплекс за обществено обслужване (Битов комбинат) - за осъществяване на търговска дейност.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №195/1 от 19.10.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №196/27.09.2017 г.
Относно: Приемане за сведение Отчета за изпълнение на Общинския съвет на Община Сопот за периода Януари 2017 г. - Юни 2017 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Ново Приложение №1 от Вносителя вх. №196/1 от 29.09.2017 г. 

2. Становище вх. №196/2 от 18.10.2017 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №197/28.09.2017 г.
Относно: Актуализация на поименен списък на плана за капиталовите разходи по Бюджета за 2017 г., приет с Решение № 113/03.02.2017 г. на Общински съвет - Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Нов проект за решение от Вносителя вх. №197/1 от 23.11.2017 г. 

2. Становище вх. №197/2 от 15.12.2017 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №198/10.10.2017 г.
Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот е идентификатор 68080.5.32 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Розите" за определяне ново предназначение на имота - за "жилищно строитеслтво".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №198/1 от 18.10.2017 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №199/10.10.2017 г.
Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот е идентификатор 68080.406.207 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Яса тепе" за определяне ново предназначение на имота - за "жилищно строитеслтво".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №199/1 от 18.10.2017 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №200/10.10.2017 г.
Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот е идентификатор 68080.459.80 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Кайряка" за определяне ново предназначение на имота - за "жилищно строитеслтво".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №200/1 от 18.10.2017 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №201/13.10.2017 г.
Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) извън границите на урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура - електропоровод и водопровод до урегулиран поземлен имот (УПИ) с идентификатор 00480.38.15 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Анево, Община Сопот в м. "Коруолу".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №201/1 от 18.10.2017 г. на ПК "УТ" и ПК "СД"

2. Становище вх. №201/2 от 18.10.2017 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №202/17.10.2017 г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №202/1 от 15.11.2017 г. на ПК "АПВ", ПК "БФ" и ПК "СД"

2. Становище вх. №202/2 от 15.12.2017 г. на ПК "АПВ"

3. Становище вх. №202/3 от 15.12.2017 г. на общински съветник Марин Бодуров

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №203/26.10.2017 г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за собствеността, ползването, стопанисването, поддържането, изграждането, ремонта и финансирането на общинска пътна мрежа на Община Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №203/1 от 05.12.2017 г. на ПК "АПВ"

2. Уведомление вх. №203/2 от 08.03.2018 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №204/26.10.2017 г.
Относно: Приемане на Допълнение на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на община Сопот, публикуван на официалната интернет страница на община Сопот на 15.09.2017 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №202/2 от 15.12.2017 г. на ПК "АПВ"

3. Становище вх. №202/3 от 15.12.2017 г. на общински съветник Марин Бодуров

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №205/26.10.2017 г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №205/1 от 13.03.2018 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №206/30.10.2017 г.
Относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №206/3 от 12.12.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №207/02.11.2017 г.
Относно: Признаване правото на собственост за 900/1100 идеални части от ПИ 68080.174.73, местност "Над техникума" по КККР на гр. Сопот, на Иван Георгиев Генов.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №207/1 от 10.11.2017 г. на ПК "СД"

2. Становище вх. №207/3 от 30.01.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №208/02.11.2017 г.
Относно: Признаване правото на собственост за 600/778 идеални части от имот пл. №857-а (по план на новообразуваните имоти /ПНИ/ землище на гр. Сопот) - 68080.406.248, местност "Яса тепе" по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №208/1 от 10.11.2017 г. на ПК "СД"

2. Становище вх. №208/3 от 30.01.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №209/02.11.2017 г.
Относно: Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциацията по ВиК - Пловдив, свикано на 22.11.2017 г. от 10:00 часа с предварително обявен дневен ред в писмо с изх. №АВК-03-4 от 24.10.2017 г. и наш вх. № С-4480 от 24.10.2017 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Пловдив.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №209/1 от 17.11.2017 г. на ПК "УТ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №210/03.11.2017 г.
Относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите - полски пътища и канали на участници в споразумения/разпределения на територията на община Сопот, включени в заповедта на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив, по реда на чл.37в ал 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №210/1 от 17.11.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №211/13.11.2017 г.
Относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землище на гр. Сопот с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.405.234 и 68080.453.203 и 68080.453.594 чрез публичен търг с явно наддаване.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №211/1 от 30.01.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №212/13.11.2017 г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допънение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №212/1 от 13.12.2017 г. на ПК "АПВ"

2. Становище вх. №185/2 от 14.12.2017 г. на групата на ПП "ГЕРБ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №213/15.11.2017 г.
Относно: Определяне на броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Сопот, определяне на местонахождението на таксиметровите стоянки на територията на общината, определяне на минимални и максимани цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни на територията на Община Сопот и определяне срока на валидност на издаденото разрешение за извършване на таксиметров превоз.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №213/1 от 13.12.2017 г. на ПК "АПВ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №214/15.11.2017 г.
Относно: Приемане на Правилник за състава и дейността на Местна комисия за обществен ред и сигурност (МКОРС), назначена със Заповед №РД-09-80/16.02.2012 г. на Кмета на община Сопот и със Заповед №РД-09-110/30.03.2017 г. е актуализиран състава и.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Уведомление вх. №214/1 от 05.12.2017 г. на ПК "АПВ" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №215/15.11.2017 г.
Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелно помещение и чакалня с обща полезна площ 20.70 кв.м. в сграда с идентификатор 68080.503.1239.2 по КККР на гр. Сопот за стоматологичен кабинет.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №215/1 от 30.01.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №216/15.11.2017 г.
Относно: Приемането на план-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2018 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №216/1 от 27.11.2017 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №217/21.11.2017 г.
Относно: Подновяване на Договор №Д-41 от 20.11.2014 г. за възлагане на управлението на "Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" - Сопот" ЕООД"

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №217/1 от 27.11.2017 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №218/27.11.2017 г.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване и съфинансиране на Община Сопот за кампания 2018 на проект "Красива България" (ПКБ), част от програма на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно финансиран от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №218/1 от 13.12.2017 г. на ПК "БФ", ПК "СД" и ПК "ОКЗ"

2. Становище вх. №218/3 от 15.12.2017 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №219/27.11.2017 г.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване и съфинансиране на Община Сопот за кампания 2018 на проект "Красива България" (ПКБ), част от програма на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно финансиран от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Искане вх. №219/1 от 13.12.2017 г. на ПК "СД" и ПК "БФ"

2. Становище вх. №219/3 от 15.12.2017 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №220/27.11.2017 г.
Относно: Вливане на дружество "Медицински център 1 - Сопот" ЕООД в приемащо дружество Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" ЕООД

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Изтегляне Докладната записка от Вносителя - Писмо вх. № В-17 от 18.01.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №221/28.11.2017 г.
Относно: Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване (НТП) на общински поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68080.176.506 публична общинска собственост по КККР на гр. Сопот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №221/1 от 30.01.2018 г. на ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №222/01.12.2017 г.
Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг чрез сключване на договор за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД във връзка с възстановяване на взет от Община Сопот през 2015 г. временен безлихвен заем по реда на ДДС 6/2011 г. за авансово финансиране по проект: BG161PO005-1.0.06-0065 "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот", Приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №222/2 от 05.12.2017 г. на ПК "БФ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №223/01.12.2017 г.
Относно: Определяне на представител на община Сопот в комисията по чл.29. ал.3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) за изработването на областната здравна карта на Пловдив област.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №223/1 от 05.12.2017 г. на ПК "ОКЗ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №224/05.12.2017 г.
Относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПРЗ), частично за УПИ ІV - озеленяване, кв.14 по регулационния план на гр. Сопот, отреден за имот с идентификатор 68080.501.1531 по КККР на гр. Сопот и разпореждане с общинска собственот.

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №224/1 от 17.01.2018 г. на ПК "УТ" и ПК "СД"

2. Изтегляне вх. №224/2 от 08.02.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №225/05.12.2017 г.
Относно: Разрешаване изработването на проект Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 00480.120.31 по кадастрална карта, с. Анево, общ. Сопот в м. "Якуру кория" за определяне ново предназначение на имота - за "жилищно строителство".

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №225/1 от 17.01.2018 г. на ПК "УТ" и ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Докладна записка №226/20.12.2017 г.
Относно: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.130.172 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Сопот в м. "Малкия друм" за определяне ново предназначение на част от имота - за "търговска и складова дейност."

МЕЖДИННИ ДОКУМЕНТИ:

1. Становище вх. №226/1 от 17.01.2018 г. на ПК "УТ" и ПК "СД"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------